TR EN

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RKY349 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. OSMAN ERGÜVEN VATANDAŞ
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi CANAN TİFTİK

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: İş sağlığı ve güvenliği konulu yasal mevzuatlar hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olması ve oluşabilecek yasal değişiklikleri takip ederek yorumlayabilmesi amaçlanmaktadır. Bunun yanında öğrencilerin gıda sektöründe iş güvenliği ile ilgili eksiklikleri veya sorunları tespit ederek konuyla ilgili önlem alabilecek bilgi düzeyine sahip olması amaçlanmaktadır.
İçerik: Mesleki tehlike ve riskler, iş sağlığı ve güvenliği kanunu, mesleki sağlık servisleri konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İşyerinde ve her türlü çalışma alanında güvenliğin önemini anlar.
İş yerinde risk değerlendirmesi yapar.
İş yerinde, çalışma ortamında veya evde bulunan fiziksel ve biyolojik tehlikeleri tespit ederek bu tehlikeler için alınabilecek önlemleri sıralar.
Yasal düzenlemeleri bilir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dersin işleyiş planı, amacı ve içeriğinin açıklanması, mesleki risk ve tehlikeler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması
2 Makale okuma Mesleki güvenlik ve sağlık için temel prensipler, işçi hakları, işveren sorumlulukları, devlet sorumlulukları Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması
3 Makale okuma İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal düzenlemeler, ulusal yasalar, ulusal programlar, iş sağlığı ve güvenliği yönetimi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması
4 Makale okuma Çalışma alanının denetimi, maruz kalınan tehlikelerin izlenmesi, kayıt tutulması, çalışan sağlığının izlenmesi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması
5 Makale okuma İş sağlığı servisleri ve fonksiyonları, özel mesleki sağlık ihtiyaçları, iş birliği ve kordinasyon Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması
6 Makale okuma İş hayatı ve HIV/AIDS, tüm çalışanların eğitimi, tedavi ve destek, dünya sağlık örgütü Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması
7 Literatür araştırması, Ödev sunumu hazırlama Ödev sunumları Ödev sunumları, Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Ödev sunumu hazırlama Ödev sunumları, vize hazırlık çaışmaları Ödev sunumları, Anlatım, Tartışma
10 Literatür araştırması Vize sorularının açıklanarak çözülmesi, iş kazalarının önlenmesi, kişisel koruma ekipmanları, eğitim metodları ve kullanılan ekipmanlar, uluslararası kimyasal güvenlik kartları Anlatım, Tartışma Grup Çalışmaları, Video İzleme
11 Literatür araştırması Meslek hastalıkları, işle ilgili hastalıklar, fiziksel, biyolojik ve kimyasal sebeplerden oluşan meslek hastalıkların erken teşhisi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma Grup Çalışmaları
12 Literatür araştırması İş yerinde stres ve psikolojik faktörler, ilk yardım teknikleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma Grup Çalışmaları
13 Literatür araştırması İş sağlığında sağlık eğitimi, yaşam tarzı ve davranışların sağlığa etkisi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
14 Literatür araştırması, Ödev sunumu hazırlama Ödev sunumları Ödev sunumları, Tartışma
15 Literatür araştırması, Ödev sunumu hazırlama Ödev sunumları, final hazırlık çalışmaları Ödev sunumları, Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Alli, B.O. 2008. Fundamental principles of occupational health and safety. ILO publications, Switzerland, 221s.
WHO. 2001. Occupational health A manual for primary health care workers. WHO publications, Cario, 167s.
İş sağlığı ve güvenliği kanunu: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150423-3.htm

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 50
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık Yönetiminin tarihsel gelişim sürecini açıklar.
2
2
Havayolu Taşımacılığı ile ilgili bilgisayar programlarını kullanır.
1
3
Havacılık yönetimi ile ilgili temel kavramları tanımlar.
2
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanlarıyla ilişkilendirir.
1
2
İşletmenin temel fonksiyonları arasındaki ilişkileri ve bu fonksiyonlar arasındaki etkileşimleri sınıflandırır.
2
3
Alanıyla ilgili bilgi ve becerilerini iş sağlığı ve güvenliğinin hukuki boyutunu göz önünde tutarak uygular.
1
4
Girişimcilik ve yenilikçilik kavramlarını alanıyla ilişkilendirir.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havayoluyla ilgili operasyonel faaliyetleri yönetir.
1
2
Yaşam boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş yaşamında kullanır.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında, ilgili kurumlarla mevzuata uygun yazılı anlaşmaları hazırlar.
1
2
Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçerek iş yaşamında kullanır.
1
3
Ekip üyesi olarak havacılık faaliyetlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar tüm aşamaları yönetir.
2
4
Hava taşımacılığı ile ilgili paydaşları ile işbirliği yapar.
1
5
Alanıyla ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir.
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
2
2
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunların çözümü için bireysel ya da ekip üyesi olarak karar verir.
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2
2
Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri uygular.
2
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili kişi ve kurumlarla yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
1
2
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ilgili birimlere açıklar.
2
3
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler.
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık ve işletme bilgilerini kullanarak havalimanları ve terminal operasyonlarını etkin bir biçimde yönetir.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 1 7 7
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 2 15 30
Laboratuar 0 0 0
Okuma 1 15 15
Ödev 2 10 20
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 6 6
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 6 6
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 24 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0