TR EN

EKONOMİK BÜYÜME VE KALKINMA DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
UTI403 EKONOMİK BÜYÜME VE KALKINMA 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersle öğrencilere büyüme teorisinin tarihsel gelişiminin dönemin özelliklerine göre sınıflandırılarak öğretilmesi ve iktisadi büyüme ile kalkınma arasındaki farkların saptanması ile toplumsal düzeyde uygulanan kalkınma politikalarının farklı hedefleme yöntemlerinin gösterilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik: Dersin içeriği, ekonomik büyümenin temelleri, Harrod-Domar büyüme modeli, Solow modeli, beşeri sermayeye dayalı büyüme, AK modeli, Romer modelinde büyüme, heterodoks büyüme modelleri, ekonomik kalkınmanın temel kavramları, yoksulluk, yoksulluğun hesaplanma yöntemleri, gelir eşitsizliği, gelir eşitsizliğinin hesaplanma yöntemleri, ve kalkınma politikaları konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Ekonomik büyüme teorisinin gelişimini dönemlerin özelliklerini göz önünde bulundurarak listeler
Ekonomik büyüme ve ekonomik kalkınmayı üç farklı özelliği üzerinden birbiriyle karşılaştırır
Kamuya uygulanacak kalkınma politikası uygulamalarında kullanılan farklı hedefleme yöntemlerini örnekler üzerinden sıralar
Yoksulluk sınırına olan uzaklık ve gelir veri iken yoksulluk endeksini hesaplar

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap okuma Ekonomik Büyümenin Temelleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
2 Kitap okuma Harrod-Domar Büyüme Modeli Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
3 Kitap okuma Solow Modeli Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
4 Kitap okuma Beşeri Sermayeye Dayalı Büyüme Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
5 Kitap okuma AK Modeli Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
6 Kitap okuma Romer Modelinde Büyüme Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
7 Kitap okuma Heterodoks Büyüme Modelleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma Ekonomik Kalkınmanın Temel Kavramları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
10 Kitap okuma Yoksulluk Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
11 Kitap okuma Yoksulluğun Hesaplanma Yöntemleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
12 Kitap okuma Gelir Eşitsizliği Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
13 Kitap okuma Gelir Eşitsizliğinin Hesaplanma Yöntemleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
14 Kitap okuma Kalkınma Politikaları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
15 Kitap okuma Genel Tekrar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Jones, C. (2016). İktisadi Büyümeye Giriş. Çeviri: Sanlı Ateş ve İsmail Tuncer, 4. Baskı, İstanbul: Literatür Yayıncılık.
Yeldan, E. (2011). İktisadi Büyüme ve Bölüşüm Teorileri. 2. Baskı, Ankara: Efil Yayınevi.
Schumpeter, J. A. (1983). Theory of Economic Development. Somerset, United Kingdom: Taylor & Francis Inc.
Şimşek, M. Ve Kadılar, C. (2010). Türkiye’de Beşeri Sermaye, İhracat Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Nedensellik Analizi, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, ss.115-140.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 5 35
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 4 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 125
Genel Toplam 125
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0