TR EN

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
UTY417 BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. OSMAN ERGÜVEN VATANDAŞ
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; Bilgi-Belge Yönetimi ile ilgili kavramların açıklanması, kamu ve özel sektördeki bilgi belge yönetim merkezlerinin işleyişi, bilgi ve belge yönetim süreci, kullanılan teknik ve stratejiler, bilgi yönetiminde yasal stratejiler, bilgi toplumu ve teknoloji ilişkisi konularında temel bilgi ve becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır.
İçerik: Dersin içeriği, Bilgi Nedir? Bilgi Kuramı, Bilgi Çağı, Bilgi Kaynakları, Bilgi Toplumu, Bilgi Yönetiminin Tarihi, Bilgi Belge Yönetimi kavramı, Bilgi Yönetim Süreci, Bilgi Yönetiminde Teknoloji Kullanımı (Intranet-Extranet), Bilgi-Belge Merkezleri ( Kütüphane, arşiv, müze, dijital mecralar) işleyişleri, Bilgi-Belge Yönetimi merkezlerinin işleyişi, Büyük Veri, konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Bilgi ve Belge Yönetimi ile ilgili temel kavramları (veri, enformasyon, bilgi kuramı, bilgi yönetimi v.b) tanımlar.
Bilgi ve belge yönetimi alanında edindiği teorik bilgiyi kamu ve özel sektördeki bilgi ve belge yönetim sürecine entegre eder.
Teknolojinin bilgi ve belge yönetimi sürecindeki önemini açıklar.
Bilgi ve Belge Yönetiminin örgütsel etkilerini analiz eder.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap Okuma Dersin amacı ve içeriği hakkında bilgilendirme. Ders kapsamında kullanılacak ana ve yardımcı kaynaklar, ölçme ve değerlendirme sistemi, hakkında bilgilendirme. Bilgi ve Belge Yönetimi Hakkında Genel Bilgilendirme Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
2 Kitap Okuma Bilgi ve Belge Yönetimi ile ilişkili temel kavramlar. (Bilgi Kuramı, Veri, Enformasyon, Bilgi ve Belge Yönetimi, Bilgi Toplumu, Küreselleşme) Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
3 Kitap Okuma Bilginin Tarihsel Süreci, Bilgi Türleri, Bilginin Unsurları, Bilginin Sınıflandırılması, Bilgi Toplumu. Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
4 Kitap Okuma Bilgi Yönetimi Nedir? Tarihsel Gelişimi, Bilgi Yönetimi İlkeleri Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
5 Kitap Okuma Bilgi Yönetimi Süreçleri, Yararları, örgütlerdeki uygulama örnekleri, faydaları, koşulları Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
6 Kitap Okuma Bilgi Yönetimi Sistemleri Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
7 Kitap Okuma Beşeri Sermaye ve Bilgi Ekonomisi Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap Okuma Genel Tekrar Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
10 Kitap Okuma Vize Soruları Çözümü ve Entelektüel Sermaye, Bilgi Kaynakları Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
11 Kitap Okuma Bilgi Teknolojileri, Büyük Veri, Veri Madenciliği Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
12 Kitap Okuma Bilgi Yönetimi Merkezleri ve İşleyişleri(Kütüphane, Arşiv, Müze vb.) Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
13 Kitap Okuma Ağ Toplumu, Endüstri 4.0, Yapay Zeka, Bulut Teknolojisi Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
14 Öğrenci Ödev Hazırlama Bilgi ile ilişkili kavramların araştırılarak sunum ödevi ( Örn: Bilgi Üreten Organizasyon ile Enformasyon Toplumu kavramları arsasındaki ilişkiyi tarif ediniz) Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
15 Kitap Okuma Genel tekrar Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

S. Gülseçen. (2013). Bilgi ve Bilginin Yönetimi. Papatya Yayınevi, İstanbul
Bayraktar, B.B. (2006). Bilgi Yönetimi. Beta, İstanbul
Davenport, T. ve Prusak, L. (2001). İş Dünyasında Bilgi Yönetimi. Rota Yayınları, İstanbul
Irma Becerra-Fernandez, A. G. (2007). Knowledge Management Challenges, Solutions and Technologies. Pearson Prentice Hall, New Jersey

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 30
Ödev Değerlendirme 1 10
Uygulama-Lab 1 5
Kısa Sınav 1 5
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 5 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık Yönetiminin tarihsel gelişim sürecini açıklar.
2
2
Havayolu Taşımacılığı ile ilgili bilgisayar programlarını kullanır.
1
3
Havacılık yönetimi ile ilgili temel kavramları tanımlar.
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanlarıyla ilişkilendirir.
1
2
İşletmenin temel fonksiyonları arasındaki ilişkileri ve bu fonksiyonlar arasındaki etkileşimleri sınıflandırır.
2
3
Alanıyla ilgili bilgi ve becerilerini iş sağlığı ve güvenliğinin hukuki boyutunu göz önünde tutarak uygular.
1
4
Girişimcilik ve yenilikçilik kavramlarını alanıyla ilişkilendirir.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havayoluyla ilgili operasyonel faaliyetleri yönetir.
0
2
Yaşam boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş yaşamında kullanır.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında, ilgili kurumlarla mevzuata uygun yazılı anlaşmaları hazırlar.
1
2
Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçerek iş yaşamında kullanır.
1
3
Ekip üyesi olarak havacılık faaliyetlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar tüm aşamaları yönetir.
2
4
Hava taşımacılığı ile ilgili paydaşları ile işbirliği yapar.
0
5
Alanıyla ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir.
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
0
2
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunların çözümü için bireysel ya da ekip üyesi olarak karar verir.
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
1
2
Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri uygular.
1
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili kişi ve kurumlarla yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
0
2
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ilgili birimlere açıklar.
2
3
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler.
0
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık ve işletme bilgilerini kullanarak havalimanları ve terminal operasyonlarını etkin bir biçimde yönetir.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 5 35
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 5 25
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 130
Genel Toplam 130
Toplam İş Yükü / 25.5 5,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0