TR EN

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE YÖNETİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SKY326 SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE YÖNETİMİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu ders, çevre olgusuna ilişkin yasal ve yönetsel temellerin çevrenin sürdürülebilirliğini güvence altına almayı amaçlayan uluslararası belgelerin katkılarıyla incelenmesi ile dünyadaki ve ülkemizdeki çevresel meselelere dikkat çekmek ve öğrencilere bu sorunların nedenleri ve çözümleri konusunda eleştirel bir bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktadır.
İçerik: Dersin içeriğini, sürdürülebilirlik kavramı, çevre kavramı, çevre ve sürdürülebilirlik arasındaki ilişki, ulusal ve uluslararası mevzuattaki yeri, Türkiye’de çevre politikası ve uygulamaları, çevre sorunlarının çözümü noktasında sürdürülebilirlik yaklaşımı oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Sürdürülebilirlik kavramını sahip olduğu temel değerlerle tanımlar.
Çevre yönetiminin temel ilkelerini açıklar.
Doğal kaynaklar, nüfus artışı, enerji ve yoksulluk gibi araçlar aracılığıyla çevre yönetim politikasını tartışır.
Çevre yönetiminin ulusal mevzuattaki yerini açıklar.
Sürdürülebilirlik kavramı ile çevre yönetimini ilişkilendirir.
Sürdürebilirlik kavramı ve çevre yönetimi ilişkisinin ulusal ve uluslararası mevzuattaki yerini analiz eder.
Türkiye’de çevre koruma yönlü yasal düzenlemeler, yönetsel-politik yapılar ve bakanlıkların çevre koruma yönlü görevlerini açıklar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dersin tanıtılması ve içeriğinin öğrencilerle paylaşılması Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
2 Kitap okuma Çevre yönetimine ilişkin temel kavramlar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
3 Kitap okuma Sürdürülebilirlik kavramının olumlu ve olumsuz yönleri ile tartışılması Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
4 Kitap okuma Sürdürülebilirlik kavramının çevre politikası ile ilişkisi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
5 Kitap okuma Sürdürülebilirlik kavramının ulusal çevre mevzuatındaki yeri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
6 Kitap okuma Sürdürülebilirlik kavramının uluslararası çevre mevzuatındaki yeri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
7 Kitap okuma Sürdürülebilirlik kavramının uluslararası çevre mevzuatındaki yeri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma Türkiye’de çevre mevzuatı-I Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
10 Kitap okuma Türkiye’de çevre mevzuatı-II Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
11 Kitap okuma Türkiye’de çevre politikalarının uygulanması Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
12 Kitap okuma Çevre sorunları üzerine tartışma Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme, Grup Çalışması Yöntemi
13 Kitap okuma Çevre sorunlarının çözümü üzerine politikalar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme, Grup Çalışması Yöntemi
14 Kitap okuma Çevre sorunlarının çözümü üzerine politikalar- II- Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme, Grup Çalışması Yöntemi
15 Kitap okuma Genel değerlendirme Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme, Grup Çalışması Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Keleş, R., Hamamcı, C.( 2009). Çevre Politikası. (6. Baskı). Ankara: İmge
Keleş, R., Ertan, B. (2005 ).Çevre Hukukuna Giriş. İstanbul: İmge.
Arrasson, T., Backlund K, Löfgreen. K. (2018). Environmental Policy, Sustainability and Welfare. Massachusetts; Edward Elgar Publishing.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 2 28
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 4 5 20
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 2 5 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 49 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0