TR EN

BALKANLAR VE TÜRKİYE DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SBU344 BALKANLAR VE TÜRKİYE 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, öğrencilere Balkanlar bölgesini siyasal, askeri, ekonomik, kültürel ve ticari bakımdan değerlendirip Türkiye’yle aralarındaki güncel ve tarihi ilişkileri analiz etme donanımı kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği, Balkanlar, bölgenin siyasal, askeri, ekonomik, kültürel ve ticari bakımdan dünya siyasetine etkisi, Türkiye’yle arasındaki ilişkilerin tarihi ve güncel konuları kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Balkanlar bölgesinin siyasi yaşamına ve tarihine damga vurmuş olayları anlatır
Balkanlar bölgesinde yaşanan siyasi gelişmeleri siyasi düşünceler ve teoriler ışığında açıklar
Günümüzde yaşanan sorunları dikkate alarak Balkanlarda yaşanan gelişmeleri sınıflandırır
Türkiye ve Balkanlar arasındaki ilişkilerin temel hatlarını yorumlar

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Giriş Anlatım -Tartışma
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Balkanlar Tarihi Anlatım -Tartışma
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Birinci Dünya Savaşı öncesi Balkanlar Anlatım -Tartışma
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Birinci Dünya Savaşı öncesi Balkanlar Anlatım -Tartışma
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Milliyetçilik İdeolojisi ve Bağımsızlık Hareketleri Anlatım -Tartışma
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Balkan Ülkelerinin Kurulma Süreci Anlatım -Tartışma
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Balkan Savaşları Anlatım -Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Birinci Dünya Savaşı'nda Balkanlar Anlatım -Tartışma
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İki Kutuplu Dünyada Balkanlar Anlatım -Tartışma
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Bağlantısızlar ve Balkanlar Anlatım -Tartışma
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sovyet Sonrası Balkanlar'da yaşanan gelişmeler Anlatım -Tartışma
13 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Yugoslavya'nın Parçalanışı Anlatım -Tartışma
14 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Güncel Sorunlar ve Türkiye’yle İlişkiler Anlatım -Tartışma
15 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Genel Değerlendirme Anlatım -Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Adanır F., Faroqhi S. (2015), Osmanlı ve Balkanlar, İletişim Yayınları, İstanbul.
Reed J. (2006), Balkanlarda Savaş, Pencere Yayınları.
Karatay O., Gökdağ B. (2013) Balkanlar El Kitabı, Akçağ Yayınları.
Batı G. F., Özgöker U. (2016), AB’nin Doğu Sınırı Balkanlar, Derin Yayınları.
Yürür P., Özkan A. (2017), Soğuk Savaş Sonrası Türkiye’nin Balkanlar Siyaseti, Detay Yayıncılık.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 12 2 24
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 13 13
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 130
Genel Toplam 130
Toplam İş Yükü / 25.5 5,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0