TR EN

Profile of the Programme(Qualification)

PROGRAMME LEARNING OUTCOMES

KNOWLEDGE

Described in terms of theoretical and factual knowledge.

1
Define the theories, concepts and principles of the basic and sub-fields of business.
2
Explain business functions and processes based on current scientific sources.
3
Relate internationally valid business cases with the theories and concepts of other social sciences.

SKILLS

Described in terms of cognitive and practical skills.

1
Explain the current events and facts in his / her field analytically and systematically based on advanced knowledge and skills he / she has.
2
Use the theoretical and factual knowledge in business for occupational practices.
3
Solve individual and organizational problems in business life.
4
Use computer programs (SPSS, R, Excel, Stata) efficiently against the complex business problems.

OCCUPATIONAL

Autonomy & Responsibility

1
Plan research and work using knowledge and skills gained in the field of business.
2
Organize the activities for organizational goals and purposes independently.

Learning to Learn

1
Criticize advanced knowledge and skills in the field with a critical approach.
2
Develop the existing knowledge and skills with a critical point of view under the impact of scientific, technological and current developments.

Communication & Social

1
Express his/her knowledge, thoughts and solutions on business to related stakeholders in written and verbal ways.
2
Use the information and communication technology software and equipment required for business.

Occupational and/or Vocational

1
Apply the social, scientific, cultural and ethical values at the stages of collection of data, their implementation, interpretation and announcement of results in the field of business.
2
Relate the concepts of social rights, occupational safety, employee health, quality management and sustainability with the cases in business life.

PROGRAMME LEARNING OUTCOMES

1
Define the theories, concepts and principles of the basic and sub-fields of business.
2
Explain business functions and processes based on current scientific sources.
3
Relate internationally valid business cases with the theories and concepts of other social sciences.
4
Explain the current events and facts in his / her field analytically and systematically based on advanced knowledge and skills he / she has.
5
Use the theoretical and factual knowledge in business for occupational practices.
6
Solve individual and organizational problems in business life.
7
Use computer programs (SPSS, R, Excel, Stata) efficiently against the complex business problems.
8
Plan research and work using knowledge and skills gained in the field of business.
9
Organize the activities for organizational goals and purposes independently.
10
Criticize advanced knowledge and skills in the field with a critical approach.
11
Develop the existing knowledge and skills with a critical point of view under the impact of scientific, technological and current developments.
12
Express his/her knowledge, thoughts and solutions on business to related stakeholders in written and verbal ways.
13
Use the information and communication technology software and equipment required for business.
14
Apply the social, scientific, cultural and ethical values at the stages of collection of data, their implementation, interpretation and announcement of results in the field of business.
15
Relate the concepts of social rights, occupational safety, employee health, quality management and sustainability with the cases in business life.

KNOWLEDGE

Theoretical, Factual

Possess advanced level theoretical and practical knowledge supported by textbooks with updated information, practice equipments and other resources.
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.

SKILLS

Cognitive, Practical

Use of advanced theoretical and practical knowledge within the field.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Interpret and evaluate data, define and analyze problems, develop solutions based on research and proofs by using acquired advanced knowledge and skills within the field.
Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.

PERSONAL & OCCUPATIONAL COMPETENCES IN TERMS OF EACH OF THE FOLLOWING GROUPS

Autonomy & Responsibility

Conduct studies at an advanced level in the field independently.
Take responsibility both as a team member and individually in order to solve unexpected complex problems faced within the implementations in the field.
Planning and managing activities towards the development of subordinates in the framework of a project.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.

Learning to Learn

Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
Evaluate the knowledge and skills acquired at an advanced level in the field with a critical approach.
Determine learning needs and direct the learning.
Develop positive attitude towards lifelong learning.
Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.

Communication & Social

Inform people and institutions, transfer ideas and solution proposals to problems in written and orally on issues in the field.
Share the ideas and solution proposals to problems on issues in the field with professionals and non-professionals by the support of qualitative and quantitative data.
Organize and implement project and activities for social environment with a sense of social responsibility.
Monitor the developments in the field and communicate with peers by using a foreign language at least at a level of European Language Portfolio B1 General Level.
Use informatics and communication technologies with at least a minimum level of European Computer Driving License Advanced Level software knowledge.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.

Occupational and/or Vocational

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Act in accordance with social, scientific, cultural and ethic values on the stages of gathering, implementation and release of the results of data related to the field.
Possess sufficient consciousness about the issues of universality of social rights, social justice, quality, cultural values and also, environmental protection, worker's health and security.
Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.