TR EN

ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS444 ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; öğrencinin farklı kültürlerle bir arada yaşama ve çokkültürlü bir vatandaşlık anlayışının gelişimine ve günümüz toplumlarındaki görünümlerine odaklanmasını sağlamaktır. Öğrencinin küreselleşen dünyada vatandaşlık anlayışına ilişkin geniş bir bakış açısı kazanması amaçlanmaktadır.
İçerik: Bu dersin içeriğini; çokkültürlülük kavramının anlamı ve tarihsel görünümü, çokkültürlülük kavramının günümüzde neden önemli olduğu, birarada yaşama olgusu, farklı kimlik ve ırkların topluma kabulü ya da dışlanmasının temelleri, vatandaşlık kavramı ve bu kavramın çokkültürlülük çerçevesinde yeniden yorumlanmasına getirilen yaklaşımlar, çokkültürlü vatandaşlığın dünyadaki görünümleri ve Türkiye özelinde ne aşamada olduğunun anlaşılması oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Çokkültürlülük kavramının ne olduğunu ve bu kavrama ilişkin getirilmiş olan yaklaşımları özetler.
Çokkültürlülük kavramının küreselleşen dünyadaki önemini ayırt eder.
Bir toplumda vatandaş olarak kabul görme ya da dışlanma nedenlerine getirilen teorik yaklaşımlar aracılığıyla bu nedenleri yorumlar.
Çokkültürlü yaşamaya ilişkin dünyadaki tartışmalardan örnekler verir.
Öğrendiği bilgiler aracılığıyla Türkiye’de bir çokkültürlü yaşama olasılığı üzerine tartışır.
Çokkültürlü vatandaşlık kavramını nedenlerini içinde yaşadığı toplum ve dünyada yaşananlardan yola çıkarak değerlendirir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Çokkültürlülük kavramı nedir ve tarihsel kökenleri nelerdir Anlatım Soru Cevap Tartışma
2 Kaynak okuma Bir arada yaşamak; topluma kabul ya da toplumdan dışlanma - dışlama Anlatım Soru Cevap Tartışma
3 Kaynak okuma Alain Touraine “Birlikte Yaşayabilecek miyiz?” Anlatım Soru Cevap Tartışma
4 Kaynak okuma Vatandaşlık kavramı Anlatım Soru Cevap Tartışma
5 Kaynak okuma 21. yy’da çokkültürlülük tartışmaları Anlatım Soru Cevap Tartışma
6 Kaynak okuma 21. yy’da çokkültürlülük tartışmaları Anlatım Soru Cevap Tartışma
7 Kaynak okuma Çokkültürlü vatandaşlık kavramı Anlatım Soru Cevap Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Kaynak okuma Çokkültürlü vatandaşlık kavramı Anlatım Soru Cevap Tartışma
10 Kaynak okuma Çokkültürlü vatandaşlıkta Kanada örneği Anlatım Soru Cevap Tartışma
11 Kaynak okuma Türkiye’de çokkültürlülük kavramının tarihi ve yaklaşımlar Anlatım Soru Cevap Tartışma
12 Kaynak okuma Son yıllarda Türkiye’ye göçler ve sonuçları üzerine değerlendirme Anlatım Soru Cevap Tartışma
13 Kaynak okuma Türkiye’de çokkültürlü yaşam Anlatım Soru Cevap Tartışma
14 Kaynak okuma Türkiye’de çokkültürlü yaşam Anlatım Soru Cevap Tartışma
15 Kaynak okuma Genel değerlendirme Anlatım Soru Cevap Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Doytcheva, Milena, and Tuba Akıncılar-Onmuş. (2009). Çokkültürlülük. İstanbul: İletişim Yayınları
Özensel, Ertan. (2012), Çokkültürlülük Uygulaması Olarak Kanada Çokkültürlülüğü. Akademik İncelemeler Dergisi. 1 (7), 55-69.
Kymlicka, W. (1988). Çokkültürlü yurttaşlık. (Çev: A. Yılmaz). İstanbul: Ayrıntı Yayınları
Yanık, Celalettin. (2013). Dünyada ve Türkiye’de çokkültürlülük. Bursa: Sentez Yayın ve Dağıtım
Touraine, Alain. (2017). Eşitliklerimiz ve farklılıklarımızla birlikte yaşayabilecek miyiz?. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
5
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
5
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
5
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
2
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
3
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
1
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
2
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
5
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
3
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
1
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 12 4 48
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 6 6
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 4 4
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0