TR EN

MEDYA VE KAMUOYU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT435 MEDYA VE KAMUOYU 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, medyanın toplum üzerindeki etkisini açıklamak ve medyanın manipülatif gücünü değerlendirmektir.
İçerik: Ders, Medya mecralarının listelenmesi, Kamuoyu kavramının tanımlanması, Kanaat önderlerinin listelenmesi, Medyanın yönlendirme gücünün eleştirel analizi, Medya ve güç ilişkisini değerlendirmek gibi konuları içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Kanaat önderlerinin temel özelliklerinden en az 3’ünü listeler
Çağdaş toplumsal düşüncenin basılı, görsel ve online medya türleriyle olan bağlantılarını açıklar
Medya metini analizleri yaparak interaktif medyanın kamuoyuna etkilerini belirler
Toplumu ve medyayı sorgular-inceler
Örnek olaylar yardımıyla medya ve kamuoyunda etkili olan kanaat önderlerinin rolünü analiz eder
Örnek olaylar üzerinden kamuoyu oluşturma gücü bağlamında medyaları kendi aralarında karşılaştırır

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Medya ve Toplum İlişkisi Anlatım Soru-cevap yöntemi
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Medya ve modern toplumun gelişimi Anlatım Soru-cevap yöntemi
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Yeni medya ve toplum ilişkisi Anlatım Soru-cevap yöntemi
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Ağ toplumu ve güç ilişkisi Anlatım Soru-cevap yöntemi
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kamuoyu nedir nasıl oluşur? Anlatım Soru-cevap yöntemi
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kamuoyu belirginleştiren kanaatlerin araştırılması. Anlatım Soru-cevap yöntemi
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kanaat önderleri, iki basamaklı akış Anlatım Soru-cevap yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kamuoyunun 4.kuvvet olarak yorumlanması. Anlatım Soru-cevap yöntemi
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Medyanın kamuoyu oluşturmadaki etkisinin tartışılması Anlatım Soru-cevap yöntemi
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Küreselleşmenin medya ve kamuoyu önderleri üzerindeki etkisi Anlatım Soru-cevap yöntemi
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Haber programları yoluyla medya kamuoyu yönlendirmesi Anlatım Soru-cevap yöntemi
13 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Medyanın kamuoyunu yönlendirmede kullandığı yazılı ve görsel materyaller Anlatım Soru-cevap yöntemi
14 Örnek inceleme Örnek olaylar Anlatım Soru-cevap yöntemi Örnek Olay Analizi
15 Örnek inceleme Örnek olaylar Anlatım Soru-cevap yöntemi Örnek Olay Analizi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Bektaş, Arsev (2007) Kamuoyu İletişim ve Demokrasi, İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
Tuncer, Emre (2014) Sosyal Medya İmparatorluğu, Patron, İstanbul: Akis Kitap.
Anastasio, P. A., Rose, K. C., Chapman, J. (1999). Can the media create public opinion? A social-identity approach. Current Directions in Psychological Science, 8(5): 152-155.
McCombs, M. (2018). Setting the agenda: Mass media and public opinion. John Wiley & Sons.
Kennamer, J. D. (Ed.). (1994). Public opinion, the press, and public policy. Greenwood Publishing Group.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 12 3 36
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 3 3
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 2 2
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 127
Genel Toplam 127
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0