TR EN

Profile of the Programme(Qualification)

PROGRAMME LEARNING OUTCOMES

KNOWLEDGE

Described in terms of theoretical and factual knowledge.

1
To have theoretical and practical knowledge at law.
2
The ability to understand the basic concepts of law and the basic features of principal disciplines of law.
3
To have theoretical and practical knowledge at basic level which are supported by course books, practical equipment and other scientific sources that contains up-to-date information in the field of study based on the competencies acquired in secondary school level.

SKILLS

Described in terms of cognitive and practical skills.

1
Ability to think in analytical way.
2
To get competence in using the acquired basic-level theoretical and practical knowledge in the next level of education in the same field or in another field at the same level.
3
The ability to analyse and evaluate the data, to identify and analyse problems, and to produce solutions based on proofs by using the acquired basic-level knowledge and skills.
4
To write on Turkish F keyboard with using 10 finger technique

OCCUPATIONAL

Autonomy & Responsibility

1
The ability to carry out independently a basic-level work project in the field of study.
2
The ability to take responsibility as a member of a team for solving unpredictable complex problems that arise in practice in the field of study.
3
The ability to manage activities for the professional development of subordinate individuals within the framework of a project.

Learning to Learn

1
The ability to evaluate in a critical manner the acquired basic-level knowledge and skills, and to decide upon and meet learning needs.
2
To acquire the awareness of life-long learning.

Communication & Social

1
The ability to express opinions on the field-related in written and verbal form.
2
The ability to share views and suggestions for problems on the field of study, with professional and unprofessional individuals.

Occupational and/or Vocational

1
To have scientific, cultural and ethical values concerning the procedures of gathering, analysing and evaluating of the data in the field of study.
2
The ability to institute proceedings.
3
To have knowledge about the execution proceeding and bankrupt.

PROGRAMME LEARNING OUTCOMES

1
To have theoretical and practical knowledge at law.
2
The ability to understand the basic concepts of law and the basic features of principal disciplines of law.
3
To have theoretical and practical knowledge at basic level which are supported by course books, practical equipment and other scientific sources that contains up-to-date information in the field of study based on the competencies acquired in secondary school level.
4
Ability to think in analytical way.
5
To get competence in using the acquired basic-level theoretical and practical knowledge in the next level of education in the same field or in another field at the same level.
6
The ability to analyse and evaluate the data, to identify and analyse problems, and to produce solutions based on proofs by using the acquired basic-level knowledge and skills.
7
To write on Turkish F keyboard with using 10 finger technique
8
The ability to carry out independently a basic-level work project in the field of study.
9
The ability to take responsibility as a member of a team for solving unpredictable complex problems that arise in practice in the field of study.
10
The ability to manage activities for the professional development of subordinate individuals within the framework of a project.
11
The ability to evaluate in a critical manner the acquired basic-level knowledge and skills, and to decide upon and meet learning needs.
12
To acquire the awareness of life-long learning.
13
The ability to express opinions on the field-related in written and verbal form.
14
The ability to share views and suggestions for problems on the field of study, with professional and unprofessional individuals.
15
To have scientific, cultural and ethical values concerning the procedures of gathering, analysing and evaluating of the data in the field of study.
16
The ability to institute proceedings.
17
To have knowledge about the execution proceeding and bankrupt.

KNOWLEDGE

Theoretical, Factual

Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Possess theoretical and practical knowledge supported by textbooks with updated information, practice equipments and other resource on basic level based on qualifications gained at secondary education level.
Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
Hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilere sahiptir.
Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesi gerektiğinin bilincine varır.
Adli hizmetler alanında çalışmasına yetecek temel bilgilere sahip olur.
Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralayabilir.

SKILLS

Cognitive, Practical

Gain the skills to use basic level theoretical and practical knowledge acquired within the field in the same field of a higher education level or in a field of same level.
Interpret and evaluate data, define problems, do analysis, produce solutions based on proof with using basic level knowledge and practices gained within the field.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Karar, Temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar, değerlendirir.
Hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle yalın hukuk sorunlarını çözer.
Hukukun temel kavramlarına, hukuk metodolojisine ve temel hukuk sorunlarına ilişkin olarak edindiği bilgiyi hukuk ve diğer yakın sosyal bilimler alanlarında kullanır.
Adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanır.
Karar, Temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar, değerlendirir.
Hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle yalın hukuk sorunlarını çözer.
Hukukun temel kavramlarına, hukuk metodolojisine ve temel hukuk sorunlarına ilişkin olarak edindiği bilgiyi hukuk ve diğer yakın sosyal bilimler alanlarında kullanır.
Adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanır.
Hukuki problemler üzerinde analitik düşünme yeteneği kazanır.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuram, yöntem, strateji ve tekniklere ilişkin bilgiye sahip olur.
Temel hukuki kavramları asgari düzeyde kullanabilir, karşılaştırabilir ve değerlendirilebilir.
İleri seviyede klavye kullanabilir ve mahkemelerde adli yazışma sürecini takip edebilir.

PERSONAL & OCCUPATIONAL COMPETENCES IN TERMS OF EACH OF THE FOLLOWING GROUPS

Autonomy & Responsibility

Conduct studies at basic level within the field independently.
Take responsibility as a team member in order to solve unexpected complex problems faced in the implementations within the field.
Conduct activities towards the development of subordinates within a project.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.
Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisini kazanır.
Edindiği bilgiler doğrultusunda bir dava dilekçesinin usulüne uygun yazılıp yazılmadığını belirleyebilir.
Staj döneminde ve çalışma hayatında icra memurunun görev alanına giren işlemleri yapabilir, haciz işlemlerini tek başına gerçekleştirebilecek sorumluluğu alabilir.

Learning to Learn

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
Evaluate the acquired knowledge and skills at basic level within the field with a critical approach, determine and respond to learning needs.
Direct the education received to a higher education level in the same field or to an occupation in the same level.
Gain awareness of lifelong learning.
Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Öğrenimini hukuk lisans eğitim düzeyine ya da adalet yardımcı hizmetlerine yönlendirir.
Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.
Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneği geliştirir.
Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.

Communication & Social

Transfer the ideas based on the basic knowledge and skills acquired within the field through written and oral communication.
Share the ideas and solution proposals to problems about issues within the field with professionals and non-professionals.
Monitor the developments in the field and communicate with peers by using a foreign language at least at a level of European Language Portfolio A2 General Level.
Use informatics and communication technologies with at least a minimum level of European Computer Driving License Basic Level software knowledge.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Hukukun temel kavram ve sorunlarıyla ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
Hukuk alanına ilişkin temel konularda düşüncelerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki temel bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Mesleki becerilerin yanında, gerek bireysel olarak ve gerekse topluluk önünde kendini ifade edebilir.
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.

Occupational and/or Vocational

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Possess social, scientific, cultural and ethic values on the stages of gathering, implementation and release of the results of data related to the field.
Possess sufficient consciousness about the issues of universality of social rights, social justice, quality, cultural values and also, environmental protection, worker's health and security.
Demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi anayasal değerde temel ilkelerin önemi ve vazgeçilmezliğinin bilincine vararak bu ilkeleri benimser.
Hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışı bilincine sahiptir.
Alana ilişkin yürürlükteki temel mevzuat bilgisine sahip olur.
Alanıyla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda dava açma ve davayı takip etme yeterliliği kazanır.
Alanıyla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda icra ve iflas sürecini takip edebilir.