TR EN

Profile of the Programme(Qualification)

PROGRAMME LEARNING OUTCOMES

KNOWLEDGE

Described in terms of theoretical and factual knowledge.

1
Define basic concepts related with banking, insurance and finance.
2
Relates the theoretical and practical knowledge in the field to economics, business, law, statistics, accounting and marketing
3
Relate banking and insurance applications to financial theories, mathematical and statistical methods.
4
Relate the information and facts in the field with other social sciences such as law, sociology, philosophy and history.

SKILLS

Described in terms of cognitive and practical skills.

1
Explain the planning and implementation process in banking and insurance transactions.
2
Provide solutions for the problems encountered in banking and insurance transactions.
3
Use theoretical and practical knowledge in the field of banking and insurance transactions.
4
By analyzing economic data accurately, manage savings and portfolio investments to minimize financial risks.

OCCUPATIONAL

Autonomy & Responsibility

1
He/She works as a leader or a team member in a teamwork from the planning of the banking transactions to the implementation and performs the task assigned to them within the team.

Learning to Learn

1
Gain the basic knowledge necessary for the planning process of banking and insurance activities and human resources performance management.
2
Use the computer programs related with field in banking and insurance transactions.

Communication & Social

1
Cooperate to bring innovative ideas to the stakeholders in the sector using banking insurance-related databases, information and communication technologies.
2
Research on scientific, sectoral developments and innovations related to the field with lifelong learning as a principle.

Occupational and/or Vocational

1
Analyze financial data related to his / her field.
2
Apply knowledge and skills related to his / her field by taking into account his legal, social and ethical responsibilities.

PROGRAMME LEARNING OUTCOMES

1
Define basic concepts related with banking, insurance and finance.
2
Relates the theoretical and practical knowledge in the field to economics, business, law, statistics, accounting and marketing
3
Relate banking and insurance applications to financial theories, mathematical and statistical methods.
4
Relate the information and facts in the field with other social sciences such as law, sociology, philosophy and history.
5
Explain the planning and implementation process in banking and insurance transactions.
6
Provide solutions for the problems encountered in banking and insurance transactions.
7
Use theoretical and practical knowledge in the field of banking and insurance transactions.
8
By analyzing economic data accurately, manage savings and portfolio investments to minimize financial risks.
9
He/She works as a leader or a team member in a teamwork from the planning of the banking transactions to the implementation and performs the task assigned to them within the team.
10
Gain the basic knowledge necessary for the planning process of banking and insurance activities and human resources performance management.
11
Use the computer programs related with field in banking and insurance transactions.
12
Cooperate to bring innovative ideas to the stakeholders in the sector using banking insurance-related databases, information and communication technologies.
13
Research on scientific, sectoral developments and innovations related to the field with lifelong learning as a principle.
14
Analyze financial data related to his / her field.
15
Apply knowledge and skills related to his / her field by taking into account his legal, social and ethical responsibilities.

KNOWLEDGE

Theoretical, Factual

Possess advanced level theoretical and practical knowledge supported by textbooks with updated information, practice equipments and other resources.
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
Bankacılık ve sigortacılık ve finans ile ilgili temel kavramları tanımlar.
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri iktisat, işletme, hukuk, istatistik, muhasebe ve pazarlama alanıyla ilişkilendirir.
Bankacılık ve sigortacılık uygulamalarını finans teorileri, matematiksel ve istatistiksel yöntemlerle ilişkilendirir.
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanları ile ilişkilendirir.

SKILLS

Cognitive, Practical

Use of advanced theoretical and practical knowledge within the field.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Interpret and evaluate data, define and analyze problems, develop solutions based on research and proofs by using acquired advanced knowledge and skills within the field.
Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerindeki planlama ve uygulama sürecini açıklar.
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde karşılaşılan problem için çözüm önerileri oluşturur.
Alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
İktisadi verileri doğru bir şekilde analiz ederek, finansal riskleri minimize edecek şekilde tasarrufları ve portföy yatırımlarını yönetir.

PERSONAL & OCCUPATIONAL COMPETENCES IN TERMS OF EACH OF THE FOLLOWING GROUPS

Autonomy & Responsibility

Conduct studies at an advanced level in the field independently.
Take responsibility both as a team member and individually in order to solve unexpected complex problems faced within the implementations in the field.
Planning and managing activities towards the development of subordinates in the framework of a project.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
Bankacılık işlemlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar bir ekip çalışmasında lider ya da ekip üyesi olarak görev alır ve ekip içinde kendilerine verilen görevi yerine getirir.

Learning to Learn

Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
Evaluate the knowledge and skills acquired at an advanced level in the field with a critical approach.
Determine learning needs and direct the learning.
Develop positive attitude towards lifelong learning.
Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
Bankacılık ve sigortacılık faaliyetlerinin planlanması sürecini ve insan kaynağı performans konularında gerekli olan temel bilgiyi kazanır.
Alanıyla ilgili bilgisayar programlarını bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.

Communication & Social

Inform people and institutions, transfer ideas and solution proposals to problems in written and orally on issues in the field.
Share the ideas and solution proposals to problems on issues in the field with professionals and non-professionals by the support of qualitative and quantitative data.
Organize and implement project and activities for social environment with a sense of social responsibility.
Monitor the developments in the field and communicate with peers by using a foreign language at least at a level of European Language Portfolio B1 General Level.
Use informatics and communication technologies with at least a minimum level of European Computer Driving License Advanced Level software knowledge.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili veri tabanları bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak sektördeki paydaşlarla yenilikçi fikirleri ortaya çıkarmak için iş birliği yapar.
Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek alanıyla ilgili bilimsel, sektörel gelişmeleri ve yenilikleri araştırır.

Occupational and/or Vocational

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Act in accordance with social, scientific, cultural and ethic values on the stages of gathering, implementation and release of the results of data related to the field.
Possess sufficient consciousness about the issues of universality of social rights, social justice, quality, cultural values and also, environmental protection, worker's health and security.
Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Alanıyla ilgili finansal verileri analiz eder.
Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri toplumsal ve etik sorumluluklarını da göz önünde tutarak uygular.