TR EN

SAYISAL KARAR VERME YÖNTEMLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
YBS321 SAYISAL KARAR VERME YÖNTEMLERİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; karar verme problemlerinin ve uygulamalarının çözümü için matematiksel modellerden faydalanarak, doğru yöntemin tanınması, tespit edilmesi ve gerekli analizlerin gerçekleştirilmesidir.
İçerik: Dersin içeriği; proje yönetimi, üretim planlama ve envanter kontrolü, toplu üretim planlama, stok kontrol sistemleri, süreç yönetimi ve kapasite planlama, modelleme, doğrusal programlama, optimizasyon problemleri, iş tasarımı, kalite kontrol, ulaştırma modeli, atama modeli ve aktarma modeli, proje programlama ve kontrol teknikleri-PERT/CPM, karar analizi, oyun teorisi kuyruk kuramı, karar verme, karar verme problemleri, karar verme süreci, fayda teorisi, belirlilik, belirsizlik ve risk altında karar verme, sayısal karar verme, bilgisayar destekli karar verme, bilgisayar destekli problem çözme ve simülasyon teorik ve uygulamalı olarak  öğretmektir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Optimizasyon problemlerini (doğrusal programlama modelleri) karar vermede bir araç olarak kullanır.
Kaynakları organizasyon için etkin bir şekilde değerlendirir.
Mevcut kaynakları verimlilik için analiz eder.
Verimli ve verimsiz kaynakları ayırt eder.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Sayısal Karar Verme Teknikleri Genel Konu tanıtımı Anlatım, uygulama-alıştırma, takım/grup çalışması
2 Literatür okuması Model kavramı ve Optimizasyon, Doğrusal Programlamaya (DP) Giriş Anlatım, uygulama-alıştırma, takım/grup çalışması
3 Literatür okuması Doğrusal Programlama : Temel Kavramlar ve Model Kurma Anlatım, uygulama-alıştırma, takım/grup çalışması
4 Literatür okuması Doğrusal Programlama : Çözüm Kavramı Anlatım, uygulama-alıştırma, takım/grup çalışması
5 Literatür okuması Doğrusal Programlama : Duyarlılık Analizi Anlatım, uygulama-alıştırma, takım/grup çalışması
6 Literatür okuması Doğrusal Programlama : Simplex Yöntemi ve Dualite Anlatım, uygulama-alıştırma, takım/grup çalışması
7 Literatür okuması Tamsayılı Doğrusal Programlama: Model Kurma Anlatım, uygulama-alıştırma, takım/grup çalışması
8 - ARA SINAV -
9 Literatür okuması 0 – 1 Programlama : Model Kurma Anlatım, uygulama-alıştırma, takım/grup çalışması
10 Literatür okuması Veri Zarflama Analizi Anlatım, uygulama-alıştırma, takım/grup çalışması
11 Literatür okuması Markov Analizi Anlatım, uygulama-alıştırma, takım/grup çalışması
12 Literatür okuması Tahmin Yöntemleri Anlatım, uygulama-alıştırma, takım/grup çalışması
13 Literatür okuması Karar Analizi : Belirsizlik Altında Karar Anlatım, uygulama-alıştırma, takım/grup çalışması
14 Literatür okuması Karar Analizi : Risk Altında Karar Anlatım, uygulama-alıştırma, takım/grup çalışması
15 Literatür okuması Proje Yönetimine Giriş Anlatım, uygulama-alıştırma, takım/grup çalışması
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Çelikbilek, Y. (2018). Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri -Açıklamalı ve Karşılaştırmalı Sağlık Bilimleri Uygulamaları. Nobel Akademik Yayıncılık.
Özcan, Y. (2013). Sağlık Kurumları Yönetiminde Sayısal Yöntemler–Teknikler ve Uygulamalar. Çevirenler: Şahin Kavuncubaşı ve Selami Yıldırım. Siyasal Kitabevi.
Timor, M. (2010). Yöneylem araştırması. Türkmen Kitabevi.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 5 35
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 4 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 125
Genel Toplam 125
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0