TR EN

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIY307 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. OSMAN ERGÜVEN VATANDAŞ
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Öğrencilerin örgütsel davranış alanının temel kavramlarını bilerek konu ile ilgili bilgi sahibi olmaları ve uygulamada kullanabilecekleri yeteneği kazandırmaktır. Öğrencilere örgütsel davranış hakkında bilimsel bir farkındalık yaratmak.
İçerik: Örgütsel davranış tanımı, önemi alanları. Örgütsel davranış konusundaki temel yaklaşımlar üzerine çalışmalar.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Öğrenciler Sosyal Bilimler ve Örgütsel Davranış konularında yeterli altyapıya sahip olacak; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnsan Kaynakları Yönetimi alanlarında kullanabilme becerisini elde edebilecektir.
Öğrenciler Örgütsel Davranış alanındaki problemlerini belirleme, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve uygulama becerisine sahip olabilecektir.
Öğrenciler Örgütsel Davranış konularını analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi ve bu doğrultuda çağdaş İK yöntemlerini uygulama becerisine sahip olabilecektir.
Öğrenciler Örgütsel Davranış uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi ve bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi elde edebilecektir.
Öğrenciler Örnek Olay (Vak'a) çalışmaları yapma, İK sistemleri kurma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanabilecektir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Ders notları ve temel ders notunun incelenmesi ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ Anlatım, Soru - cevap
2 Ders notları ve temel ders notunun incelenmesi ÖRGÜTSEL DAVRANIŞIN BİLİMSEL TEMELLERİ Anlatım, Soru - cevap
3 Ders notları ve temel ders notunun incelenmesi YÖNETİCİ KİMDİR GÖREV VE SORUMLULUKLARI Anlatım, Soru - cevap
4 Ders notları ve temel ders notunun incelenmesi ÖRGÜTSEL DAVRANIŞIN TARİHSEL GELİŞİMİ VE YAKLAŞIMLAR Anlatım, Soru - cevap
5 Ders notları ve temel ders notunun incelenmesi ÖRGÜT İÇİNDE BİREY ve KİŞİLİK Anlatım, Soru - cevap
6 Ders notları ve temel ders notunun incelenmesi KİŞİLİĞİN BOYUTLARI Anlatım, Soru - cevap
7 Ders notları ve temel ders notunun incelenmesi TUTUMLAR ve İŞ TATMİNİ Anlatım, Soru - cevap
8 - ARA SINAV -
9 Ders notları ve temel ders notunun incelenmesi BİREYSEL FARKLILIKLARIN TEMELLERİ, BİYOGRAFİK KAREKTERİSTİKLER, YETENEKLER VE ÖĞRENME Anlatım, Soru - cevap
10 Ders notları ve temel ders notunun incelenmesi ÖRGÜTLERDE GRUP VE GRUP SÜREÇLERİ ve ÖRGÜTLERDE GÜDÜLEME SÜRECİ VE KURAMLARI Anlatım, Soru - cevap
11 Ders notları ve temel ders notunun incelenmesi ÖRGÜTLERDE LİDERLİK VE KURAMLARI Anlatım, Soru - cevap
12 Ders notları ve temel ders notunun incelenmesi ÖRGÜTLERDE LİDERLİK VE KURAMLARI Anlatım, Soru - cevap
13 Ders notları ve temel ders notunun incelenmesi ÖRGÜTLERDE ÇATIŞMA Anlatım, Soru - cevap
14 Ders notları ve temel ders notunun incelenmesi ÖRGÜTLERDE ÇATIŞMA Anlatım, Soru - cevap
15 Ders notları ve temel ders notunun incelenmesi GENEL TEKRAR Anlatım, Soru - cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

ders notları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık Yönetiminin tarihsel gelişim sürecini açıklar.
0
2
Havayolu Taşımacılığı ile ilgili bilgisayar programlarını kullanır.
0
3
Havacılık yönetimi ile ilgili temel kavramları tanımlar.
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanlarıyla ilişkilendirir.
3
2
İşletmenin temel fonksiyonları arasındaki ilişkileri ve bu fonksiyonlar arasındaki etkileşimleri sınıflandırır.
3
3
Alanıyla ilgili bilgi ve becerilerini iş sağlığı ve güvenliğinin hukuki boyutunu göz önünde tutarak uygular.
1
4
Girişimcilik ve yenilikçilik kavramlarını alanıyla ilişkilendirir.
1
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havayoluyla ilgili operasyonel faaliyetleri yönetir.
1
2
Yaşam boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş yaşamında kullanır.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında, ilgili kurumlarla mevzuata uygun yazılı anlaşmaları hazırlar.
1
2
Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçerek iş yaşamında kullanır.
2
3
Ekip üyesi olarak havacılık faaliyetlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar tüm aşamaları yönetir.
4
4
Hava taşımacılığı ile ilgili paydaşları ile işbirliği yapar.
4
5
Alanıyla ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir.
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
1
2
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunların çözümü için bireysel ya da ekip üyesi olarak karar verir.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2
2
Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri uygular.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili kişi ve kurumlarla yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
4
2
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ilgili birimlere açıklar.
3
3
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık ve işletme bilgilerini kullanarak havalimanları ve terminal operasyonlarını etkin bir biçimde yönetir.
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 2 15 30
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 2 15 30
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 33 0 130
Genel Toplam 130
Toplam İş Yükü / 25.5 5,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0