TR EN

Profile of the Programme(Qualification)

PROGRAMME LEARNING OUTCOMES

KNOWLEDGE

Described in terms of theoretical and factual knowledge.

1
Define the basic theoretical, political, economic and administrative theories used in the field of Political Science and International Relations.
2
Explain the political history, political ideas, intellectual accumulation of understanding international relations and the way that the history of diplomacy has passed from past to present.
3
List the norms of universal law and human rights, the principles of the modern legal system, the names of modern bureaucratic and administrative structures.
4
Explain the Turkish state tradition, the influence of Islam, the accumulation of political thought and its historical background, and compare this accumulation with the current approaches.
5
Evaluate the chronological development of relations between political and diplomatic developments and political / diplomatic facts / events / ideas / actors from past to present.
6
Analyze the structure and functioning of actors, organizations and organizations that determine international relations.

SKILLS

Described in terms of cognitive and practical skills.

1
In the light of current theoretical debates, apply relevant concepts to current political and international developments.
2
Evaluate the Turkish political tradition, developments with the Turkic community.
3
Use information on the field when comparing the administrative structures of different countries and their diplomatic traditions.
4
Formulate the current political developments, developments and arrangements in international relations in the historical and theoretical accumulation.
5
Analyze the functioning of modern political regimes in the light of political and public bureaucratic structures, regulations and developments.
6
Examine and analyze current political developments in the Balkans, the Middle East, Central Asia, North Africa and the Caucasus in terms of both Turkish political history and international relations discipline.

OCCUPATIONAL

Autonomy & Responsibility

1
To conduct a field-specific study individually and to complete it with discipline and responsibility.
2
To assume duties and responsibilities in a team work as leader or team member and to fulfil them flawlessly.

Learning to Learn

1
Follow the political and administrative developments in the international political system and the bureaucratic organizations operating in this system.
2
Examine the international problems and conflicts, and the problems in the field of administration and politics in detail.

Communication & Social

1
Follow the current developments in the field of Political Science and International Relations and collaborate with leading names in the field.
2
Examine and analyze academic resources and the written and oral studies on the political developments in the region and the world, especially in the Middle East.
3
Debate in the field of political science and public administration with different target groups in multicultural environments.

Occupational and/or Vocational

1
With the current historical and theoretical knowledge of the field, suggest sustainable, organizational and administrative arrangements aimed at meeting specific goals and solving certain problems.
2
To follow latest developments in the field and direct personal studies accordingly within the framework of the lifelong learning principle.Using the theoretical, economic, political and managerial knowledge, and produce reports on current developments, conflicts and agreements in geography related to world politics and especially in the Middle East.
3
Construct arguments on the current developments in Turkish politics in the light of the laws, regulations, and the important changes in the constitution and administrative law that determine Turkish political life and foreign relations.

PROGRAMME LEARNING OUTCOMES

1
Define the basic theoretical, political, economic and administrative theories used in the field of Political Science and International Relations.
2
Explain the political history, political ideas, intellectual accumulation of understanding international relations and the way that the history of diplomacy has passed from past to present.
3
List the norms of universal law and human rights, the principles of the modern legal system, the names of modern bureaucratic and administrative structures.
4
Explain the Turkish state tradition, the influence of Islam, the accumulation of political thought and its historical background, and compare this accumulation with the current approaches.
5
Evaluate the chronological development of relations between political and diplomatic developments and political / diplomatic facts / events / ideas / actors from past to present.
6
Analyze the structure and functioning of actors, organizations and organizations that determine international relations.
7
In the light of current theoretical debates, apply relevant concepts to current political and international developments.
8
Evaluate the Turkish political tradition, developments with the Turkic community.
9
Use information on the field when comparing the administrative structures of different countries and their diplomatic traditions.
10
Formulate the current political developments, developments and arrangements in international relations in the historical and theoretical accumulation.
11
Analyze the functioning of modern political regimes in the light of political and public bureaucratic structures, regulations and developments.
12
Examine and analyze current political developments in the Balkans, the Middle East, Central Asia, North Africa and the Caucasus in terms of both Turkish political history and international relations discipline.
13
To conduct a field-specific study individually and to complete it with discipline and responsibility.
14
To assume duties and responsibilities in a team work as leader or team member and to fulfil them flawlessly.
15
Follow the political and administrative developments in the international political system and the bureaucratic organizations operating in this system.
16
Examine the international problems and conflicts, and the problems in the field of administration and politics in detail.
17
Follow the current developments in the field of Political Science and International Relations and collaborate with leading names in the field.
18
Examine and analyze academic resources and the written and oral studies on the political developments in the region and the world, especially in the Middle East.
19
Debate in the field of political science and public administration with different target groups in multicultural environments.
20
With the current historical and theoretical knowledge of the field, suggest sustainable, organizational and administrative arrangements aimed at meeting specific goals and solving certain problems.
21
To follow latest developments in the field and direct personal studies accordingly within the framework of the lifelong learning principle.Using the theoretical, economic, political and managerial knowledge, and produce reports on current developments, conflicts and agreements in geography related to world politics and especially in the Middle East.
22
Construct arguments on the current developments in Turkish politics in the light of the laws, regulations, and the important changes in the constitution and administrative law that determine Turkish political life and foreign relations.

KNOWLEDGE

Theoretical, Factual

Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir.
Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
Sosyal Araştırma ve Planlama bilgisine sahiptir
İleri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında kullanılan temel teorik, politik, ekonomik ve idari kuramları tanımlar.
Siyasi tarih, siyasi düşünceler, uluslararası ilişkileri anlamlandırmaya dönük düşünsel birikimin ve diplomasi tarihinin geçmişten bugüne izlediği yolu açıklar.
Evrensel hukuk normlarını ve insan haklarını, modern hukuk sisteminin ilkelerini, modern bürokratik ve idari yapıların adlarını sıralar.
Türk devlet geleneğini, İslamiyet’in etkisini, siyasi düşünce birikimini ve tarihsel birikimini açıklar ve bu birikimi güncel yaklaşımlarla kıyaslar.
Politik ve diplomatik gelişmelerle siyasi veya diplomatik olgular/olaylar/fikirler/aktörler arasındaki ilişkilerin geçmişten günümüze olan kronolojik gelişimini değerlendirir.
Uluslararası ilişkileri belirleyen aktörlerin, örgütlerin ve kuruluşların yapısını ve işleyişini analiz eder.

SKILLS

Cognitive, Practical

Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır.
Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir.
Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.
Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir.
Güncel teorik tartışmalar ışığında, ilgili kavramları güncel siyasi ve uluslararası gelişmelere uyarlar.
Türk siyasi geleneğini, Türk topluluklarıyla veya geçmişte Türk idaresi altında yönetilmiş coğrafyadaki gelişmeleri değerlendirir.
Farklı ülkelerin yönetim yapılarını, diplomatik geleneklerini karşılaştırırken alan bilgilerini kullanır.
Güncel siyasi gelişmeleri, uluslararası ilişkilerdeki gelişmeleri ve düzenlemeleri, tarihsel ve teorik birikim içinde formüle eder.
Modern siyasi rejimlerin işleyişini, siyasi ideolojileri kamusal ve bürokratik yapılar, düzenlemeler, gelişmeler ışığında analiz eder.
Balkanlar, Orta Doğu, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Kafkasya’daki güncel politik gelişmeleri, hem Türk siyasi tarihi hem de uluslararası ilişkiler disiplini açısından inceler ve analiz eder.

PERSONAL & OCCUPATIONAL COMPETENCES IN TERMS OF EACH OF THE FOLLOWING GROUPS

Autonomy & Responsibility

Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir.
Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.
Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır.
Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir.
Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranır, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur.
Alanıyla ilgili bir çalışmayı disiplin ve sorumluluk çerçevesinde kendi başına üstlenir ve sonuçlandırır.
Alanıyla ilgili bir ekip çalışmasında lider veya ekip üyesi olarak çeşitli görevler üstlenebilir ve bunları eksiksiz yerine getirir.

Learning to Learn

Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden ? sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.
Neyi nasıl öğreneceğini bilir.
Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyede olduğunu gösterir.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.
Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğine sahiptir.
Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır.
Uluslararası siyasal sistem içindeki politik ve idari gelişmeleri ve bu sistem içinde faaliyet yürüten bürokratik örgütleri takip eder.
Uluslararası problemleri ve ihtilafları, yönetim ve siyaset alanında yaşanan sorunları parçalarına ayır ve ayrıntılı bir şekilde inceler.

Communication & Social

Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirir ve uygulama yetkinliğine sahiptir.
İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır.
Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yaşanan güncel gelişmeleri takip eder (trace) ve alanın öncü isimlerle sürdürülebilir işbirliği yapar.
Başta Orta Doğu olmak üzere bölge ve dünyadaki siyasi gelişmelerle ilgili akademik kaynakları ve gündeme ilişkin yazılı-sözlü çalışmaları inceler ve analiz eder.
Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanına ilişkin bilgileri, çok kültürlü ortamlarda farklı hedef kitleler ile tartışır.

Occupational and/or Vocational

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibidir.
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikimiyle, güncel belli hedeflerin karşılanması ve belli sorunların çözülmesine dönük sürdürülebilir, örgütsel ve idari düzenlemeler önerir.
Teorik, ekonomik, politik ve yönetimsel bilgi birikimini, dünya siyasetinde ve özellikle Orta Doğu’yla bağlantılı coğrafya içinde yaşanan güncel gelişmeleri, çatışmaları ve anlaşmaları yorumlayan raporlar üretir.
Türk siyasal yaşamını ve dış ilişkilerini belirleyen yasaları, düzenlemeleri, anayasa ve idari hukuktaki önemli değişiklikler ışığında Türk politikasındaki güncel gelişmeleri yorumlayan görüşler sunar.