TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
BİLGİ
Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.
1
Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesi gerektiğinin bilincine varır.
2
Adli hizmetler alanında çalışmasına yetecek temel bilgilere sahip olur.
3
Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralayabilir.

BECERİLER
Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.
1
Hukuki problemler üzerinde analitik düşünme yeteneği kazanır.
2
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuram, yöntem, strateji ve tekniklere ilişkin bilgiye sahip olur.
3
Temel hukuki kavramları asgari düzeyde kullanabilir, karşılaştırabilir ve değerlendirilebilir.
4
İleri seviyede klavye kullanabilir ve mahkemelerde adli yazışma sürecini takip edebilir.

KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.
1
Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisini kazanır.
2
Edindiği bilgiler doğrultusunda bir dava dilekçesinin usulüne uygun yazılıp yazılmadığını belirleyebilir.
3
Staj döneminde ve çalışma hayatında icra memurunun görev alanına giren işlemleri yapabilir, haciz işlemlerini tek başına gerçekleştirebilecek sorumluluğu alabilir.
Öğrenme Yetkinliği
1
Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneği geliştirir.
2
Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1
Mesleki becerilerin yanında, gerek bireysel olarak ve gerekse topluluk önünde kendini ifade edebilir.
2
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
Alana Özgü Yetkinlik
1
Alana ilişkin yürürlükteki temel mevzuat bilgisine sahip olur.
2
Alanıyla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda dava açma ve davayı takip etme yeterliliği kazanır.
3
Alanıyla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda icra ve iflas sürecini takip edebilir.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
Hukuki problemler üzerinde analitik düşünme yeteneği kazanır.
2
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuram, yöntem, strateji ve tekniklere ilişkin bilgiye sahip olur.
3
Temel hukuki kavramları asgari düzeyde kullanabilir, karşılaştırabilir ve değerlendirilebilir.
4
İleri seviyede klavye kullanabilir ve mahkemelerde adli yazışma sürecini takip edebilir.
5
Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesi gerektiğinin bilincine varır.
6
Adli hizmetler alanında çalışmasına yetecek temel bilgilere sahip olur.
7
Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralayabilir.
8
Alana ilişkin yürürlükteki temel mevzuat bilgisine sahip olur.
9
Alanıyla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda dava açma ve davayı takip etme yeterliliği kazanır.
10
Alanıyla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda icra ve iflas sürecini takip edebilir.
11
Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisini kazanır.
12
Edindiği bilgiler doğrultusunda bir dava dilekçesinin usulüne uygun yazılıp yazılmadığını belirleyebilir.
13
Staj döneminde ve çalışma hayatında icra memurunun görev alanına giren işlemleri yapabilir, haciz işlemlerini tek başına gerçekleştirebilecek sorumluluğu alabilir.
14
Mesleki becerilerin yanında, gerek bireysel olarak ve gerekse topluluk önünde kendini ifade edebilir.
15
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
16
Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneği geliştirir.
17
Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilere sahiptir
Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir
Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar
Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesi gerektiğinin bilincine varır.
Adli hizmetler alanında çalışmasına yetecek temel bilgilere sahip olur.
Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralayabilir.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Mahkeme kararları ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar, değerlendirir
Hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle yalın hukuk sorunlarını çözer
Hukukun temel kavramlarına, hukuk metodolojisine ve temel hukuk sorunlarına ilişkin olarak edindiği bilgiyi hukuk ve diğer yakın sosyal bilimler alanlarında kullanır
Adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanır
Hukuki problemler üzerinde analitik düşünme yeteneği kazanır.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuram, yöntem, strateji ve tekniklere ilişkin bilgiye sahip olur.
Temel hukuki kavramları asgari düzeyde kullanabilir, karşılaştırabilir ve değerlendirilebilir.
İleri seviyede klavye kullanabilir ve mahkemelerde adli yazışma sürecini takip edebilir.
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür
Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisini kazanır.
Edindiği bilgiler doğrultusunda bir dava dilekçesinin usulüne uygun yazılıp yazılmadığını belirleyebilir.
Staj döneminde ve çalışma hayatında icra memurunun görev alanına giren işlemleri yapabilir, haciz işlemlerini tek başına gerçekleştirebilecek sorumluluğu alabilir.
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
Öğrenimini hukuk lisans eğitim düzeyine ya da adalet yardımcı hizmetlerine yönlendirir
Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır
Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneği geliştirir.
Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Hukukun temel kavram ve sorunlarıyla ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır
Hukuk alanına ilişkin temel konularda düşüncelerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır
Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır
Mesleki becerilerin yanında, gerek bireysel olarak ve gerekse topluluk önünde kendini ifade edebilir.
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi anayasal değerde temel ilkelerin önemi ve vazgeçilmezliğinin bilincine vararak bu ilkeleri benimser
Hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışı bilincine sahiptir
Alana ilişkin yürürlükteki temel mevzuat bilgisine sahip olur.
Alanıyla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda dava açma ve davayı takip etme yeterliliği kazanır.
Alanıyla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda icra ve iflas sürecini takip edebilir.