TR EN

PROFESYONEL ETİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GSY333 PROFESYONEL ETİK 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. OSMAN ERGÜVEN VATANDAŞ
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı profesyonel hayatta kendi alanlarında veya başka meslek dallarıyla ilgili konularda etik problemleri tespit eden, eylemlerinin etik sonuçlarını bilerek bunlara eleştirel bir şekilde yaklaşan öğrenciler yetiştirmektir.
İçerik: Genel etik kavramı, iş yerinde etik, gıda işletmelerinde etik konular, ödev ve rapor hazırlamada etik ve intihal, küresel etik konuları, çevre etiği, hayvan refahı.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Farklı mesleklere ait eylemleri etik değerler çerçevesinde değerlendirir.
Mesleki seçimlerde bazı etik ve ahlaki zorluklar karşısında etik değerler çerçevesinde karar verir.
Her türlü ödev, rapor ve proje hazırlamada faydalanılan materyalleri veya kaynakları etik kurallara göre kullanır.
Mesleki durumlarla ilgili yasal prensipleri ve ilgili yasaları araştırır.
Yiyecek ve içecek hizmet alanlarında insan sağlığına ilişkin konularda etik ile alakalı iletişim ve davranış biçimleri geliştirir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dersin işleyişi hakkında bilgi vermek, etik kavramının açıklanması, temel prensipleri Anlatım, Tartışma
2 Makale okuma Yasalar ve etik, ahlak, değerler Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
3 Makale okuma İş ahlakı, erdemler etiği, başkalarına saygı Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
4 Makale okuma Önem verme, paylaşma, cesaret, zamanı değerli kılma Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
5 Makale okuma İş birliği, verilen sözler, empati, öz güven Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
6 Literatür araştırması Öğrenciler için etik, araştırma yöntemi, intihal Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Vaka inceleme
7 Literatür araştırması ve sunum hazırlama Ahlak gelişimi, ahlaki ikilem Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Vaka inceleme
8 - ARA SINAV -
9 Literatür araştırması ve sunum hazırlama Ödev sunumları Sunumlar, soru-cevap
10 Makale okuma İş yerinde karşılaşılan zorluklar, gıda işletmelerinde etik Anlatım, Tartışma
11 Makale okuma Gıda işletmelerinde ahlaki durumlar, hayvan refahı, küresel sorunlar, çevre etiği, küresel ısınma, atık yönetimi, sera gazları Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
12 Makale okuma Öz kontrol, öz saygı, din ahlakı, telif hakkı, çıkar çatışmaları Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
13 Makale okuma Etik kodları, endüstriyel standartlar, yasalara dengeli yaklaşım Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
14 Literatür araştırması Güvenlik, sorumluluklar ve haklar, güvenlik ve risk, risk analizi, risk-fayda analizi Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Vaka inceleme
15 Literatür araştırması ve sunum hazırlama Ödev sunumları Sunumlar, soru-cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Sökmen, A., Tarakçıoğlu, S. 2016. Mesleki Etik. Seçkin yayıncılık, 208s.
Arslan, M. 2006. İş ve Meslek ahlakı. Siyasal Kitabevi, 272s.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık Yönetiminin tarihsel gelişim sürecini açıklar.
3
2
Havayolu Taşımacılığı ile ilgili bilgisayar programlarını kullanır.
4
3
Havacılık yönetimi ile ilgili temel kavramları tanımlar.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanlarıyla ilişkilendirir.
4
2
İşletmenin temel fonksiyonları arasındaki ilişkileri ve bu fonksiyonlar arasındaki etkileşimleri sınıflandırır.
4
3
Alanıyla ilgili bilgi ve becerilerini iş sağlığı ve güvenliğinin hukuki boyutunu göz önünde tutarak uygular.
4
4
Girişimcilik ve yenilikçilik kavramlarını alanıyla ilişkilendirir.
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havayoluyla ilgili operasyonel faaliyetleri yönetir.
3
2
Yaşam boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş yaşamında kullanır.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında, ilgili kurumlarla mevzuata uygun yazılı anlaşmaları hazırlar.
3
2
Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçerek iş yaşamında kullanır.
3
3
Ekip üyesi olarak havacılık faaliyetlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar tüm aşamaları yönetir.
3
4
Hava taşımacılığı ile ilgili paydaşları ile işbirliği yapar.
3
5
Alanıyla ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir.
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
3
2
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunların çözümü için bireysel ya da ekip üyesi olarak karar verir.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
3
2
Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri uygular.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili kişi ve kurumlarla yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
4
2
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ilgili birimlere açıklar.
4
3
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık ve işletme bilgilerini kullanarak havalimanları ve terminal operasyonlarını etkin bir biçimde yönetir.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 15 15
Final Sınavı Hazırlığı 7 4 28
Ara Sınav 1 15 15
Ara Sınav Hazırlığı 7 4 28
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 154
Genel Toplam 154
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0