TR EN

ÇEVRE SOSYOLOJİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS446 ÇEVRE SOSYOLOJİSİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencinin tarihsel bir perspektiften günümüz çevre-toplum ilişkisine dair bir farkındalık geliştirmesi ve çevre sorunları ile kaynakların kullanımı ve korunması konusunun sosyolojik boyutunu kavramasını sağlamaktır.
İçerik: Dersin içeriğini; doğal çevrenin kontrolü, doğaya hakimiyet ve toplumsal düzenleme, modernleşme sürecinde doğa-insan ilişkisi, çevre-toplum ilişkisinin gelişimi ve toplumlararası farklılıklar, çevre sorunları ve üzerine görüşler, günümüzde çevre sorunları ve çözüm arayışları, çevrenin küreselleşme, siyaset, ekonomi ya da toplumlararası eşitsizlik gibi kavramlarla ilişkisi, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirliğe yönelik yaklaşım oluşturmaktadır. Ders ayrıca belgesel gösterimiyle de desteklenecektir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Çevre kavramını tanır ve çevre-toplum ilişkisini sosyolojik olarak yorumlar.
Çevre kavramına öğrendiği yaklaşımlar aracılığıyla kompleks bir bakış açısı geliştirir
Toplumların çevreleri ile kurdukları ilişkilerde benzerlik ve farklılıkları ayırt eder.
Çevre sorunlarına ilişkin araştırma önerisi hazırlar.
Toplum ile doğa arasındaki ilişkinin dönüşümünü tarihsel bir perspektiften yola çıkarak değerlendirir.
Günümüz çevre sorunlarını derste öğrendiği bilgiler aracılığıyla değerlendirir.
Çevre ile siyaset, küreselleşme, ekonomi, toplumlararası eşitsizlik arasındaki ilişkiyi tartışır.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Çevre sosyolojisine giriş Anlatım Soru Cevap Tartışma
2 Kaynak Okuma Çevre kavramı Anlatım Soru Cevap Tartışma
3 Kaynak Okuma Çevrenin toplumsal kontrolünün tarihsel kökenleri; doğanın kontrolü, doğa-insan ilişkisinin dönüşümü Anlatım Soru Cevap Tartışma
4 Kaynak Okuma Çevre-toplum ilişkisinin ekonomik, siyasi boyutları Anlatım Soru Cevap Tartışma
5 Kaynak Okuma Çevre ile kurulan ilişkide toplumlararası farklılıklar Anlatım Soru Cevap Tartışma
6 Kaynak Okuma Çevre sorunlarının tarihi, bu sorunların sosyoloji ile ilişkisi Anlatım Soru Cevap Tartışma
7 Kaynak Okuma Belgesel gösterimi Anlatım Soru Cevap Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Kaynak Okuma Çevre sorunlarına yaklaşımlar ve görüşler Anlatım Soru Cevap Tartışma
10 Kaynak Okuma Çevre ve küreselleşme Anlatım Soru Cevap Tartışma
11 Kaynak Okuma Çevre ve siyaset Anlatım Soru Cevap Tartışma
12 Kaynak Okuma Çevre sorunları ve toplumlararası eşitsizlik Anlatım Soru Cevap Tartışma
13 Kaynak Okuma Belgesel gösterimi Anlatım Soru Cevap Tartışma
14 Kaynak Okuma Sürdürülebilirlik anlayışı Anlatım Soru Cevap Tartışma
15 Kaynak Okuma Sürdürülebilirlik anlayışına yaklaşımlar ve kavram üzerine tartışma Anlatım Soru Cevap Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Tuna, Muammer. (2012). Çevre sosyolojisi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları
Barry, John. (1999). Environment and social theory. London: Routledge
Beck, Ulrich. (2017). Risk toplumu. İstanbul: Ayrıntı Yayınları
Akın, Fatih. (2012). Müll im Garten Eden Belgeseli

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
4
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
4
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
4
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
5
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
3
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
1
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
2
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
4
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
3
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
1
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 12 4 48
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 6 6
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 4 4
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0