TR EN

SİNEMA TARİHİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
THY306 SİNEMA TARİHİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. OSMAN ERGÜVEN VATANDAŞ
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere sinemanın gelişimi, önemli yönetmenler, türler ve akımlar bağlamında temel bilgiler kazandırmaktır.
İçerik: Bu dersin içeriğini, hem önemli bir iletişim aracı, hem de sofistike bir dil yaratmayı başarabilen sinemanın tarihsel biçimlenişi, toplumsal yapı ve değişimle bağlantılı olarak değişen tür yapısı ve akım özellikleri gibi konular oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Sinemayı diğer disiplinlerle ilişkilendirir.
Güncel olayların sinemada nasıl temsil edildiğini analiz eder.
Ülke sinemalarının biçimsel özelliklerinin anlam yaratmaya nasıl katkıda bulunduğunu tartışır.
Ülke sinemalarının farklı dönemde ortaya çıkan temel özelliklerini açıklar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Sinema Olgusu: Hem bir sanat hem de kitle iletişim aracı olarak sinemanın özellikleri. Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
2 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme Yeni bir seyirlik: Sinema’nın ilk yılları. Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
3 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme Sinemanın gelişme süreci ve tür nosyonunun ortaya çıkması. Film D’art (sanat filmi) Türü, Dizi/Bölüklü Filmler, Güldürü Filmleri. Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
4 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme Tarihsel Filmler, Savaş Filmleri, Kovboy Filmleri. Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
5 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme Gangster Filmleri, Korku ve Bilim Kurgu Filmleri. Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
6 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme Trajedi, Dram, Melodram Filmleri, Müzikaller. Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
7 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme Animasyon Filmleri, Belgeseller Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme Sinemada Önemli Hareketler, Akımlar: Avrupa Sinemasının Altın Çağı. Alman Dışavurumculuğu: 1919-1924. Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
10 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme Şairane Gerçekçilik: 1930’larda Fransız Sineması. Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
11 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme Yeni Gerçekçilik: İkinci Dünya Savaşı Sonrası İtalyan Sineması Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
12 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme Yeni Dalga: Fransız Yeni Dalga Sineması. Özgür Sinema: İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan İngiliz Yeni Dalgası. Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
13 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme Yeni Sinema: Latin Amerika Yeni Gerçekçi Sineması. Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
14 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme Underground ya da Deneysel Filmler. Uzak Doğu Sineması Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
15 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme İran Sineması Hint Sineması Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Teksoy, R. (2005). Sinema Tarihi, İstanbul: Oğlak Yayınları.
Onaran, Ş. A. (1988). Sinemaya Giriş, İstanbul: Filiz Yayınları.
Novell Smith, N. G. (2003). Dünya Sinema Tarihi, Çev: Ahmet Fethi, İstanbul: Kabalcı Yayınları.
Bordwell, D. (1997). On The History Of Film Style. Harvard University Press.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık Yönetiminin tarihsel gelişim sürecini açıklar.
2
2
Havayolu Taşımacılığı ile ilgili bilgisayar programlarını kullanır.
0
3
Havacılık yönetimi ile ilgili temel kavramları tanımlar.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanlarıyla ilişkilendirir.
0
2
İşletmenin temel fonksiyonları arasındaki ilişkileri ve bu fonksiyonlar arasındaki etkileşimleri sınıflandırır.
2
3
Alanıyla ilgili bilgi ve becerilerini iş sağlığı ve güvenliğinin hukuki boyutunu göz önünde tutarak uygular.
0
4
Girişimcilik ve yenilikçilik kavramlarını alanıyla ilişkilendirir.
1
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havayoluyla ilgili operasyonel faaliyetleri yönetir.
2
2
Yaşam boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş yaşamında kullanır.
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında, ilgili kurumlarla mevzuata uygun yazılı anlaşmaları hazırlar.
2
2
Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçerek iş yaşamında kullanır.
1
3
Ekip üyesi olarak havacılık faaliyetlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar tüm aşamaları yönetir.
2
4
Hava taşımacılığı ile ilgili paydaşları ile işbirliği yapar.
1
5
Alanıyla ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir.
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
3
2
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunların çözümü için bireysel ya da ekip üyesi olarak karar verir.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2
2
Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri uygular.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili kişi ve kurumlarla yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
4
2
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ilgili birimlere açıklar.
4
3
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık ve işletme bilgilerini kullanarak havalimanları ve terminal operasyonlarını etkin bir biçimde yönetir.
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 1 1 1
Ödev 1 1 1
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 5 35
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 2 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 130
Genel Toplam 130
Toplam İş Yükü / 25.5 5,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0