TR EN

Profile of the Programme(Qualification)

PROGRAMME LEARNING OUTCOMES

KNOWLEDGE

Described in terms of theoretical and factual knowledge.

1
Describe basic theories of microeconomics and macroeconomics by benefiting from assumptions and axioms.
2
Recognize the entries in the book and financial balance sheet of the business organization.
3
Define concepts, theories and principles of basic and subfields of international trade by adhering to the background knowledge.
4
Summarize historical development of the international trade theories by adhering to the chronological order.
5
Use theoretical knowledge gained in the field of international trade in occupational practices and daily life.
6
Solve financial and legal problems confronted in international trade practices.

SKILLS

Described in terms of cognitive and practical skills.

1
Relate statistical raw data by benefiting from computer programs and relate data with one another in consideration of theoretical knowledge.
2
Evaluate developments in the world in consideration of common courses in the faculty with an intellectual perspective.
3
Interpret current events and facts in international trade based on advanced knowledge and skills from an analytical and systematic holistic view.

OCCUPATIONAL

Autonomy & Responsibility

1
Relate knowledge about economic globalization and internationalization with current knowledge in the field.

Learning to Learn

1
Examine current economic policies applied over the gained advanced knowledge and skills by a critical approach.

Communication & Social

1
Explain demands in written or verbally by using the foreign language skill in business and social life effectively.
2
Tell knowledge, thoughts and solution offers regarding subjects in international trade to relevant stakeholders demands in written or verbally.
3
Design a healthy communication network for themselves in the business world by using social life skills.

Occupational and/or Vocational

1
Analyze current issues, events and problems by benefiting from theoretical and historical knowledge of international trade and economics.
2
Develop suggestions for international trade policies by determining economic problems in the macro level.
3
Apply commercial applications in consideration of knowledge gained in financing and management of international trade by being inclusive of international market
4
Discuss the effects of commercial and financial globalization processes on the income distribution, by benefiting from data.

PROGRAMME LEARNING OUTCOMES

1
Describe basic theories of microeconomics and macroeconomics by benefiting from assumptions and axioms.
2
Recognize the entries in the book and financial balance sheet of the business organization.
3
Define concepts, theories and principles of basic and subfields of international trade by adhering to the background knowledge.
4
Summarize historical development of the international trade theories by adhering to the chronological order.
5
Use theoretical knowledge gained in the field of international trade in occupational practices and daily life.
6
Solve financial and legal problems confronted in international trade practices.
7
Relate statistical raw data by benefiting from computer programs and relate data with one another in consideration of theoretical knowledge.
8
Evaluate developments in the world in consideration of common courses in the faculty with an intellectual perspective.
9
Interpret current events and facts in international trade based on advanced knowledge and skills from an analytical and systematic holistic view.
10
Relate knowledge about economic globalization and internationalization with current knowledge in the field.
11
Examine current economic policies applied over the gained advanced knowledge and skills by a critical approach.
12
Explain demands in written or verbally by using the foreign language skill in business and social life effectively.
13
Tell knowledge, thoughts and solution offers regarding subjects in international trade to relevant stakeholders demands in written or verbally.
14
Design a healthy communication network for themselves in the business world by using social life skills.
15
Analyze current issues, events and problems by benefiting from theoretical and historical knowledge of international trade and economics.
16
Develop suggestions for international trade policies by determining economic problems in the macro level.
17
Apply commercial applications in consideration of knowledge gained in financing and management of international trade by being inclusive of international market
18
Discuss the effects of commercial and financial globalization processes on the income distribution, by benefiting from data.

KNOWLEDGE

Theoretical, Factual

Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
Mikroekonominin ve makroekonominin temel kuramlarını, varsayımlarından ve aksiyomlarından faydalanarak tanımlar.
İşletmenin, muhasebe defterinde ve finansal bilançosunda yer alan kalemlerin neyi ifade ettiğini hatırlar.
Uluslararası ticaretin temel ve alt alanlarının kavramlarını, kuramlarını ve ilkelerini teorik arka plana bağlı kalarak tanımlar.
Uluslararası ticaret teorilerinin tarihsel gelişimlerini kronolojik sıraya bağlı kalarak özetler.
Uluslararası ticaret alanında edindiği kuramsal bilgileri mesleki uygulamalarda ve günlük hayatında kullanır.
Uluslararası ticaret pratiklerinde karşısına çıkan finansal ve hukuksal sorunları çözer.

SKILLS

Cognitive, Practical

Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
İstatistiksel ham verileri bilgisayar programlarından faydalanarak değerlendirir ve kuramsal bilgilerin ışığında verileri birbirleriyle ilişkilendirir.
Aldığı ortak fakülte dersleri ışığında dünyadaki gelişmeleri entelektüel bir perspektifle değerlendirir.
Uluslararası ticaretle ilgili güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak, analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla yorumlar.

PERSONAL & OCCUPATIONAL COMPETENCES IN TERMS OF EACH OF THE FOLLOWING GROUPS

Autonomy & Responsibility

Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
İktisadi küreselleşme ve uluslararasılaşma ile ilgili bilgileri, alanında mevcut bilgilerle ilişkilendirir.

Learning to Learn

Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerilerle uygulanan mevcut iktisadi politikaları eleştirel bir yaklaşımla sorgular.

Communication & Social

Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Yabancı dil becerisini iş ve sosyal hayatında etkin biçimde kullanarak, taleplerini yazılı veya sözlü olarak açıklar.
Uluslararası ticaretle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
Sosyal yaşam becerilerini kullanarak, iş dünyasında kendisine sağlıklı bir iletişim ağı tasarlar.

Occupational and/or Vocational

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Uluslararası ticaret ile iktisadın kuramsal ve tarihi bilgi birikiminden yararlanarak; güncel konu, olay ve sorunları analiz eder.
Makro düzeyde iktisadi sorunları tespit ederek, uluslararası ticaret politikaları önerileri geliştirir.
Dış ticaretin finansmanı ve yönetimi konusunda sahip olduğu bilgiler ışığında, uluslararası pazara dâhil olarak, ticari uygulamalar yapar.
Ticari ve finansal küreselleşme süreçlerinin, gelir dağılımına etkisini verilerden yararlanarak tartışır.