TR EN

DÜNYA SİYASETİNDE ORTA ASYA VE KAFKASLAR DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SBU441 DÜNYA SİYASETİNDE ORTA ASYA VE KAFKASLAR 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, Soğuk Savaş sonrası giderek yükselen Orta Asya ve Kafkaslar’da tarihten gelen güvenlik temelli sorunları incelemek ve Türkiye adına çıkarımlar yapmaktır.
İçerik: Dersin içeriği, Orta Asya devletlerinin geçmişi ve bugünü, Kafkaslar’da yaşanan güncel ve tarihi gelişmeler, dünya siyasetindeki ağırlıkları, Türkiye’yle ilişkilerini kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Orta Asya ve Kafkaslara yönelik güvenlik anlayışının temel özellikleri ve dinamiklerini açıklar
Orta Asya ve Kafkas ülkeleri arasındaki ilişkiler ve bölgesel organizasyonların tarihsel gelişimlerini tartışır
Orta Asya ve Kafkaslarda yaşanan güncel siyasi gelişmeleri analiz eder
Asya’da yaşanan bölgesel güvenlik problemleri ile küresel güvenlik problemleri arasında ilişkiler kurar

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Giriş Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma R. Kutay Karaca, Asya’da Güvenlik Sorunları ve Yansımaları, BİLGESAM Yayımları, Eylül 2013. Kafkaslar ve Orta Asya’da Yaşanan Güvenlik Sorunlarının Temelleri, Günümüzde Sorunların Algılanma Biçimi (bölgesel sorunların küreselleşmesi) Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Tayyar Arı,Global Politika ve Güney Asya;Keşmir Sorunu ve Nükleer Yarış,Alfa, İstanbul,2000 Pakistan-Hindistan İlişkilerinde Kökleşen Sorun; Keşmir Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Ahmet Türköz, Doğu Türkistan’da İnsan Hakları, Doğu Kütüphanesi, İstanbul 2010. Çin'de Azınlık Sorunu ve Dünya Siyasetine etkileri Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma M. Turgut Demirtepe & Güner Özkan, Uluslararası Sistemde Orta Asya, Dış Politika ve Güvenlik, USAK Yayınları, Ankara 2013. Orta Asya'nın Geçmişi ve Bugünü Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma M. Vedat Gürbüz, Kafkasya'da Siyaset: Çatışma Ortamı ve Taraf Güçler. Kadim Yayınları, Ankara, 2012. Kafkasların Geçmişi ve Bugünü Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma M. Vedat Gürbüz, Kafkasya'da Siyaset: Çatışma Ortamı ve Taraf Güçler. Kadim Yayınları, Ankara, 2012. Kafkaslarda Çatışma ve İşbirliği Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Esedullah Oğuz,Hedef Ülke Afganistan, Doğan Yayıncılık,İstanbul 2001. Afganistan; Yaşanan Sorunların Kökenleri ve Gelecek Öngörüsü Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Almagül İsina, Asya’da Güvenliğin İnşası ve CICA, Tasam, İstanbul 2012, ASEAN Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma M. Turgut Demirtepe & Güner Özkan, Uluslararası Sistemde Orta Asya, Dış Politika ve Güvenlik, USAK Yayınları, Ankara 2013. Rusya Federasyonu-Güney Kafkasya ilişkilerinde Yaşanan Sorunlar Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma R. Kutay Karaca, Asya’da Güvenlik Sorunları ve Yansımaları, BİLGESAM Yayımları, Eylül 2013. Türk-Ermeni İlişkileri ve Dağlık Karabağ Sorunu Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
13 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma R. Kutay Karaca, Asya’da Güvenlik Sorunları ve Yansımaları, BİLGESAM Yayımları, Eylül 2013. Yeni Bir Bölgesel Örgütlenme; Şangay İş Birliği Örgütü Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
14 - Genel Değerlendirme Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
15 - Genel Değerlendirme Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Oğuz E. (2001), Hedef Ülke Afganistan, Doğan yayıncılık, İstanbul.
İnat, K., Duran, B., Ataman, M. (Ed.) (2016). Dünya Çatışmaları Dünya Çatışma Bölgeleri ve Konuları, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara
Demirtepe M. T., Özkan G. (2013), Uluslararası Sistemde Orta Asya, Dış Politika ve Güvenlik, USAK Yayınları, Ankara.
Karaca R. K. (2013), Asya’da Güvenlik Sorunları ve Yansımaları, BİLGESAM Yayımları.
Arı T. (2000), Global Politika ve Güney Asya; Keşmir Sorunu ve Nükleer Yarış, Alfa, İstanbul.
İsina A. (2012), Asya’da Güvenliğin İnşası ve CICA, Tasam, İstanbul.
Gürbüz, M. V. (2012). Kafkasya'da Siyaset: Çatışma Ortamı ve Taraf Güçler. Kadim Yayınları, Ankara.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 50
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 12 5 60
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 15 15
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 30 0 129
Genel Toplam 129
Toplam İş Yükü / 25.5 5,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0