TR EN

Profile of the Programme(Qualification)

PROGRAMME LEARNING OUTCOMES

KNOWLEDGE

Described in terms of theoretical and factual knowledge.

1
Electrical and Electronics Engineering Master's Program is a department that provides 4-year engineering graduates with advanced expertise in the field of electrical and electronics engineering. The aim of the program, which enables students to access information in the most accurate and fastest way by conducting scientific, technological and academic research; The aim is to provide students with the ability to evaluate and interpret the professional knowledge they have acquired and to produce original scientific knowledge. In this direction, our aim is to provide Electrical and Electronics Engineering Graduate Program students with knowledge and skills in areas such as scientific research techniques, wireless communication, adaptive signal processing, energy systems, renewable energy sources, remote sensing, system analysis and design.
2
Uses theoretical and practical knowledge coming from electrical and electronics sciences, to find solutions to engineering problems.

SKILLS

Described in terms of cognitive and practical skills.

1
Designs a model related to electrical and electronics with modern techniques.
2
Determines, detects and analyzes the areas of electrical and electronics engineering science applications and develops appropriate solutions.

OCCUPATIONAL

Autonomy & Responsibility

1
Possess the responsibility and ability to design and conduct experiments for engineering problems by collecting, analyzing and interpreting data.

Learning to Learn

1
Monitors the developments in the field of electrical and electronics engineering technologies by means of books, internet and related journals and possess the required knowledge for the management, control, development and security of information technologies.

Communication & Social

1
Communicates effectively by oral and/or written form and uses at least one foreign language.

Occupational and/or Vocational

1
Possess professional and ethical responsibility and willingness to share it.
2
Possess sufficient consciousness about the universality of electrical and electronics engineering solutions and applications and be well aware of the importance of innovation.

PROGRAMME LEARNING OUTCOMES

1
Electrical and Electronics Engineering Master's Program is a department that provides 4-year engineering graduates with advanced expertise in the field of electrical and electronics engineering. The aim of the program, which enables students to access information in the most accurate and fastest way by conducting scientific, technological and academic research; The aim is to provide students with the ability to evaluate and interpret the professional knowledge they have acquired and to produce original scientific knowledge. In this direction, our aim is to provide Electrical and Electronics Engineering Graduate Program students with knowledge and skills in areas such as scientific research techniques, wireless communication, adaptive signal processing, energy systems, renewable energy sources, remote sensing, system analysis and design.
2
Uses theoretical and practical knowledge coming from electrical and electronics sciences, to find solutions to engineering problems.
3
Designs a model related to electrical and electronics with modern techniques.
4
Determines, detects and analyzes the areas of electrical and electronics engineering science applications and develops appropriate solutions.
5
Possess the responsibility and ability to design and conduct experiments for engineering problems by collecting, analyzing and interpreting data.
6
Monitors the developments in the field of electrical and electronics engineering technologies by means of books, internet and related journals and possess the required knowledge for the management, control, development and security of information technologies.
7
Communicates effectively by oral and/or written form and uses at least one foreign language.
8
Possess professional and ethical responsibility and willingness to share it.
9
Possess sufficient consciousness about the universality of electrical and electronics engineering solutions and applications and be well aware of the importance of innovation.

KNOWLEDGE

Theoretical, Factual

Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 4 yıllık mühendislik mezunlarına elektrik elektronik mühendisliği alanında ileri düzeyde uzmanlık kazandıran bir bölümdür. Öğrencilerin bilimsel, teknolojik ve akademik araştırma yaparak bilgiye en doğru ve hızlı şekilde erişmelerini sağlayan programın amacı; öğrencilerin edindikleri mesleki bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve özgün bilimsel bilgi üretme yeteneği kazandırmaktır. Bu doğrultuda amacımız, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı öğrencilerine bilimsel araştırma teknikleri, kablosuz haberleşme, uyarlamalı işaret işleme, ienerji sistemleri,Yenilenebilir enerji kaynakları, uzaktan algılama, Sistem analizi ve tasarımı gibi alanlarda bilgi ve beceriler kazandırmaktır.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili konularında sahip olduğu kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.

SKILLS

Cognitive, Practical

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili belirli bir kavramsal modeli modern yöntemlerle tasarlar.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında var olan uygulama alanlarını analiz eder, değerlendirir ve bunların çözümüne yönelik uygulama geliştirir.

PERSONAL & OCCUPATIONAL COMPETENCES IN TERMS OF EACH OF THE FOLLOWING GROUPS

Autonomy & Responsibility

Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve değerlendirme bilincine ve sorumluluğuna sahiptir.

Learning to Learn

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibidir ve bilim ve teknolojideki gelişmeleri kitap, internet ve dergi aracılığı ile takip edebilir ve kendini sürekli yenileyebilir.

Communication & Social

Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Bir problemi sözlü ya da yazılı ifade edebilir ve etkin iletişim kurabilir ve en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.

Occupational and/or Vocational

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine ve toplumda bu sorumluluğu yayma bilincine sahiptir.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili çözümlerin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir, girişimcilik ve yenilikçilik konularının öneminin farkındadır.