TR EN

ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
PSI337 ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı psikoloji bölümü ve dersle ilgili diğer alan öğrencilerine 1 dönem boyunca; endüstri ve örgüt kavramlarını tanıtmak, mevcut reel sektördeki sorunları ve çözüm yollarını tespit etmek ve bu alandaki psikoloji uygulamalarını karşılaştırmaktır.
İçerik: Bu dersin içeriği; "Endüstri ve örgüt kavramı, iş analizi, personel seçimi, iş adaptasyonu, iş eğitimi, performans ölçümü, raporlama, işten çıkarım ve küçülme, iş alanı genişlemesi, büyümesi ve değişimi, motivasyon ve liderlik" konularından oluşmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Endüstri ve örgüt psikolojisi dinamiklerini açıklar.
İç dinamikleri ve bilimsel metotları yorumlar.
Şirket başarısını ve bireysel iş başarısını arttırma yolları geliştirir.
Örgüt içi krizleri çözüm yolları geliştirir.
Kullanılacak ölçme değerlendirme metotlarını karşılaştırır.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT TANIMI -
2 Literatür Okuma İŞ ANALİZİ 1 Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
3 Literatür Okuma İŞ ANALİZİ 2 Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
4 Literatür Okuma İLGİLİ ALAN BELİRLEME Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
5 Literatür Okuma İLGİLİ PERSONEL TİPOLOJİSİ BELİRLEME Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
6 Literatür Okuma PERSONEL SEÇİMİ Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
7 Literatür Okuma İŞ ADAPTASYONU Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Okuma İŞ EĞİTİMİ Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
10 Literatür Okuma PERFORMANS BELİRLEME Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
11 Literatür Okuma PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE RAPORLAMA Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
12 Literatür Okuma İŞ GELİŞİMİ VE EKSİLTİLMESİ Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
13 Literatür Okuma GRUP VE BİREYSEL MOTİVASYON Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
14 Literatür Okuma LİDERLİK Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
15 Literatür Okuma KÜRESEL BOYUT Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

RİGGİO R.E., (2016), Endüstri ve Örgüt Psikoljisine Giriş. İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık.
TUTAR, H., (2014), Endüstri ve Örgüt Psikoljisinde Yeni Yaklaşımlar, İstanbul: Detay Yayıncılık.
ANDERSON, N. ve ark., (2001), Endüstri, İş ve Örgüt Psikolojisi El Kitabı, İstanbul: Literatür Yayıncılık.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 50
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 25 25
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 20 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0