TR EN

TV REKLAMCILIĞI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT336 TV REKLAMCILIĞI 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, öğrencilerin televizyon reklamı çekme adımlarını öğrenmesi, televizyon reklamcılığına ilişkin kavramların özetlenmesi ve öğrenciler tarafından reklamın yaratım sürecinin değerlendirilmesidir.
İçerik: Dersin içeriği, Film çekimi adımlarının özetlenmesi, Montaj ve bütçeleme kavramlarının açıklanması, Televizyon reklamcılığına yönelik kavramlar açıklanması, Reklamın oluşturulmasından televizyona ulaşana kadar reklamın geçtiği aşamaların listelenmesi, televizyon reklamlarının değerlendirilmesi, yaratıcı reklam örneklerinin gösterilmesi gibi konulardan oluşmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Senaryo, kast, bütçeleme, montaj kavramlarını doğru bir biçimde tanımlar
Senaryo, storyboard ve metin yazım aşamasında dikkat edilmesi gereken özelliklerden en az 3’ünü listeler
Televizyon reklamcılığının sanat ve teknoloji ile bağlantısını bir reklam filmi üzerinden açıklar
Televizyon reklam formatları, oluşum aşaması ve teknikleri arasında bağlantı kurar
Televizyon reklamında olması gereken özelliklerden en az 3’ünü açıklar
Televizyon reklamı için gerekli unsurları reklamın karar aşamasında doğru bir şekilde seçer
Reklam yapımı sırasında televizyon reklamcılığı için gerekli yaratıcı sürecin aşamalarını değerlendirir
Film yapım sürecini bir reklam film örneği üzerinden değerlendirir

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Televizyon Reklamcılığı Anlatım Soru-cevap yöntemi
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Televizyon reklamcılığına yönelik kavramlar Anlatım Soru-cevap yöntemi
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Prodüksiyon firmalarının çalışma biçimleri Anlatım Soru-cevap yöntemi
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Reklam ajansları ve prodüksiyon firmaları arasındaki ilişki Anlatım Soru-cevap yöntemi
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Prodüksiyon aşamaları I Anlatım Soru-cevap yöntemi
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Prodüksiyon aşamaları II Anlatım Soru-cevap yöntemi
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Prodüksiyon aşamaları III Anlatım Soru-cevap yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Prodüksiyon aşamaları IV Anlatım Soru-cevap yöntemi
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Ürün ve hizmete yönelik araştırma Anlatım Soru-cevap yöntemi
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Yaratıcı strateji Anlatım Soru-cevap yöntemi
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Slogan, senaryo, sinopsis, treatment, storyboard, pack shot Anlatım Soru-cevap yöntemi
13 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Reklam kurgusu Anlatım Soru-cevap yöntemi
14 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Reklam çekimi aşamaları Anlatım Soru-cevap yöntemi
15 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Reklam çekimi aşamaları Anlatım Soru-cevap yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Yolcu, E. (2001). Televizyon Reklamcılığı. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları
Işıktaş, S. (2018).Türkiye’de Reklam Tarihi Gelişimi ve Televizyon Reklam Araştırmaları. İstanbul: Hiperlink
Akbulut, N. T. ve Erdoğan, E. B. (2007). Televizyon Reklam Filmi Yapımı. İstanbul: Beta Yayınevi
Stewart, D. W. ve Furse, D. H. (1986). Effective television advertising: A study of 1000 commercials. Lexington Books.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 2 28
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 7 7
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 6 6
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 46 0 127
Genel Toplam 127
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0