TR EN

HAVA ARACI BAKIM VE YÖNETİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HYM308 HAVA ARACI BAKIM VE YÖNETİMİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu ders kapsamında, hava araçlarının bakımı ve yönetimi konusunda teorik bilgiler ile atölye ve hangar güvenliğine ilişkin uygulamaların kavramsal bir çerçeve içerisinde ele alınması amaçlanmaktadır.
İçerik: Hava araçları ve hava araçları bakım yöntemleri, hava araçları bakımına ilişkin faaliyetler, hava araçları bakımına ilişkin faaliyetlerin sınıflandırılması, hava aracı bakımında temel prosedürler, hava aracı bakımı ve meteoroloji, hava aracı bakım uygulamaları, hava aracı bakım maliyetleri gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Hava Aracı Bakımı ve Yönetimine ilişkin temel kavramları tanımlar.
Hava araçları ve hava araçlarının bakım yöntemlerini listeler.
Hava Aracı Bakımındaki Temel Prosedürleri açıklar.
Hava araçları bakımına ilişkin faaliyetleri sınıflandırır.
Hava Aracı Bakım Uygulamaları arasında karşılaştırma yapar.
Hava aracı bakımında maliyetlere ilişkin analiz yapar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 KİTAP OKUMA Hava Aracı Bakımı ve Yönetimi dersinin tanıtımı Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
2 KİTAP OKUMA Hava Aracı Bakımı ve Yönetimi konusundaki temel kavramlar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
3 KİTAP OKUMA Hava araçları ve hava araçlarının bakım yöntemleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
4 KİTAP OKUMA Hava araçları bakımına ilişkin teknikler düzenlemeler Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
5 KİTAP OKUMA Hava araçları bakımına ilişkin faaliyetler Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
6 KİTAP OKUMA Hava araçları bakımına ilişkin faaliyetlerin sınıflandırılması Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
7 KİTAP OKUMA Hava Aracı Bakımında Temel Prosedürler Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 KİTAP OKUMA Hava Aracı Bakımında Temel Prosedürler Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
10 KİTAP OKUMA Hava Aracı Bakımı ve Meteoroloji Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
11 KİTAP OKUMA Hava Aracı Bakım Uygulamaları I Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
12 KİTAP OKUMA Hava Aracı Bakım Uygulamaları II Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
13 KİTAP OKUMA Hava Aracı Bakım Maliyetleri I Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
14 KİTAP OKUMA Hava Aracı Bakım Maliyetleri II Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
15 KİTAP OKUMA Hava Aracı Bakımı ve Yönetimine ilişkin genel değerlendirme Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Kinnison, H. (2012), Aviation Maintenance Management, Second Edition, Mc-Graw Hill
Başol S. (2012), Havacılık Bakımı Yönetimi, Bursa: Ekin Basım Yayın

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 2 15 30
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 2 13 26
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 33 0 126
Genel Toplam 126
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0