TR EN

KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SKY433 KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu ders, Türk kamu yönetimi anlayışına etki eden bazı ülkelerin (Fransa, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Federal Almanya, Rusya Federasyonu, Polonya ve Arjantin) siyasal sistem, kamu örgütlenmesi, mali yönetim ve personel yönetimi sistemleri hakkında sistematik bilgi verilmesi, bu ülke örneklerinin kamu yönetimi yapılarının karşılaştırmalı bir perspektiften incelenmesini amaçlanmaktadır.
İçerik: Bu dersin içeriği, Kıta Avrupası ve Anglo-sakson ülke örnekleri, Kuzey ve Güney Amerika’dan ülke örneği, Polonya ve Rusya federasyonu gibi ülkelerin kamu yönetimi yapılarıyla Türk kamu yönetim yapısının karşılaştırılması konularıdır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Karşılaştırmalı yöntem, karşılaştırmalı yönetim ve karşılaştırmalı çalışmanın aşamaları hakkında tarihsel ve kuramsal bilgiyi açıklar.
Sosyal bilimlerde karşılaştırma yönetimini uygular.
Türk kamu yönetimi anlayışına etki eden ülkelerin gelenekleri ve yönetim yapılarını karşılaştırır.
Ders kapsamında verilen ülke yönetim yapılarını karşılaştırmalı olarak özetler.
Edindiği karşılaştırmalı bilgiler ışığında kamu yönetimi ile ilintili sorunlar karşısında alternatif çözüm yollarını tartışır.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dersin tanıtılması ve içeriğinin öğrencilerle paylaşılması Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
2 Kitap okuma Karşılaştırmalı yöntem- Karşılaştırmalı Kamu yönetimi nedir? Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
3 Kitap okuma Karşılaştırmalı yöntemin güçlü ve zayıf yanları, karşılaştırmalı kamu yönetiminin önemi farklı kamu yönetimi modellerini karşılaştırmalı yöntemle irdelemenin yararları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
4 Kitap okuma Karşılaştırılacak ülkelerin seçilme nedenleri nelerdir? Dört temel devlet/yönetim geleneğinin açıklanması. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
5 Kitap okuma Ülke incelemeleri; Fransa Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
6 Kitap okuma Ülke incelemeleri; Fransa, merkez-yerel yönetimler arası ilişkiler, kamu personeli, güncel idari reformlar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
7 Kitap okuma Ülke incelemeleri; Birleşik Krallık Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma Ülke incelemeleri; Amerika Birleşik Devletleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
10 Kitap okuma Ülke incelemeleri; Federal Almanya Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme, Grup Çalışması Yöntemi
11 Kitap okuma Ülke incelemeleri; Rusya Federasyonu Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme, Grup Çalışması Yöntemi
12 Kitap okuma Ülke incelemeleri; Polonya Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme, Grup Çalışması Yöntemi
13 Kitap okuma Ülke incelemeleri; Arjantin Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme, Grup Çalışması Yöntemi
14 Kitap okuma Farklı ülkelerin kamu yönetim sisteminin genel olarak değerlendirilmesi ve Türk kamu yönetimi ile karşılaştırılması Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme, Grup Çalışması Yöntemi
15 Kitap okuma Genel değerlendirme Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme, Grup Çalışması Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Güler, B, A. vd. (2009). Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri. (2. Baskı). Ankara: İmge.
Heady, F. (1996). Public Administration Comparative Perspective. Marcel Dekker, New York

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 14 2 28
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 4 5 20
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 2 5 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 49 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0