TR EN

DÜNYA EKONOMİSİNDE GÜNCEL KONULAR DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
UIT405 DÜNYA EKONOMİSİNDE GÜNCEL KONULAR 5 3 3 5
DERS BİLGİLERİ
Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. NEZİR KÖSE
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi İLKER İNMEZ
AMAÇ VE İÇERİK
Amaç: Bu derste öğrencilerin güncel uluslararası sosyo-ekonomik göstergeleri kullanarak dünya ekonomisindeki gelişmeleri anlama ve yorumlama yeteneği kazanması amaçlanmaktadır. Dersin sonunda öğrenciler güncel ekonomik gelişmelerin nedenlerine ve sonuçlarına dair analiz yapabileceklerdir.
İçerik: Bu dersin kapsamı, küresel ekonomik göstergeler, ödemeler dengesi ve dış ticaret açığı, finansal krizler, merkez bankaları, para politikası ve faiz oranları, küreselleşme, işsizlik ve gelir dağılımı, enflasyon, uluslararası ticaret, gelişen piyasalar konularından oluşmaktadır.
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
Dünya ekonomisine ait makro ekonomik göstergeleri önem sırasına göre listeler. (list) (Bloom’s 1)
Merkez bankalarının para ve faiz politikalarındaki rolünü ülke örnekleri vererek özetler.(Summarize) (Bloom’s 2)
Güncel uluslararası sosyo-ekonomik göstergelerden yararlanarak dünya ekonomisindeki gelişmeleri yorumlar.(Interpret) (Bloom’s 2)
Gelişen ülke piyasalarındaki riskleri önem sırasına koyarak karşılaştırır. (Compare) (Bloom’s 2)
Küreselleşme ve gelir dağılımı arasındaki bağıntıları kullanarak dünya ekonomisini analiz eder. (Analyze) (Bloom’s 4)
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Öğrencide ilk izlenim oluşturma, dersin içeriği ve işleniş yöntemlerine ilişkin tanıtım hazırlığı Dünya ekonomisine giriş Anlatım, Slayt Sunumu, Tartışma
2 Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama Ekonomik Küreselleşmenin Temelleri Anlatım, Slayt Sunumu, Tartışma
3 Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama Küresel Ekonomik Göstergeler ve Analiz Anlatım, Slayt Sunumu, Tartışma
4 Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama Küreselleşme, Gelir Dağılımı ve İstihdam İlişkisi Anlatım, Slayt Sunumu, Tartışma
5 Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama Merkez Bankaları, Para ve Faiz Politikaları Anlatım, Slayt Sunumu, Tartışma
6 Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama Merkez Bankaları, Para ve Faiz Politikaları Anlatım, Slayt Sunumu, Tartışma
7 Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama Uluslararası Sermaye Hareketleri ve Borsalar Anlatım, Slayt Sunumu, Tartışma
8 Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama Uluslararası Ticaret ve Döviz Kurları Anlatım, Slayt Sunumu, Tartışma
9 - ARA SINAV -
10 Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama Küresel Ekonomik Krizler Anlatım, Slayt Sunumu, Tartışma
11 Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama Ekonomik Büyüme ve Refah İlişkisi Anlatım, Slayt Sunumu, Tartışma
12 Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama Gelişen Ülke Ekonomileri Güncel Gelişmeler Anlatım, Slayt Sunumu, Tartışma
13 Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama Asya, Avrupa ve Amerikan Ekonomilerindeki Güncel Gelişmeler Anlatım, Slayt Sunumu, Tartışma
14 Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama Öğrenci Sunumları Anlatım, Slayt Sunumu, Tartışma
15 Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama Öğrenci Sunumları Anlatım, Slayt Sunumu, Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -
KAYNAKLAR
Karagül, M. (2017), Dünya Ekonomisi, Ankara: Nobel Yayıncılık
Roubini, N. (2017), Kriz Ekonomisi: Dünya Ekonomisinin Çöküşü ve Geleceği, İstanbul: Pegasus Yayınları
Acar, M. (2018), Güncel İktisadi Tartışmalar, (1. Baskı), Literatürk Academia
Marrewijk, C.V. (2002), International Trade and The World Economy, Oxford University Press
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav 1 40
Dönem Sonu Sınavı 1 60
Uygulama 0 0
Kısa Sınav 0 0
Rapor Sunma 0 0
Ödev Değerlendirme 0 0
Sözlü Değerlendirme 0 0
Tez Sunma 0 0
Belge Sunma 0 0
Uzman Değerlendirmesi 0 0
Bil.Des.Sunum 0 0
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI
BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, İdari ve Beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları tanımlar. (define ) ( bloom 1 )
2
İktisadi ortamı ve firmaların genel sürdürülebilirliğini değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi ve Finansın ilke ve kavramlarını diğer disiplinlerle ilişkilendirir. (relate) (bloom 4)
2
Ekonomi ve Finansla ilgili ilke, kavram, yöntem ve teorileri tanımlar. (define) ( bloom 1)
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili grafikleri ve tabloları yorumlar. (interpret) (bloom 2)
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomik sistemin olgu ve dinamiklerini kullanarak doğrudan veya dolaylı etkisi olan iktisat politikalarının teorik modellerini değerlendirir.(evaluate) ( (bloom 4)
2
Ekonomik ve finansal raporları analiz eder. (analyz) ( (bloom 4)
3
İktisadi ve finansal sorunların çözümünde Temel matematik, istatistik ve ekonometrik yöntem ve araçları kullanır.( use) (bloom 3)
4
Ekonomi ve Finans alanına ilişkin kurumsal bilgileri kullanarak güncel ekonomik, siyasi ve sosyal olayların işleyişini yorumlar. (interpret) (bloom 2)
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İnsani ve sosyal açıdan etik değerlere bağlı ekonomik ve finansal faaliyetler düzenler. (organize) (bloom 4)
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve Uluslararası ekonomik, politik, sosyal, finansal ve kalkınma sorunlarına eleştirel bakış açısı geliştirir. (improve) (bloom 6)
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi, siyasi ve sosyal gündemi takip ederek kendini geliştirir. (improve) (bloom 6)
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Makro ve Mikro Ekonomik ve değişkenlerin yapısı ve özelliklerinden yararlanarak güncel konu ve sorunları yorumlayarak analiz eder. (analyze) (bloom4)
2
Genel iktisadi sistemin ve kamu politikalarının etkililiğini ve bunların piyasalar ve temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini değerlendirir.(evaluate) (bloom 4)
3
İlgili ekonomik değişkenler arasındaki neden ve sonuç ilişkilerini analiz eder. (analyze) (bloom4)
4
Faiz ve döviz kurlarında beklenen eğilimleri ve portföy analizlerini genel finansal sistem çerçevesinde değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 5 35
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 4 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 42 0 127
Genel Toplam 127
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0