TR EN

ANADOLUDA TÜRK-İSLAM MİMARİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RKY433 ANADOLUDA TÜRK-İSLAM MİMARİSİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. OSMAN ERGÜVEN VATANDAŞ
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Anadolu'da Türk İslam Mimarisinin ilk örneklerinden başlayarak Selçuklu, Beylikler Dönemi ve Osmanlı Dönemi Mimarisinin temel ruhunu, mimari özelliklerini ve dünya mimarisindeki yerini ve önemini kavratmak.
İçerik: Anadolu Türk İslam mimarisinin etkileşimi, oluşumu ve gelişimini etkileyen sosyal, ekonomik, siyasal, teknik ve teknolojik etkenlerin dönemler içinde incelenmesi. Mekân gelişimi, mimari ve süsleme özellikleri, malzeme tekniklerinin tanıtılmasını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Anadolu Türk İslam mimarisinin ortaya çıkış ruhunu kavrar.
Anadolu Selçuklu mimarisinin genel özelliklerini tanımlar.
Anadolu Selçuklu mimarisinin mekân çözümlemelerini yapar.
Anadolu Selçuklu mimarisinin süslemelerini tanır.
Osmanlı mimarisinin gelişim aşamalarını ifade eder.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Ders Tanıtımı. Anadolu Türk İslam Mimarisinin Ruhu ( sosyal, ekonomik, siyasi ve inanç boyutları). Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
2 Kitap okuma ve ödev hazırlama Anadolu Selçuklu Mimarisinin İlk Örnekleri ve Mimari Etkileşimi. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
3 Kitap okuma ve ödev hazırlama Anadolu Selçuklu Medreseleri ve Camileri. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
4 Kitap okuma ve ödev hazırlama Anadolu Selçuklu Saraylar, Kervansaraylar ve Kümbet Örnekleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
5 Kitap okuma ve ödev hazırlama Anadolu Selçuklu külliyeleri, Darüşşifalar ve Diğer Mimari Yapılar. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
6 Kitap okuma ve ödev hazırlama Anadolu Selçuklu Mimarisinde Süsleme (Çini, Seramik ve Taş Süsleme). Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
7 Kitap okuma ve ödev hazırlama Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Mimarisi Özellikleri. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma ve ödev hazırlama Tekrar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
10 Kitap okuma ve ödev hazırlama Osmanlı Mimarisinin ruhu (ekonomik, sosyal, siyasal ve inanç boyutları). Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
11 Kitap okuma ve ödev hazırlama İlk Osmanlı Mimarisi ve Gelişimi. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
12 Kitap okuma ve ödev hazırlama Klasik Osmanlı Mimarisi. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
13 Kitap okuma ve ödev hazırlama Osmanlılar'da Sivil Mimari ve batılılaşma dönemi mimari. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
14 Kitap okuma ve ödev hazırlama Osmanlı yapılarında süsleme Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
15 Kitap okuma ve ödev hazırlama Genel Tekrar. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Aslanapa, O. (1991). Anadolu'da İlk Türk Mimarisi, Başlangıcı ve Gelişmesi. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayını.
Aslanapa, O. (1971). Selçuklu Sanatı Bibliyografyası. İstanbul:Atatürk Kültür Merkezi Yayını.
Erdmann, H. (1976). Das Anatolische Karavansaray des 13. Jahrhunderts. Berlin.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık Yönetiminin tarihsel gelişim sürecini açıklar.
4
2
Havayolu Taşımacılığı ile ilgili bilgisayar programlarını kullanır.
3
3
Havacılık yönetimi ile ilgili temel kavramları tanımlar.
2
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanlarıyla ilişkilendirir.
2
2
İşletmenin temel fonksiyonları arasındaki ilişkileri ve bu fonksiyonlar arasındaki etkileşimleri sınıflandırır.
2
3
Alanıyla ilgili bilgi ve becerilerini iş sağlığı ve güvenliğinin hukuki boyutunu göz önünde tutarak uygular.
2
4
Girişimcilik ve yenilikçilik kavramlarını alanıyla ilişkilendirir.
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havayoluyla ilgili operasyonel faaliyetleri yönetir.
1
2
Yaşam boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş yaşamında kullanır.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında, ilgili kurumlarla mevzuata uygun yazılı anlaşmaları hazırlar.
3
2
Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçerek iş yaşamında kullanır.
2
3
Ekip üyesi olarak havacılık faaliyetlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar tüm aşamaları yönetir.
2
4
Hava taşımacılığı ile ilgili paydaşları ile işbirliği yapar.
1
5
Alanıyla ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir.
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
3
2
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunların çözümü için bireysel ya da ekip üyesi olarak karar verir.
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2
2
Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri uygular.
2
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili kişi ve kurumlarla yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
1
2
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ilgili birimlere açıklar.
2
3
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler.
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık ve işletme bilgilerini kullanarak havalimanları ve terminal operasyonlarını etkin bir biçimde yönetir.
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 10 3 30
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 5 5
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 5 5
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 42 0 126
Genel Toplam 126
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0