TR EN

BÖLGESELLEŞME EKSENİNDE LATİN AMERİKA DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SBU434 BÖLGESELLEŞME EKSENİNDE LATİN AMERİKA 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren izlediği dış politikayı bağımsız düşünceyi sağlamak için öğretmek ve öğrencilere dış politikayı eleştirel biçimde değerlendirme becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği, Türk dış politikasını etkileyen faktörler, karar alıcıların rolü, sistemsel etmenlerin Türk dış politikası üzerindeki etkisi, Orta Doğu, Avrupa, Asya, Balkanlar, Kafkaslar ile ilişkiler, uluslararası örgütlerle ilişkiler, Türk dış politikasındaki kırılma noktaları konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Türk dış politikasına yön vermiş fikir, düşünce, teori ve yaklaşımları doğru bir şekilde birbiriyle ilişkilendirir
Türk dış politikasının oluşumuna etki eden faktörleri yorumlar
Türk dış politikasında yaşanan değişimlerin gerekçelerine ilişkin neden-sonuç ilişkisi kurar
Türk dış politikasının tarihsel gelişimi ve temel dinamiklerini günümüzde izlenen dış politikayla ilişkilendirerek analiz eder

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Derste işlenecek temel kavramlara, dersin amacı ve içeriğine ilişkin ön bilgi. Anlatım, soru-cevap yöntemi
2 Okuma ve kaynak tarama Sömürgecilik dönemi Latin Amerika tarihi Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
3 Okuma ve kaynak tarama Modern dönem Latin Amerika tarihi Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
4 Okuma ve kaynak tarama Latin Amerika’da Siyasi Panorama Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
5 Okuma ve kaynak tarama Latin Amerika’da Ekonomik Panorama Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
6 Okuma ve kaynak tarama Latin Amerika’da Bölgesel Entegrasyon Modelleri I Anlatım, grup çalışması ve tartışma yöntemi
7 Okuma ve kaynak tarama Latin Amerika’da Bölgesel Entegrasyon Modelleri II Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Okuma ve kaynak tarama Latin Amerika’nın Küresel Güçlerle İlişkileri Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
10 Okuma ve kaynak tarama Brezilya Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
11 Okuma ve kaynak tarama Arjantin Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
12 Okuma ve kaynak tarama Venezüella Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
13 Okuma ve kaynak tarama Paraguay-Uruguay Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
14 Okuma ve kaynak tarama Latin Amerika-Türkiye ilişkileri Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
15 Bilgilerin gözden geçirilmesi Sınava hazırlık: Önceki konuların genel ve karşılaştırmalı değerlendirmesi. Temel noktaların tekrarı. Anlatım, soru-cevap yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Ermağan, İ, (2017). Dünya Siyasetinde Latin Amerika. İstanbul: Nobel Yayıncılık.
Narlı N., Küntay,B. (2014). Latin Amerika’yı Anlamak. İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları.
Chasteen, J. C. (2012). Latin Amerika Tarihi. İstanbul: Say Yayınları.
Thomas V. B. (Ed.) (2001). Regional Integration in Latin America and the Caribbean: The Political Economy of Open Regionalism. NewYork: Institut of Latin American Studies. Kirby, P. (2003). Introduction to Latin America. NewYork: Sage.
Dabene, O. (2009). The Politics of Regional Integration in Latin America. NewYork: Palgrave.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 5 65
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 129
Genel Toplam 129
Toplam İş Yükü / 25.5 5,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0