TR EN

YEMEK VE KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GSY426 YEMEK VE KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. OSMAN ERGÜVEN VATANDAŞ
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Öğrencilerin, tarih öncesi çağlardan başlayarak yemek tarihinin gelişimini inceleme ve günümüz mutfak anlayışına yansımalarını yorumlama yetisine sahip olmaları amaçlanır. Dünyanın pek çok ülkesi, farklı zaman dilimlerinde incelenecek ve öğrenciler etkileyici yemek bilimi ve kültürü hakkında bilgi sahibi olacaktır.
İçerik: Bu dersin içeriğinde; kültür kavramı, yemek ve yemeğin kültürel açıdan önemi Anadolu yemekleri-Hititler, Anadolu’nun en eski yemekleri Frigler, Antik Yunan, Antik Mısır, Antik Roma, Aztek ve İnkalar, Latin Amerika ve Meksika, Arap, Orta Asya, Girit, İbrani (Musevi) yemek kültürleri, Slow-Food akımı konuları işlenecektir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Kültür kavramını değerlendirir.
Öğrenci farklı kültürlerin tarihsel gelişimini analiz eder.
Yemek kültürlerini karşılaştırıp tartışır.
Toplumların yemek kültürleri açısından birbirleriyle olan etkileşimlerini tahmin eder.
Toplumların yemek kültürlerindeki farklılıkların sebeplerini destekleyerek savunur.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap okuma Kültür Kavramı Ders anlatım
2 Literatür taraması Yemek ve yemeğin kültürel açıdan önemi Anadolu yemekleri-Hititler Ders anlatım
3 Literatür taraması Anadolu’nun en eski yemekleri Frigler Ders anlatım
4 Literatür taraması Antik Yunan yemek kültürü Ders anlatım
5 Literatür taraması Antik Mısır yemek kültürü Ders anlatım
6 Literatür taraması Antik Roma yemek kültürü Ders anlatım
7 Literatür taraması Aztek ve İnkalar yemek kültürü Ders anlatım
8 - ARA SINAV -
9 Literatür taraması Latin Amerika ve Meksika yemek kültürü Ders anlatım
10 Literatür taraması Arap yemek kültürü Ders anlatım
11 Literatür taraması Orta Asya yemek kültürü Ders anlatım
12 Literatür taraması Girit yemek kültürü Ders anlatım
13 Literatür taraması İbrani (Musevi) yemek kültürü Ders anlatım
14 Literatür taraması Slow-Food akımı Ders anlatım
15 - Dönem değerlendirmesi Ders anlatım
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Tarih Boyunca Yemek Kültürü- Murat Belge- İletişim Yayıncılık.
Yerasimos, M. (2010). 500 yıllık Osmanlı yemek kültürü, Boyut Yay., İstanbul.
Bober, P. P., Tansel, Ü. (2014). Antik ve Ortaçağda yemek kültürü : sanat, kültür ve mutfak, Kitap yayınevi, İstanbul.
Ögel, B. (1985). Türk kültür tarihine giriş : Türklerde yemek kültürü : (Göktürklerden Osmanlılara), Kültür Bakanlığı, Ankara.
Gürsoy, D. (2013). Tarihin süzgecinde mutfak kültürümüz, Oğlak Yayıncılık, İstanbul.
Çakır, A. (2015). Trakya mutfak kültürü ve yemekleri = Thrace culinary culture, Ertem Basım, Ankara.
Jervis, L. Çev.: Uğur, K. (2016). Yeşil mutfak : vegan, vejetaryen yemek tarifleri ve yemek kültürü kitabı, Sub Press Yayın Dağıtım, İstanbul.
Bozis, S. Çev.: Türker K. P. (2004). Kapadokya lezzeti : Kapadokyalı Rumların yemek kültürü, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık standartları ve kuralları ile ilgili temel kavramları tanımlar (define). (Bloom 1)
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında ekip çalışmasını organize eder. (organise). (Bloom 6)
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri analitik yöntemler ve modelleme teknikleriyle iş yaşamında kullanır (perform) (Bloom 4)
0
2
Bakım uygulamaları için gerekli olan güncel doküman, modern teknik ve araçları seçer (choose). (Bloom 2)
0
3
Alanı ile ilgili bilgi edinebilmek için, bakım el kitaplarını ve diğer bilgi kaynaklarını iş yaşamında kullanır (use) (Bloom 3)
0
4
Alanı ile ilgili tüm teknik ve idari dokümanların güncelliklerini belirler (determine). (Bloom 1)
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (use) Bloom 3
0
2
Konuyu tanımlayan kroki, şema, grafik vb. dokümanları okuyarak yorumlar (interprent). (Bloom 2)
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunlar için çözüm geliştirir. (develop) (Bloom 6)
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler (determine) (Bloom 3)
0
2
Yaşam boyu öğrenme ilkelerini mesleki gelişimde kullanır (use) (Bloom 3)
1
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Teknik resim bilgisini etkin bir şekilde iş yaşamında uygulayabilir (apply) (Bloom 3)
0
2
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak belirtir (state) (Bloom 1)
0
3
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzmanlarla tartışır (debate) (Bloom 2)
0
4
Uluslararası seviyede alanı ile ilgili eğitimlere katılır (participate) (Bloom 3)
0
5
Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri organize eder. (organize) (Bloom 6)
0
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lisans eğitimi boyunca elde ettiği, bilgi ve becerilerini iş yaşamında kullanır (use). (Bloom 3)
0
2
Alanında karşılaştığı sorunları çözer. (solve) (Bloom 3)
0
3
Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında gerekli davranış kültürünü çalıştığı ekibe uygular (apply) (Bloom 3)
0
4
Emniyet faktörü bilincini kendisine ve ekibine yerleştirir. (locate) Bloom 1)
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 4 4
Final Sınavı Hazırlığı 8 3 24
Ara Sınav 1 3 3
Ara Sınav Hazırlığı 6 2 12
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 127
Genel Toplam 127
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0