TR EN

Profile of the Programme(Qualification)

PROGRAMME LEARNING OUTCOMES

KNOWLEDGE

Described in terms of theoretical and factual knowledge.

1
Define the basic concepts of economics, administrative and human sciences.
2
Summarize the basic communication theories with information about the field of Radio Television and Cinema.
3
Communicate and explain the current information about communication with communication theories.
4
Relate the knowledge and facts in the field of communication with other areas of social sciences such as law, philosophy, economics, politics, and sociology.
5
Explain the structure and operation of the radio, television and cinema industries and use this information in their professional life.

SKILLS

Described in terms of cognitive and practical skills.

1
Using the data sources published in his / her field effectively, he /she conduct research and use the results in his / her studies.
2
Analyze the international media structures and choose the media structure that is appropriate for his/her community.
3
Analyze and evaluate social events at national and international level through media practices.

OCCUPATIONAL

Autonomy & Responsibility

1
Apply his / her knowledge about media management and organization in his / her professional life.
2
Propose individual or team solutions for any problems in professional applications and production.

Learning to Learn

1
Follow the developments in the field of communication, the studies related to the field and the mass media tools, and critically discuss the acquired knowledge.
2
Critically interpret the economic, political and sociological dimensions of the media.
3
Recognize universal norms of law and evaluate existing structures in the field of communication in the context of communication law and communication ethics and apply these gains throughout life.

Communication & Social

1
Conduct literature research in a foreign language related to his/her field.
2
Prepare presentations for the film festival in Turkey and abroad, media organizations and communication symposia by using the communication skills.

Occupational and/or Vocational

1
Defend scientific, social and ethical values in his / her field studies.
2
Create film history, script, fiction, audio and video techniques knowledge and designs short or feature film stages.

PROGRAMME LEARNING OUTCOMES

1
Define the basic concepts of economics, administrative and human sciences.
2
Summarize the basic communication theories with information about the field of Radio Television and Cinema.
3
Communicate and explain the current information about communication with communication theories.
4
Relate the knowledge and facts in the field of communication with other areas of social sciences such as law, philosophy, economics, politics, and sociology.
5
Explain the structure and operation of the radio, television and cinema industries and use this information in their professional life.
6
Using the data sources published in his / her field effectively, he /she conduct research and use the results in his / her studies.
7
Analyze the international media structures and choose the media structure that is appropriate for his/her community.
8
Analyze and evaluate social events at national and international level through media practices.
9
Apply his / her knowledge about media management and organization in his / her professional life.
10
Propose individual or team solutions for any problems in professional applications and production.
11
Follow the developments in the field of communication, the studies related to the field and the mass media tools, and critically discuss the acquired knowledge.
12
Critically interpret the economic, political and sociological dimensions of the media.
13
Recognize universal norms of law and evaluate existing structures in the field of communication in the context of communication law and communication ethics and apply these gains throughout life.
14
Conduct literature research in a foreign language related to his/her field.
15
Prepare presentations for the film festival in Turkey and abroad, media organizations and communication symposia by using the communication skills.
16
Defend scientific, social and ethical values in his / her field studies.
17
Create film history, script, fiction, audio and video techniques knowledge and designs short or feature film stages.

KNOWLEDGE

Theoretical, Factual

Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahiptir.
İlgili sanat alanına özgü sanat tarihi konusunda bilgi sahibidir.
Sanat ve tasarım materyalleri bilgisine sahiptir.
Sanat ve tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir.
İlgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibidir.
İlgili sanat alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.
Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir.
İktisadi, idari ve beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları açıklar.
Radyo Televizyon ve Sinema alanı ile ilgili edindiği bilgilerle temel iletişim kuramlarını kapsamlı bir şekilde özetler.
İletişim alanı ile ilgili güncel bilgileri iletişim kuramları ile ilişki kurup açıklar.
İletişim alanındaki bilgi ve olguları temel düzeyde tanıdığı hukuk, felsefe, iktisat, siyaset ve sosyoloji gibi sosyal bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir.
Radyo, televizyon ve sinema endüstrilerinin yapısını ve işleyişini açıklar ve bu bilgileri mesleki hayatında kullanır.

SKILLS

Cognitive, Practical

Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Kuram ve uygulama bütünlüğü sağlar.
İlgili sanat alanına ilişkin yöntem ve teknikleri kullanır.
İlgili sanat alanının içindeki alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirir.
Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir.
Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini geliştirir.
Duyusal algıyı somutlaştırır.
Alanında yayımlanmış veri kaynaklarını etkin biçimde kullanarak literatür taraması yapar ve sonuçlarını çalışmalarında kullanır.
Uluslararası medya yapılanmalarını karşılaştırma yaparak analiz eder ve kendi toplumuna uygun olan medya yapılanmasını seçer.
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal olayları, medya pratikleri çerçevesinden analiz ve değerlendirme yapar.

PERSONAL & OCCUPATIONAL COMPETENCES IN TERMS OF EACH OF THE FOLLOWING GROUPS

Autonomy & Responsibility

Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışır.
Proje süreçleri içinde etkin olarak yer alır.
Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirir.
Medya yönetimi ve organizasyonu konusunda edindiği bilgileri, meslek hayatında uygular.
Mesleki uygulamalar ve üretimde herhangi bir problemde bireysel veya ekip olarak çözüm önerileri sunar.

Learning to Learn

Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
Kendi çalışmalarını sorgular.
Çözümleyici ve eleştirel düşünür.
Yaşam boyu öğrenme kavramını özümser.
İletişim alanındaki gelişmeleri, alanla ilgili çalışmaları ve kitle iletişim araçlarını takip eder ve edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla tartışır.
Medyanın ekonomik, siyasi ve sosyolojik boyutlarını eleştirel süzgeçten geçirerek yorumlar.
Evrensel hukuk normlarını tanıyıp, iletişim alanındaki mevcut yapıları iletişim hukuku ve iletişim etiği bağlamında değerlendirir ve bu kazanımları hayat boyu uygular.

Communication & Social

Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Hedef kitlesini tanımlayarak alanı ile ilgili çalışmaları paylaşır.
Çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir.
Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru olarak aktarır.
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi : B1 Düzeyi).
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Alanı ile ilgili yabancı dilde kaynak taraması yapar. Dünya sineması, televizyon sektörü ve yeni medya mecralarını takip eder ve ilgili platformlarda tartışır.
Yurtiçi ve yurtdışında gerçekleşen film festivali, medya organizasyonları ve iletişim sempozyumları gibi platformlarda iletişim becerilerini kullanarak sunum yapar.

Occupational and/or Vocational

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkındadır.
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilir.
Alanında başarıyla iş yürütebilecek duyarlılığa sahiptir.
Estetik farkındalığa sahiptir.
Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel, sosyal ve etik değerleri savunur.
Sinema tarihi, senaryo, kurgu, ses ve görüntü teknikleri bilgilerini kullanır ve kısa veya uzun metraj film aşamalarını tasarlar.