TR EN

İŞ VE BİLİŞİM ETİĞİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
YBS319 İŞ VE BİLİŞİM ETİĞİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencileri meslekleriyle ilgili toplumsal ve ahlaki tartışmalardan haberdar etmek, bu konulardaki farklı görüş ve yaklaşımları tanıtarak kendi görüşlerini oluşturmalarına ve ifade etmelerine yardımcı olmak.
İçerik: Dersin içeriği, kavramlar, etik kuramları. profesyonel etik, mesleki davranış kuralları, sorumluluk. mahremiyet, veri koruma. fikri mülkiyet, telifler, patentler, lisans anlaşmaları. bilişim suçları. bilişim teknolojisinin toplumsal etkileridir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Etik ve ahlak konularını bilir.
Alanında etik davranışa uygun olarak davranır.
Bilişim ile ilgili ahlaki görüşü sözlü ve yazılı olarak ifade eder.
Ahlaklı ve örnek iş uygulamalarını kendi iş akışına entegre eder.
İş hayatındaki davranışlarda ahlaki değerlerin anlamını değerlendirir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Giriş Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
2 Literatür okuması Bilişim Sistemlerine İlişkin Etik ve Sosyal Konuların Anlaşılması Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
3 Literatür okuması Enformasyon Çağına Yönelik Ahlaki Boyutlar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
4 Literatür okuması Etik Sorunları Ortaya Çıkaran Temel Teknoloji Eğilimleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
5 Literatür okuması Temel Kavramlar; Sorumluluk, Hesap Verilebilirlik, Yükümlülük Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
6 Literatür okuması Etik Analiz Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
7 Literatür okuması Aday Etik İlkeler Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Literatür okuması Profesyonel Davranış Kuralları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
10 Literatür okuması Gerçek Dünyaya İlişkin Etik İkilemler Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
11 Literatür okuması İnternet Çağında Kişisel Gizlilik ve Özgürlük Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
12 Literatür okuması Mülkiyet Hakları: Fikri Mülkiyet Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
13 Literatür okuması Sistem Kalitesi: Veri Kalitesi ve Sistem Hataları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
14 Literatür okuması Yaşam Kalitesi: Tarafsızlık, Erişim ve Sınırlar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
15 Literatür okuması Bilgisayar Suçları ve Kötüye Kullanma Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Turan, M. (2016). Bilişim Hukuku. Seçkin Yayıncılık.
Dedeoğlu, G. (2009). Etik ve Bilişim. Etki Yayıncılık.
Tavani, H. T. (2011). Ethics and technology: Controversies, questions, and strategies for ethical computing. John Wiley & Sons.
Avşar, Z., & Öngören, G. (2010). Bilişim hukuku. Türkiye Bankalar Birliği.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 5 35
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 4 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 125
Genel Toplam 125
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0