TR EN

Profile of the Programme(Qualification)

PROGRAMME LEARNING OUTCOMES

KNOWLEDGE

Described in terms of theoretical and factual knowledge.

1
Describe basic communication theories with the knowledge gained in public relations and publicity.
2
List the main features of communication in items.
3
Interpret the basic characteristics of communication and create a creative solution to ensure reconciliation in an existing communication problem.
4
Use the basic information in the field of Public Relations and Publicity in interdisciplinary studies.
5
Evaluate the knowledge related to social and natural sciences and produce projects in professional life.
6
Tell the basic concepts of public relations and advertising in detail.

SKILLS

Described in terms of cognitive and practical skills.

1
Analyze and evaluate social events at national and international level in the light of current debates.
2
Use the leadership, communication and presentation skills in occupational events.
3
Follow the innovations in the field of communication and important written and oral communication tools related to the field.
4
Write press releases for the purpose of introducing the institution he/she works at or owns.
5
Create communication programs within the public relations and advertising campaign.

OCCUPATIONAL

Autonomy & Responsibility

1
Use published domestic and foreign data sources related to public relations and advertising in the field of communication and communication area in his / her own works such as articles and projects.

Learning to Learn

1
Evaluate the planning processes of past communication programs, public relations and advertising practices.

Communication & Social

1
Use communication techniques in the right place, environment and time.

Occupational and/or Vocational

1
Plan communication programs in the awareness of ethical values in the professional work.

PROGRAMME LEARNING OUTCOMES

1
Describe basic communication theories with the knowledge gained in public relations and publicity.
2
List the main features of communication in items.
3
Interpret the basic characteristics of communication and create a creative solution to ensure reconciliation in an existing communication problem.
4
Use the basic information in the field of Public Relations and Publicity in interdisciplinary studies.
5
Evaluate the knowledge related to social and natural sciences and produce projects in professional life.
6
Tell the basic concepts of public relations and advertising in detail.
7
Analyze and evaluate social events at national and international level in the light of current debates.
8
Use the leadership, communication and presentation skills in occupational events.
9
Follow the innovations in the field of communication and important written and oral communication tools related to the field.
10
Write press releases for the purpose of introducing the institution he/she works at or owns.
11
Create communication programs within the public relations and advertising campaign.
12
Use published domestic and foreign data sources related to public relations and advertising in the field of communication and communication area in his / her own works such as articles and projects.
13
Evaluate the planning processes of past communication programs, public relations and advertising practices.
14
Use communication techniques in the right place, environment and time.
15
Plan communication programs in the awareness of ethical values in the professional work.

KNOWLEDGE

Theoretical, Factual

Possess advanced level theoretical and practical knowledge supported by textbooks with updated information, practice equipments and other resources.
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili süreçleri, yöntem ve teknikleri teşhis eder.
Alanı ile ilgili kuram, yöntem, strateji ve tekniklere ilişkin bilgiye sahiptir.
Kişi, grup, kitle ya da kurumların iletişim özellikleri ve yaşadığı iletişim sorunları konusunda bilgi sahibidir.
İletişim ortam ve araçlarını yetkin bir şekilde kullanabilme bilgisine sahiptir.
Alanda faaliyet gösteren kurumların yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini tanır.
İletişimin ulusal, uluslararası, toplumsal ve kültürlerarası boyutlarını tanır.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanı ile ilgili edindiği bilgilerle temel iletişim kuramlarını tanımlar
İletişimin temel özelliklerini maddeler halinde listeler
İletişimin temel özelliklerini yorumlar ve mevcut bir iletişim probleminde uzlaşmayı sağlamak için yaratıcı çözüm üretir.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanındaki temel bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
Sosyal ve fen bilimleriyle ilişkili bilgileri değerlendirerek meslek hayatında proje üretir.
Halkla ilişkiler ve reklam alanlarına ilişkin temel kavramları detaylı bir şekilde anlatır.

SKILLS

Cognitive, Practical

Use of advanced theoretical and practical knowledge within the field.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Interpret and evaluate data, define and analyze problems, develop solutions based on research and proofs by using acquired advanced knowledge and skills within the field.
Alanıyla ilgili olay ve olgular arasındaki ilişkileri tanıma ve açıklama becerisine sahiptir.
Alanıyla ilgili özgün fikirleri yaratıcı bir şekilde açıklar.
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal olayları güncel tartışmalar ışığında analiz eder ve değerlendirir.
Birey olarak sahip olduğu liderlik, iletişim becerisi, sunum becerisi vb. güçlü yönlerini meslek hayatındaki etkinliklerinde kullanır.
İletişim alanındaki yenilikleri ve alanla ilgili önemli yazılı, sözlü iletişim araçlarını izler
Çalıştığı veya sahibi olduğu kurumu tanıtma amacıyla basın bültenleri yazar
Halkla ilişkiler ve reklam kampanyası dahilinde iletişim programları yaratır

PERSONAL & OCCUPATIONAL COMPETENCES IN TERMS OF EACH OF THE FOLLOWING GROUPS

Autonomy & Responsibility

Conduct studies at an advanced level in the field independently.
Take responsibility both as a team member and individually in order to solve unexpected complex problems faced within the implementations in the field.
Planning and managing activities towards the development of subordinates in the framework of a project.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Alanı ile ilgili bireysel ya da grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi yerine getirir ya da bağımsız olarak yürütür.
Alanı ile ilgili uygulamalarda bireysel ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Birey olarak yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır.
İletişim alanı ve iletişim alanı özelinde halkla ilişkiler ve reklamcılık ile ilgili yayımlanmış yerli ve yabancı veri kaynaklarını makale ve proje gibi kendi çalışmalarında kullanır.

Learning to Learn

Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
Evaluate the knowledge and skills acquired at an advanced level in the field with a critical approach.
Determine learning needs and direct the learning.
Develop positive attitude towards lifelong learning.
Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Öğrenme gereksinimlerini belirler ve yönlendirir.
Birey ve ekip üyesi olarak mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
Bilgiye ulaşma yollarını bilme, alanıyla ilgili yeni yöntem ve teknolojileri takip eder ve kullanır.
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum ve davranış geliştirir.
Geçmiş iletişim programlarının, halkla ilişkiler ve reklam uygulamalarının planlama süreçlerini değerlendirir.

Communication & Social

Inform people and institutions, transfer ideas and solution proposals to problems in written and orally on issues in the field.
Share the ideas and solution proposals to problems on issues in the field with professionals and non-professionals by the support of qualitative and quantitative data.
Organize and implement project and activities for social environment with a sense of social responsibility.
Monitor the developments in the field and communicate with peers by using a foreign language at least at a level of European Language Portfolio B1 General Level.
Use informatics and communication technologies with at least a minimum level of European Computer Driving License Advanced Level software knowledge.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır ve dili etkin biçimde kullanır.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Sanatsal, kültürel ve sosyal etkinlikleri yakından takip eder, etkin olarak katılır ve düzenler.
Ulusal ve uluslararası gündemde yer alan olay ve gelişmeleri izler ve yorumlar.
Farklı kültürlerin iletişim biçimlerini tanır ve uyum sağlar.
İletişim tekniklerini doğru yer, ortam ve zamanda kullanır.

Occupational and/or Vocational

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Act in accordance with social, scientific, cultural and ethic values on the stages of gathering, implementation and release of the results of data related to the field.
Possess sufficient consciousness about the issues of universality of social rights, social justice, quality, cultural values and also, environmental protection, worker's health and security.
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve gerçekleştirir.
Alana ilişkin teknolojileri yetkin bir şekilde kullanır.
Alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mevzuatın bilincinde olur ve uygun davranır.
Sosyal güvenlik ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Mesleki çalışmalarında etik değerlerin bilincinde olarak iletişim programları planlar.