TR EN

ÖZEL EĞİTİM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
PSI439 ÖZEL EĞİTİM 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı öğrencinin özel eğitim alanındaki temel kavramların tanıması, özel eğitim temel ilkelerini öğrenmesi, farklı özel gereksinimli çocuk grupları hakkında temel bilgilere sahip olması, özel gereksinimli bireylerin gereksinimlerinin giderilmesi için yapılacak gelişim destek programları ve eğitim teknikleri hakkında bilgi edinmesidir.
İçerik: Bu dersin içeriği, özel eğitimin tanımı ve temel kavramlar, özel eğitimle ilgili yasal mevzuat, zihinsel yetersizliğe sahip çocuklar, öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar, duygusal ve davranışsal bozukluklar, Otizm Spektrum Bozukluğu, İletişim Bozuklukları, Sağırlık ve İşitme Kaybı, Körlük ve Görme Kaybı, İleri Zekalı ve Üstün Yetenekli Çocuklar ile ilgili tanı kriterleri, yaygınlık düzeyleri ve eğitim tekniklerinden oluşmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Özel gereksinim tanı gruplarının toplumdaki yaygınlık düzeylerini sıralar.
Özel eğitimin temel ilkelerini açıklar.
Özel gereksinimli farklı tanı grubundaki çocukların gelişim özellikleri ayırt eder.
Özel gereksinimli çocuklarla ilgili yasal prosedürüne ve izlenecek yol haritasına karar verir.
Özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların gelişimini destekleyici programlar önerir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Giriş, ders konularının ve temel kavramların tanıtılması Sunum
2 Literatür Okuma Özel eğitimin amacı, hedefleri ve yasal mevzuat Sunum ve tartışma
3 Literatür Okuma Zihinsel yetersizliğe sahip çocuklar Sunum ve tartışma
4 Literatür Okuma Öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar Sunum ve tartışma
5 Literatür Okuma Duygusal ve Davranışsal Bozukluklar Sunum ve tartışma
6 Literatür Okuma Otizm Spektrum Bozukluğu I Sunum ve tartışma
7 Literatür Okuma Otizm Spektrum Bozukluğu II Sunum ve tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Okuma Sınav öncesi tekrar Sunum ve tartışma
10 Literatür Okuma İletişim Bozuklukları Sunum ve tartışma
11 Literatür Okuma Sağırlık ve İşitme Kaybı Sunum ve tartışma
12 Literatür Okuma Körlük ve Görme Kaybı Sunum ve tartışma
13 Literatür Okuma İleri Zekalı ve Üstün Yetenekli Çocuklar I Sunum ve tartışma
14 Literatür Okuma İleri Zekalı ve Üstün Yetenekli Çocuklar II Sunum ve tartışma
15 Literatür Okuma Sınav öncesi genel tekrar Sunum ve tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Hoy, A. W. (2015). Eğitim Psikolojisi. D. Özen, Çev.) İstanbul: Kaknüs.
Kolektif (2012), Türkiye'de Özel Eğitim Alanında Geliştirilen ve Uyarlanan Ölçme Araçları, MAYA
GREENSPAN, S., (2013). Özel Gereksinimli Çocuklar - Zihinsel ve Duygusal Gelişim, ÖZGÜR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 25 25
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 20 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0