TR EN

PROFESYONEL ETİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GSY333 PROFESYONEL ETİK 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. OSMAN ERGÜVEN VATANDAŞ
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı profesyonel hayatta kendi alanlarında veya başka meslek dallarıyla ilgili konularda etik problemleri tespit eden, eylemlerinin etik sonuçlarını bilerek bunlara eleştirel bir şekilde yaklaşan öğrenciler yetiştirmektir.
İçerik: Genel etik kavramı, iş yerinde etik, gıda işletmelerinde etik konular, ödev ve rapor hazırlamada etik ve intihal, küresel etik konuları, çevre etiği, hayvan refahı.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Farklı mesleklere ait eylemleri etik değerler çerçevesinde değerlendirir.
Mesleki seçimlerde bazı etik ve ahlaki zorluklar karşısında etik değerler çerçevesinde karar verir.
Her türlü ödev, rapor ve proje hazırlamada faydalanılan materyalleri veya kaynakları etik kurallara göre kullanır.
Mesleki durumlarla ilgili yasal prensipleri ve ilgili yasaları araştırır.
Yiyecek ve içecek hizmet alanlarında insan sağlığına ilişkin konularda etik ile alakalı iletişim ve davranış biçimleri geliştirir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dersin işleyişi hakkında bilgi vermek, etik kavramının açıklanması, temel prensipleri Anlatım, Tartışma
2 Makale okuma Yasalar ve etik, ahlak, değerler Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
3 Makale okuma İş ahlakı, erdemler etiği, başkalarına saygı Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
4 Makale okuma Önem verme, paylaşma, cesaret, zamanı değerli kılma Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
5 Makale okuma İş birliği, verilen sözler, empati, öz güven Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
6 Literatür araştırması Öğrenciler için etik, araştırma yöntemi, intihal Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Vaka inceleme
7 Literatür araştırması ve sunum hazırlama Ahlak gelişimi, ahlaki ikilem Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Vaka inceleme
8 - ARA SINAV -
9 Literatür araştırması ve sunum hazırlama Ödev sunumları Sunumlar, soru-cevap
10 Makale okuma İş yerinde karşılaşılan zorluklar, gıda işletmelerinde etik Anlatım, Tartışma
11 Makale okuma Gıda işletmelerinde ahlaki durumlar, hayvan refahı, küresel sorunlar, çevre etiği, küresel ısınma, atık yönetimi, sera gazları Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
12 Makale okuma Öz kontrol, öz saygı, din ahlakı, telif hakkı, çıkar çatışmaları Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
13 Makale okuma Etik kodları, endüstriyel standartlar, yasalara dengeli yaklaşım Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
14 Literatür araştırması Güvenlik, sorumluluklar ve haklar, güvenlik ve risk, risk analizi, risk-fayda analizi Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Vaka inceleme
15 Literatür araştırması ve sunum hazırlama Ödev sunumları Sunumlar, soru-cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Sökmen, A., Tarakçıoğlu, S. 2016. Mesleki Etik. Seçkin yayıncılık, 208s.
Arslan, M. 2006. İş ve Meslek ahlakı. Siyasal Kitabevi, 272s.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık standartları ve kuralları ile ilgili temel kavramları tanımlar (define). (Bloom 1)
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında ekip çalışmasını organize eder. (organise). (Bloom 6)
1
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri analitik yöntemler ve modelleme teknikleriyle iş yaşamında kullanır (perform) (Bloom 4)
0
2
Bakım uygulamaları için gerekli olan güncel doküman, modern teknik ve araçları seçer (choose). (Bloom 2)
0
3
Alanı ile ilgili bilgi edinebilmek için, bakım el kitaplarını ve diğer bilgi kaynaklarını iş yaşamında kullanır (use) (Bloom 3)
0
4
Alanı ile ilgili tüm teknik ve idari dokümanların güncelliklerini belirler (determine). (Bloom 1)
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (use) Bloom 3
0
2
Konuyu tanımlayan kroki, şema, grafik vb. dokümanları okuyarak yorumlar (interprent). (Bloom 2)
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunlar için çözüm geliştirir. (develop) (Bloom 6)
1
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler (determine) (Bloom 3)
0
2
Yaşam boyu öğrenme ilkelerini mesleki gelişimde kullanır (use) (Bloom 3)
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Teknik resim bilgisini etkin bir şekilde iş yaşamında uygulayabilir (apply) (Bloom 3)
0
2
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak belirtir (state) (Bloom 1)
0
3
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzmanlarla tartışır (debate) (Bloom 2)
0
4
Uluslararası seviyede alanı ile ilgili eğitimlere katılır (participate) (Bloom 3)
0
5
Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri organize eder. (organize) (Bloom 6)
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lisans eğitimi boyunca elde ettiği, bilgi ve becerilerini iş yaşamında kullanır (use). (Bloom 3)
1
2
Alanında karşılaştığı sorunları çözer. (solve) (Bloom 3)
0
3
Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında gerekli davranış kültürünü çalıştığı ekibe uygular (apply) (Bloom 3)
1
4
Emniyet faktörü bilincini kendisine ve ekibine yerleştirir. (locate) Bloom 1)
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 15 15
Final Sınavı Hazırlığı 7 4 28
Ara Sınav 1 15 15
Ara Sınav Hazırlığı 7 4 28
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 154
Genel Toplam 154
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0