TR EN

MEDYA EKONOMİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RTS347 MEDYA EKONOMİSİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı öğrenciye medya sektörünün temel dinamiklerini ekonomi perspektifinden ele alarak, medya endüstrisinin gelişimi ve günümüzdeki yansımalarını aktarmaktır.
İçerik: Dersin içeriğini medya ekonomisinin tarihsel gelişimi, medya endüstrisinin devletle olan ilişkisi ve küreselleşme çağında medya endüstrisinin geldiği nokta gibi medya ekonomisine ait temel değerlendirmeler oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Ekonomiye ait temel kavramları tanır ve medya ekonomisi bağlamında yorumlar.
Medyanın hem devletle olan ilişkisini hem de küreselleşme çağında yaşadığı dönüşümü tartışır.
Medya endüstri yapısını medya türlerine göre ilişkilendirir.
Medya endüstrisine dair güncel örnekleri değerlendirerek medyanın ekonomik yapısı hakkında genel bir hükme varır.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Giriş Anlatım
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Ekonomi kavramının kısa tarihi. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Medya ve Ürün Türleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Medya ekonomisinin gelişimi. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Medya ekonomisinin gelişimi. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Medya ve devlet ilişkileri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Medya ve tekelleşme. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Medya ve Piyasa türleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Medyada rekabet. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Medya ve küreselleşme. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Medya ve küreselleşme. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
13 Sunuma hazırlık Öğrenci sunumları. Öğrenci Sunumları ve SunumlÖğrenci Sunumları ve Sunumların Değerlendirilmesiarın Değerlendirilmesi
14 Sunuma hazırlık Öğrenci sunumları. Öğrenci Sunumları ve Sunumların Değerlendirilmesi
15 - Genel değerlendirme Soru-Cevap, Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Baytar, O. (2013). Teorik ve Pratik Açıdan Medya Ekonomisine Bakış. Konya : Çizgi Yayınları
Kuyucu, M. (2012). Türkiye'de Medya Ekonomisi. İstanbul: Esen Kitap
Sönmez, A. (2000). Medya Ekonomisi ve Türkiye Örneği. İstanbul: Boyut Yayın Grubu

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 13 2 26
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 3 3
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 3 3
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0