TR EN

TOPLUMSAL CİNSİYET VE MEDYA DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
THY321 TOPLUMSAL CİNSİYET VE MEDYA 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. OSMAN ERGÜVEN VATANDAŞ
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; öğrencilere toplumsal cinsiyete ilişkin temel kavramlar ve kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde, toplumsal cinsiyetin medyada nasıl temsil edildiği ve nasıl müzakere edildiğini açıklayabilecekleri bilgi ve beceriler kazandırmaktır.
İçerik: Bu dersin içeriğini; toplumsal bir inşa olarak toplumsal cinsiyete ilişkin temel kavramlar, toplumsal cinsiyetin medyada nasıl temsil edildiği ve nasıl müzakere edildiği konusunda farkındalık sağlamaktır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Eleştirel medya okuması yaparak medyanın toplumsal cinsiyeti yeniden üretmesindeki rolünü ayırt eder.
Ataerkil söylem ile cinsiyetçi medya politikaları arasında bağlantı kurar.
Kadın ve erkeklerin medya araçlarında hangi strereotiplerle temsil edildiğini analiz eder.
Eleştirel teoriyi kullanarak televizyon programlarında yeniden üretilen toplumsal cinsiyetin toplumsal yaşamdaki etkilerini değerlendirebilir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Toplumsal cinsiyet kavramına genel bakış, Toplumsal cinsiyet nedir? Nasıl üretilir? Anlatma, Tartışma Yöntemi
2 Kitap okuma Toplumsal cinsiyete kuramsal yaklaşımlar Anlatma, Tartışma Yöntemi
3 Kitap okuma Toplumsal cinsiyete kuramsal yaklaşımlar Anlatma, Tartışma Yöntemi
4 Kitap okuma Kadın araştırmaları-çalışmaları, Feminizm, Feminist teoriler ve medya Anlatma, Tartışma Yöntemi
5 Kitap okuma Kadın araştırmaları-çalışmaları, Feminizm, Feminist teoriler ve medya Anlatma, Tartışma Yöntemi
6 Kitap okuma Erkeklik çalışmaları, hegemonik erkeklik, ve Erkekliğin medya yoluyla yeniden üretimi. Anlatma, Tartışma Yöntemi
7 Kitap okuma Erkeklik çalışmaları, hegemonik erkeklik, ve Erkekliğin medya yoluyla yeniden üretimi. Anlatma, Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma Beden politikaları, bedenin sosyokültürel inşası ve medya ilişkisi Anlatma, Tartışma Yöntemi
10 Kitap okuma & Görsel ve yazılı kaynak tarama Reklamlarda toplumsal cinsiyet üretimi& Reklam İncelemesi Anlatma, Tartışma Yöntemi
11 Kitap okuma & Görsel ve yazılı kaynak tarama Haberlerde toplumsal cinsiyet üretimi & Haber İncelemesi Anlatma, Tartışma Yöntemi
12 Kitap okuma & Görsel ve yazılı kaynak tarama Televizyon dizilerinde toplumsal cinsiyet üretimi & Dizi İncelemesi Anlatma, Tartışma Yöntemi
13 Kitap okuma & Görsel ve yazılı kaynak tarama Sinemada toplumsal cinsiyet üretimi & Film İncelemesi Anlatma, Tartışma Yöntemi
14 Kitap okuma & Görsel ve yazılı kaynak tarama Sosyal medyada toplumsal cinsiyet üretimi & Sosyal Medya Örneği İncelemesi Anlatma, Tartışma Yöntemi
15 Kitap okuma Genel tekrar Anlatma, Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

İmançer, D. (2006). Toplumsal Cinsiyet Oluşumuna İlişkin Kuramsal Yaklaşımlar?, İmançer, D. (ed.), Medya ve Kadın içinde, Ankara: Ebabil Yayınları,s.1-19.
Connell, R.W. (1998) Toplumsal Cinsiyet ve İktidar. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Gill, R. (2007). Gender and Media. Cambridge: Polity Press.
İmançer Takımcı, D. ve Sebik, Ş. (2010). "Sinemada Beden İktidar ve İdeoloji: 1990 Sonrası Türk Sinemasında Beden Temsili", İmançer Takımcı, D. (ed.), Medya Temsilleri, Ankara: Nobel Yayıncılık, s.1-34.
Tanrıöver, H. U. (2007). "Medyada Kadınların Temsil Biçimleri ve Kadın İhlalleri", Alankuş, S. (yay. haz.), Kadın Odaklı Habercilik içinde, s.149-165.
Köker, E. (1996) "Feminist Alternatif Medya Üzerine", İLEF Yıllık

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 40
Ödev Değerlendirme 1 10
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 3 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık standartları ve kuralları ile ilgili temel kavramları tanımlar (define). (Bloom 1)
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında ekip çalışmasını organize eder. (organise). (Bloom 6)
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri analitik yöntemler ve modelleme teknikleriyle iş yaşamında kullanır (perform) (Bloom 4)
0
2
Bakım uygulamaları için gerekli olan güncel doküman, modern teknik ve araçları seçer (choose). (Bloom 2)
0
3
Alanı ile ilgili bilgi edinebilmek için, bakım el kitaplarını ve diğer bilgi kaynaklarını iş yaşamında kullanır (use) (Bloom 3)
0
4
Alanı ile ilgili tüm teknik ve idari dokümanların güncelliklerini belirler (determine). (Bloom 1)
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (use) Bloom 3
0
2
Konuyu tanımlayan kroki, şema, grafik vb. dokümanları okuyarak yorumlar (interprent). (Bloom 2)
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunlar için çözüm geliştirir. (develop) (Bloom 6)
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler (determine) (Bloom 3)
1
2
Yaşam boyu öğrenme ilkelerini mesleki gelişimde kullanır (use) (Bloom 3)
1
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Teknik resim bilgisini etkin bir şekilde iş yaşamında uygulayabilir (apply) (Bloom 3)
0
2
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak belirtir (state) (Bloom 1)
1
3
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzmanlarla tartışır (debate) (Bloom 2)
1
4
Uluslararası seviyede alanı ile ilgili eğitimlere katılır (participate) (Bloom 3)
1
5
Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri organize eder. (organize) (Bloom 6)
0
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lisans eğitimi boyunca elde ettiği, bilgi ve becerilerini iş yaşamında kullanır (use). (Bloom 3)
1
2
Alanında karşılaştığı sorunları çözer. (solve) (Bloom 3)
1
3
Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında gerekli davranış kültürünü çalıştığı ekibe uygular (apply) (Bloom 3)
0
4
Emniyet faktörü bilincini kendisine ve ekibine yerleştirir. (locate) Bloom 1)
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 5 35
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 2 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0