TR EN

RUSÇA II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
TUR332 RUSÇA II 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı Rus Dilinin dil bilgisel özelliklerini ayrıntılı bir biçimde ele almak, öğrencinin teorik bilgilerini sağlamlaştırmaktır.
İçerik: Bu ders Rus dilinin grameri, morfolojik yapısını içerir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Rus Dili ve Edebiyatı ile ilgili temel teorik ve pratik becerileri edinir.
Öğrenciler edinimlerini bilimsel çalışmalarına yansıtır.
Rus dili ve edebiyatı ile ilgili yazılı ve görsel sunumlar hazırlama ve sunma becerisine sahiptir.
Farklı metin türlerinde Rusça-Türkçe ve Türkçe-Rusça çeviri yapabilmek için gerekli güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Etkinlik (İnternette Tarama, Kütüphane Çalışması, Gezi, Gözlem, Görüşme vb.) Gramerin içeriği ve anlamı Anlatım; Soru Yanıt; Problem Çözme; Tartışma; Örnekolay Görüş Geliştirme Problem Temelli Öğrenme
2 Etkinlik (İnternette Tarama, Kütüphane Çalışması, Gezi, Gözlem, Görüşme vb.) Köken ve biçim açısından Rusça. Genel kavram tanımlamaları. Kök, gövde, ekler. Yapım ve çekim ekleri. Dilin supletiv ve analitik formları. Anlatım; Soru Yanıt
3 Etkinlik (İnternette Tarama, Kütüphane Çalışması, Gezi, Gözlem, Görüşme vb.) Dilin kısımları. Genel özellikleri ve sınflandırması. Adlar. Genel Özellikleri. Cinsiyet ve biyolojik kategoriler. Ortak cinsiyet kavramı. Rus dilinde cinsiyet kategorisinin morfolojik araçları. Anlatım; Soru Yanıt
4 Etkinlik (İnternette Tarama, Kütüphane Çalışması, Gezi, Gözlem, Görüşme vb.) Adlarda kategoriler. Adlarda sayı: tekil ve çoğul haller arsındaki ifade farklılıkları. İstisnasi ve özel çekimler. Ortak cinsiyet kavramı. Anlatım; Soru Yanıt
5 Etkinlik (İnternette Tarama, Kütüphane Çalışması, Gezi, Gözlem, Görüşme vb.) İsmin halleri. Çekim sırasındaki gövde değişiklikleri. Çekim çeşitlilikleri. Çekim eklerinin dildeki varyasyonları. Tekil çekim eki tablosu. Anlatım; Soru Yanıt
6 Etkinlik (İnternette Tarama, Kütüphane Çalışması, Gezi, Gözlem, Görüşme vb.) İsmin halleri. Çoğul Çekim oluşumları ve varyasyonları. İsmin çekinlenmeyen halleri. Çekim hallerinde vurgunun yeri. Anlatım; Soru Yanıt
7 Etkinlik (İnternette Tarama, Kütüphane Çalışması, Gezi, Gözlem, Görüşme vb.) İsmin belirtme Hali. Genel Tanım. Kullanım özellikleri. Dildeki işlevi. Anlatım; Soru Yanıt
8 - ARA SINAV -
9 Etkinlik (İnternette Tarama, Kütüphane Çalışması, Gezi, Gözlem, Görüşme vb.) İsmin belirtme Halinde edatların yeri. Kullanım özellikleri. Dildeki işlevleri. Anlatım; Soru Yanıt
10 Etkinlik (İnternette Tarama, Kütüphane Çalışması, Gezi, Gözlem, Görüşme vb.) İsmin tamlama Hali. Genel tanım. Kullanım özellikleri dildeki işlevi. Tamlama hali ve belirtme halinin eş kullanım durumları ve dile yansımaları Anlatım; Soru Yanıt
11 Etkinlik (İnternette Tarama, Kütüphane Çalışması, Gezi, Gözlem, Görüşme vb.) İsmin tamlama hali edatlarının dildeki işlevleri ve anlamsal özellikleri Anlatım; Soru Yanıt
12 Etkinlik (İnternette Tarama, Kütüphane Çalışması, Gezi, Gözlem, Görüşme vb.) İsmin yönelme hali. Kullanım özellikleri, dildeki işlevi. Anlamsal özellikleri. Anlatım; Soru Yanıt
13 Etkinlik (İnternette Tarama, Kütüphane Çalışması, Gezi, Gözlem, Görüşme vb.) İsmin yönelme hali edatlarının işlevleri ve anlamsal özellikleri. Anlatım; Soru Yanıt
14 Etkinlik (İnternette Tarama, Kütüphane Çalışması, Gezi, Gözlem, Görüşme vb.) İsmin Araç hali genel tanım. Kullanım özellikleri, işlevi. Anlamsal özellikleri. Anlatım; Soru Yanıt
15 Etkinlik (İnternette Tarama, Kütüphane Çalışması, Gezi, Gözlem, Görüşme vb.) İsmin Araç durumu edatları ve kullanım özellikleri. İsmin diğer halleriyle gösterdiği paralel yapı özellikleri. Anlatım; Soru Yanıt
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Çepasova A.M., Kazaçuk İ.G., Glagolı V. (2007). Sovremennom yazıke M.
Kozan, Yemenoğlu O., Padeji (2010). Russkovo yazıka v tekstah, Ankara.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 5 7 35
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 5 25
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 40 0 132
Genel Toplam 132
Toplam İş Yükü / 25.5 5,2
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0