TR EN

MÜZECİLİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RKY432 MÜZECİLİK 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. OSMAN ERGÜVEN VATANDAŞ
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; günümüz teknolojileriyle müze sergileme ve depolama yöntemlerini analiz etmek, müzelerde karşılaşılabilecek riskleri tanımlayıp, bu risklerin en aza indirgenmesi için gerekli önemleri almak ve karşılaşılan sorunlara karşı acil çözüm önerileri getirebilmektir.
İçerik: Bu dersin içeiği; Müzeciliğin tarihi, yeni teknolojiyle depolama ve sergileme yöntemleri, risk analizidi.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Müzecilik ile ilişkili terminolojiyi, temel kavramsal bilgileri yorumlar.
Dünya kültürlerinde müzelerde biriktirme, sergileme alanlarının tarihsel gelişimi bilinciyle yeni teknoloji ürünlerle uygulama yapar.
Müze bilimin kuramsal ve uygulamalı çalışmaları hakkında bilgi birikimini alanda kullanır
Müzelerle ilgili sorunları hakkında çözüm önerileri geliştirir.
Müze güvenliği, acil durum prosedürleri konusunda araştırma yapar.
Müzecilikle ilgili projeler geliştirir.
Müzecilik ve tarihsel miras ile ilgili yasal mevzuatı yorumlar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Konu ile ilgili kaynakçanın okunması Ders tanıtımı, uygulama ve değerlendirme bilgilerinin öğrenciye açıklanması Sözlü anlatım
2 Konu ile ilgili kaynakçanın okunması Müze Yapısı, Müzelerin Kullanım Amaçları ve Türleri Sözlü anlatım
3 Konu ile ilgili kaynakçanın okunması Koleksiyon, Müze, Arşiv, Sergileme Temel Kavramları Sözlü anlatım
4 Konu ile ilgili kaynakçanın okunması Müze-i Hümayun ve Osmanlı Müzeleri Sözlü anlatım
5 Konu ile ilgili kaynakçanın okunması Cumhuriyet Dönemi Müzeciliği Sözlü anlatım
6 Konu ile ilgili kaynakçanın okunması Modern Müzecilik Arayışları ve Günümüz Dünya Müzeciliğine Doğru Kültürel Arayışlar Sözlü anlatım
7 Konu ile ilgili kaynakçanın okunması Müze Yapılarında Genel Tasarım İlkeleri Sözlü anlatım
8 - ARA SINAV -
9 Konu ile ilgili kaynakçanın okunması Ders tekrarı Sözlü anlatım
10 Konu ile ilgili kaynakçanın okunması Sergi Fikri/ Konsepti, Bilgilendirme Panoları, Teşhir- Tanzim Örnekleri Sözlü anlatım
11 Konu ile ilgili kaynakçanın okunması Müze Ortamında Restorasyon Sonrası Vitrin ve Depoların Olması Gereken Koşulları Sözlü anlatım
12 Konu ile ilgili kaynakçanın okunması Müzelerde İklimlendirme Sözlü anlatım
13 Konu ile ilgili kaynakçanın okunması Müzelerde Aydınlatma Sözlü anlatım
14 Konu ile ilgili kaynakçanın okunması Müzelerde Risk Analizi ve Planlama Sözlü anlatım
15 Konu ile ilgili kaynakçanın okunması Koleksiyonların Bakımı ve Korunması Sözlü anlatım
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Atik, Ş. (1999). Müzelerin Yeniden Yapılanması Kapsamında Müze-Toplum İlişkisi. Müze Toplum İlişkisi Bağlamında Müze Tanıtımı ve İletişim. Yeniden Müzeciliği Düşünmek. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi.
Madran, B. (2008.) Müze Sergileri Tasarlamak, Müzebilimin ABC si. İstanbul: Kırmızı Yayınları.
Mutlu, E. (2011). Müzelerde Sergileme ve Sunum Tekniklerinin Planlanması. İstanbul: Beta Yayınevi.
McKenna-Cress P. ve Kamien, J. (2013). Creating Exhibitions: Collaboration in the Planning, Development, and Design of Innovative Experiences. London: Willey.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık standartları ve kuralları ile ilgili temel kavramları tanımlar (define). (Bloom 1)
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında ekip çalışmasını organize eder. (organise). (Bloom 6)
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri analitik yöntemler ve modelleme teknikleriyle iş yaşamında kullanır (perform) (Bloom 4)
0
2
Bakım uygulamaları için gerekli olan güncel doküman, modern teknik ve araçları seçer (choose). (Bloom 2)
0
3
Alanı ile ilgili bilgi edinebilmek için, bakım el kitaplarını ve diğer bilgi kaynaklarını iş yaşamında kullanır (use) (Bloom 3)
0
4
Alanı ile ilgili tüm teknik ve idari dokümanların güncelliklerini belirler (determine). (Bloom 1)
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (use) Bloom 3
0
2
Konuyu tanımlayan kroki, şema, grafik vb. dokümanları okuyarak yorumlar (interprent). (Bloom 2)
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunlar için çözüm geliştirir. (develop) (Bloom 6)
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler (determine) (Bloom 3)
0
2
Yaşam boyu öğrenme ilkelerini mesleki gelişimde kullanır (use) (Bloom 3)
1
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Teknik resim bilgisini etkin bir şekilde iş yaşamında uygulayabilir (apply) (Bloom 3)
0
2
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak belirtir (state) (Bloom 1)
0
3
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzmanlarla tartışır (debate) (Bloom 2)
0
4
Uluslararası seviyede alanı ile ilgili eğitimlere katılır (participate) (Bloom 3)
0
5
Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri organize eder. (organize) (Bloom 6)
0
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lisans eğitimi boyunca elde ettiği, bilgi ve becerilerini iş yaşamında kullanır (use). (Bloom 3)
0
2
Alanında karşılaştığı sorunları çözer. (solve) (Bloom 3)
0
3
Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında gerekli davranış kültürünü çalıştığı ekibe uygular (apply) (Bloom 3)
0
4
Emniyet faktörü bilincini kendisine ve ekibine yerleştirir. (locate) Bloom 1)
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 1 14
Ödev 14 2 28
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 8 8
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 8 8
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 60 0 130
Genel Toplam 130
Toplam İş Yükü / 25.5 5,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0