TR EN

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ISL430 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, Tüketici davranışı dersinin amacı, derse ilişkin temel kavramları tanıtmak, çeşitli pazarlama problemlerine analitik çözüm yaklaşımları getirmesini sağlamak ve yöneticilerin karşılaşabileceği problemlerin çözümüne ilişkin uygulamalar yapılmasını sağlamaktır.
İçerik: Dersin içeriği, Tüketici davranışının pazarlama alanındaki yeri ve önemi, tüketici araştırmaları, pazar bölümlendirme ve tüketici davranışı-pazarlama stratejisi ilişkisi, tüketici davranışına etki eden psikolojik etkiler, sosyo-kültürel etkiler, tüketici satın alma süreçlerinden oluşmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Tüketici davranışlarına etki eden ana faktörleri tanımlar.
Farklı tüketici davranışlarını ve tüketim ile aralarındaki ilişkileri ayırt eder
Pazarlama faaliyetlerinin tüketici davranışları üzerindeki sosyal ve etik etkilerini tanımlar

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap Okuma ve Vaka Çalışması Tüketici Davranışına Genel Bir Bakış Anlatım-Sunum-Tartışma
2 Kitap Okuma ve Vaka Çalışması Tüketici Davranışı Ve Pazarlama Stratejisi İlişkisi Anlatım-Sunum-Tartışma
3 Kitap Okuma ve Vaka Çalışması Algı Anlatım-Sunum-Tartışma
4 Kitap Okuma ve Vaka Çalışması Öğrenme ve Hafıza Anlatım-Sunum-Tartışma
5 Kitap Okuma ve Vaka Çalışması Motivasyon Anlatım-Sunum-Tartışma
6 Kitap Okuma ve Vaka Çalışması Tutumlar Anlatım-Sunum-Tartışma
7 Kitap Okuma ve Vaka Çalışması Benlik ve Kişilik Anlatım-Sunum-Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Kitap Okuma ve Vaka Çalışması Vaka Çalışmaları Anlatım-Sunum-Tartışma
10 Kitap Okuma ve Vaka Çalışması Değerler ve Yaşam Tarzları Anlatım-Sunum-Tartışma
11 Kitap Okuma ve Vaka Çalışması Satın Alma Karar Süreci Anlatım-Sunum-Tartışma
12 Kitap Okuma ve Vaka Çalışması Yeniliklerin Yayılması Anlatım-Sunum-Tartışma
13 Kitap Okuma ve Vaka Çalışması Danışma Grupları Anlatım-Sunum-Tartışma
14 Kitap Okuma ve Vaka Çalışması Aile ve Sosyal Sınıf Anlatım-Sunum-Tartışma
15 Kitap Okuma ve Vaka Çalışması Kültür Anlatım-Sunum-Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Okumuş, A. (2013). Tüketici Davranışı: Teorik Ve Uygulamalı Bir Yaklaşım. Baskı, Türkmen Yayıncılık, İstanbul.
Erdoğan, K. (2013). Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri, 5 Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık San ve Tic.
Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L. (2000). Consumer behavior, 7th. NY: Prentice Hall.
Wells, W. D., & David, P. (1996). Consumer Behavior, 5th. John Wiley & Sons.
Journal of Consumer Behaviour

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 12 2 24
Ödev 9 1 9
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 53 0 125
Genel Toplam 125
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0