TR EN

HALKLA İLİŞKİLERDE PLANLAMA VE YÖNETİM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT335 HALKLA İLİŞKİLERDE PLANLAMA VE YÖNETİM 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersin Veren Hoca/Hocalar Doç.Dr. HÜSEYİN DİKME

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, halkla İlişkiler kavramının ve bir halkla ilişkiler çalışmasında izlenecek aşamaların ortaya koyulması ve stratejik planların ve etkinlik planlarının oluşturulma adımlarının örnek uygulamalar ışığında tartışılarak öğrencilerin kampanya yaratabilmesine yönelik alt yapı oluşturmaktır
İçerik: Halkla ilişkiler kavramının tanımlanması, halkla ilişkilerin uygulama alanlarının listelenmesi, etkinlik planlaması adımlarının özetlenmesi, örnek halkla ilişkiler kampanyası değerlendirme, stratejik plan oluşturma

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Halkla ilişkiler kampanyalarındaki planlama adımlarını listeler
Halkla ilişkilerle ilgili temel bilgiler ve uygulama alanları ile ilgili sunum yapar
Halkla ilişkiler ve yönetim planlamalarını halkla ilişkiler planlama kriterlerine göre geliştirir
Halkla ilişkiler uygulamalarında, hedeflenen iletişim amaçlarına yönelik uygun yöntem ve araçları seçer
Planlama ve yönetim adımlarını izleyerek halkla ilişkiler kampanyası planlayıp uygular
Bir vaka çalışması üzerinden halkla ilişkiler yönetim süreçlerini analiz eder
Kurum genel hedef ve planlarıyla halkla ilişkiler stratejisini uyumlu bir şekilde birleştirir

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür taraması, Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Halkla İlişkiler nedir? Halkla ilişkilerin tarihsel gelişim süreci, Gruning'in 4 halkla ilişkiler modeli Anlatım Soru-cevap yöntemi
2 Literatür taraması, Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Türkiye'de Halkla İlişkilerin gelişimi ve örgütsel gelişim (TÜHİD, İPRA, CERP) Anlatım Soru-cevap yöntemi
3 Literatür taraması, Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler ajanslarının özellikleri Anlatım Soru-cevap yöntemi
4 Literatür taraması, Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Halkla İlişkiler Alanları (Sponsorluk, Sosyal Sorumluluk, Kriz İletişimi, İmaj Yönetimi, Kurumsal Kimlik, itibar, Medya ile ilişkiler) Anlatım Soru-cevap yöntemi
5 Literatür taraması, Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Halkla İlişkiler alanındaki etkinlik planlama ve yönetim bağlantısı. Anlatım Soru-cevap yöntemi
6 Literatür taraması, Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Strateji kavramını kapsamı ve önemi Anlatım Soru-cevap yöntemi
7 Literatür taraması, Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Planlama nedir? Planlamada halkla ilişkilerin yeri Anlatım Soru-cevap yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Literatür taraması, Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Etkinlik yönetiminde stratejik planlama nasıl yapılır? Anlatım Soru-cevap yöntemi
10 Literatür taraması, Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Planlama basamaklarının incelenmesi Anlatım Soru-cevap yöntemi
11 Literatür taraması, Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Etkinlik teklifi hazırlama Anlatım Soru-cevap yöntemi
12 Literatür taraması, Konuyla ilgili kitap bölümü okuma, Örnek inceleme Örnek etkinlik projelerinin incelenmesi Anlatım Soru-cevap yöntemi, Örnek analizi
13 Literatür taraması, Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İletişim planı hazırlama Anlatım Soru-cevap yöntemi
14 Literatür taraması, Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Proje detay planlar Anlatım Soru-cevap yöntemi
15 Literatür taraması, Konuyla ilgili kitap bölümü okuma, Örnek inceleme Örnek iletişim planı incelenmesi Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi, Örnek analizi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Biber, A. (2003). Halkla İlişkilerde Temel Kavramlar: Tanımlar, Örnekler, Açıklamalar, Kaynaklar. Nobel Yayıncılık
Pira, A. G. ve Topsümer, F. (2012). Stratejik Halkla İlişkiler Yönetimi. Seçkin Yayıncılık
Watson, T., ve Noble, P. (2007). Evaluating public relations: A best practice guide to public relations planning, research and evaluation. Kogan Page Publishers.
Austin, E. W., ve Pinkleton, B. E. (2015). Strategic public relations management: Planning and managing effective communication campaigns. Routledge.
Smith, R. D. (2013). Strategic planning for public relations. Routledge.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 40
Ödev Değerlendirme 1 10
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 3 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 2 28
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 7 7
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 6 6
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 46 0 127
Genel Toplam 127
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0