TR EN

TOPLUMSAL CİNSİYET VE MEDYA DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
THY321 TOPLUMSAL CİNSİYET VE MEDYA 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi LOKMAN KANTAR
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; öğrencilere toplumsal cinsiyete ilişkin temel kavramlar ve kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde, toplumsal cinsiyetin medyada nasıl temsil edildiği ve nasıl müzakere edildiğini açıklayabilecekleri bilgi ve beceriler kazandırmaktır.
İçerik: Bu dersin içeriğini; toplumsal bir inşa olarak toplumsal cinsiyete ilişkin temel kavramlar, toplumsal cinsiyetin medyada nasıl temsil edildiği ve nasıl müzakere edildiği konusunda farkındalık sağlamaktır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Eleştirel medya okuması yaparak medyanın toplumsal cinsiyeti yeniden üretmesindeki rolünü ayırt eder.
Ataerkil söylem ile cinsiyetçi medya politikaları arasında bağlantı kurar.
Kadın ve erkeklerin medya araçlarında hangi strereotiplerle temsil edildiğini analiz eder.
Eleştirel teoriyi kullanarak televizyon programlarında yeniden üretilen toplumsal cinsiyetin toplumsal yaşamdaki etkilerini değerlendirebilir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Toplumsal cinsiyet kavramına genel bakış, Toplumsal cinsiyet nedir? Nasıl üretilir? Anlatma, Tartışma Yöntemi
2 Kitap okuma Toplumsal cinsiyete kuramsal yaklaşımlar Anlatma, Tartışma Yöntemi
3 Kitap okuma Toplumsal cinsiyete kuramsal yaklaşımlar Anlatma, Tartışma Yöntemi
4 Kitap okuma Kadın araştırmaları-çalışmaları, Feminizm, Feminist teoriler ve medya Anlatma, Tartışma Yöntemi
5 Kitap okuma Kadın araştırmaları-çalışmaları, Feminizm, Feminist teoriler ve medya Anlatma, Tartışma Yöntemi
6 Kitap okuma Erkeklik çalışmaları, hegemonik erkeklik, ve Erkekliğin medya yoluyla yeniden üretimi. Anlatma, Tartışma Yöntemi
7 Kitap okuma Erkeklik çalışmaları, hegemonik erkeklik, ve Erkekliğin medya yoluyla yeniden üretimi. Anlatma, Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma Beden politikaları, bedenin sosyokültürel inşası ve medya ilişkisi Anlatma, Tartışma Yöntemi
10 Kitap okuma & Görsel ve yazılı kaynak tarama Reklamlarda toplumsal cinsiyet üretimi& Reklam İncelemesi Anlatma, Tartışma Yöntemi
11 Kitap okuma & Görsel ve yazılı kaynak tarama Haberlerde toplumsal cinsiyet üretimi & Haber İncelemesi Anlatma, Tartışma Yöntemi
12 Kitap okuma & Görsel ve yazılı kaynak tarama Televizyon dizilerinde toplumsal cinsiyet üretimi & Dizi İncelemesi Anlatma, Tartışma Yöntemi
13 Kitap okuma & Görsel ve yazılı kaynak tarama Sinemada toplumsal cinsiyet üretimi & Film İncelemesi Anlatma, Tartışma Yöntemi
14 Kitap okuma & Görsel ve yazılı kaynak tarama Sosyal medyada toplumsal cinsiyet üretimi & Sosyal Medya Örneği İncelemesi Anlatma, Tartışma Yöntemi
15 Kitap okuma Genel tekrar Anlatma, Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

İmançer, D. (2006). Toplumsal Cinsiyet Oluşumuna İlişkin Kuramsal Yaklaşımlar?, İmançer, D. (ed.), Medya ve Kadın içinde, Ankara: Ebabil Yayınları,s.1-19.
Connell, R.W. (1998) Toplumsal Cinsiyet ve İktidar. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Gill, R. (2007). Gender and Media. Cambridge: Polity Press.
İmançer Takımcı, D. ve Sebik, Ş. (2010). "Sinemada Beden İktidar ve İdeoloji: 1990 Sonrası Türk Sinemasında Beden Temsili", İmançer Takımcı, D. (ed.), Medya Temsilleri, Ankara: Nobel Yayıncılık, s.1-34.
Tanrıöver, H. U. (2007). "Medyada Kadınların Temsil Biçimleri ve Kadın İhlalleri", Alankuş, S. (yay. haz.), Kadın Odaklı Habercilik içinde, s.149-165.
Köker, E. (1996) "Feminist Alternatif Medya Üzerine", İLEF Yıllık

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 40
Ödev Değerlendirme 1 10
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 3 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ve finans ile ilgili temel kavramları tanımlar.
0
2
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri iktisat, işletme, hukuk, istatistik, muhasebe ve pazarlama alanıyla ilişkilendirir.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık uygulamalarını finans teorileri, matematiksel ve istatistiksel yöntemlerle ilişkilendirir.
0
2
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanları ile ilişkilendirir.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerindeki planlama ve uygulama sürecini açıklar.
0
2
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde karşılaşılan problem için çözüm önerileri oluşturur.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
0
2
İktisadi verileri doğru bir şekilde analiz ederek, finansal riskleri minimize edecek şekilde tasarrufları ve portföy yatırımlarını yönetir.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık işlemlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar bir ekip çalışmasında lider ya da ekip üyesi olarak görev alır ve ekip içinde kendilerine verilen görevi yerine getirir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık faaliyetlerinin planlanması sürecini ve insan kaynağı performans konularında gerekli olan temel bilgiyi kazanır.
0
2
Alanıyla ilgili bilgisayar programlarını bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili veri tabanları bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak sektördeki paydaşlarla yenilikçi fikirleri ortaya çıkarmak için iş birliği yapar.
0
2
Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek alanıyla ilgili bilimsel, sektörel gelişmeleri ve yenilikleri araştırır.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili finansal verileri analiz eder.
0
2
Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri toplumsal ve etik sorumluluklarını da göz önünde tutarak uygular.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 5 35
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 2 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0