TR EN

PSİKOLOJİK TESTLER I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
PSI405 PSİKOLOJİK TESTLER I 6 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. MEHMET SELÇUK USLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı psikoloji bölümü öğrencilerinin 1 dönem boyunca; psikolojik test tanımı ve sınıflandırılması ve amaçlarının neler olduğunun açıklanması, alanda sıklıkla kullanılan testlerin ayrıntılı bir şekilde tanıtılması/ uygulanması ve uygulanan testin raporunun yazımı becerisinin kazandırılmasıdır.
İçerik: Bu dersin içeriği psikoloji bölümü öğrencilerine 1 dönem boyunca; psikolojik Testlerin Tanımı, İşlevleri, Kullanım Amaçları, Testlerin Sınıflandırılması, Testlerin Gelişim Tarihçesi;Testlerin Kullanılmasında ve Değerlendirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar, Etik Kurallar, Test Ortamında Gözlem, Test Bulgularının Raporlaştırılması;Psikolojik Testlerde Bulunması Gereken Psikometrik Özellikler: Geçerlik, Güvenirlik ve Standardizasyon; Gelişim Testlerine Giriş, Gessell Gelişim Envanteri;Ankara Gelişimsel Tarama Envanteri (AGTE), Peabody Resim Kelime Testi;Zekâ Testlerine Giriş, Cattel 2A-2B Kültürden Arınmış Zeka Testi, RavenProgressiveMatrice Testi;Stanford-Binet Bireysel Zekâ Testi Tanıtımı;Weschler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği (WISC-R) Tanıtımı; Kişilik Testleri ve Sınıflandırılması, Yapılandırılmış ve Yapılandırılmamış (Projektif Testler); Beck Depresyon Envanteri, Olumsuz Otomatik Düşünceler Ölçeği;Durumluk- Sürekli Kaygı Envanteri, Sınav Kaygısı Envanteri; Piers-Harris Çocuklar İçin Benlik Kavramı Ölçeği, Aile Değerlendirme Envanteri, Ebeveyn Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği (PARI);Kendini Değerlendirme Envanteri (KDE), Edwards Kişisel Tercihler Envanteri; Projektif Testler, Beier Cümle Tamamlama Testi; Rorschach Mürekkep Lekesi Testi, Tematik Algı Testi (TAT) Tanıtımı konularının öğretilmesidir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Kişilik, gelişim ve zeka testleri gibi başlıca psikolojik testleri kullanır.
Psikolojik testlerin sonuçlarını analiz eder bunların raporunu yazar.
Çağdaş psikolojik test geliştirme yaklaşımlarını seçer.
Psikolojik testlerde bulunması gereken nitelikleri dikkate alır.
Geçerlik ve güvenirliği değerlendirir.
Psikolojik test geliştirir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür Okuma Psikolojik Testlerin Tanımı, İşlevleri, Kullanım Amaçları, Testlerin Sınıflandırılması, Testlerin Gelişim Tarihçesi. Anlatım, Soru-Cevap, Demonstrasyon
2 Literatür Okuma Testlerin Kullanılmasında ve Değerlendirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar, Etik Kurallar, Test Ortamında Gözlem, Test Bulgularının Raporlaştırılması. Anlatım, Soru-Cevap, Demonstrasyon
3 Literatür Okuma Psikolojik Testlerde Bulunması Gereken Psikometrik Özellikler: Geçerlik, Güvenirlik ve Standardizasyon Anlatım, Soru-Cevap, Demonstrasyon
4 Literatür Okuma Gelişim Testlerine Giriş, Gessell Gelişim Envanteri. Anlatım, Soru-Cevap, Demonstrasyon
5 Literatür Okuma, Rapor Yazma Ankara Gelişimsel Tarama Envanteri (AGTE), Peabody Resim Kelime Testi Anlatım, Soru-Cevap, Demonstrasyon
6 Literatür Okuma, Rapor Yazma Zekâ Testlerine Giriş, Cattel 2A-2B Kültürden Arınmış Zeka Testi, RavenProgressiveMatrice Testi. Anlatım, Soru-Cevap, Demonstrasyon
7 Literatür Okuma, Rapor Yazma Stanford-Binet Bireysel Zekâ Testi Tanıtımı Anlatım, Soru-Cevap, Demonstrasyon
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Okuma, Rapor Yazma Weschler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği (WISC-R) Tanıtımı Anlatım, Soru-Cevap, Demonstrasyon
10 Literatür Okuma, Rapor Yazma Kişilik Testleri ve Sınıflandırılması, Yapılandırılmış ve Yapılandırılmamış (Projektif Testler); Beck Depresyon Envanteri, Olumsuz Otomatik Düşünceler Ölçeği. Anlatım, Soru-Cevap, Demonstrasyon
11 Literatür Okuma Durumluk- Sürekli Kaygı Envanteri, Sınav Kaygısı Envanteri. Anlatım, Soru-Cevap, Demonstrasyon
12 Literatür Okuma, Rapor Yazma Piers-Harris Çocuklar İçin Benlik Kavramı Ölçeği, Aile Değerlendirme Envanteri, Ebeveyn Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği (PARI). Anlatım, Soru-Cevap, Demonstrasyon
13 Literatür Okuma Kendini Değerlendirme Envanteri (KDE), Edwards Kişisel Tercihler Envanteri Anlatım, Soru-Cevap, Demonstrasyon
14 Literatür Okuma,Rapor Yazma Projektif Testler, Beier Cümle Tamamlama Testi, Anlatım, Soru-Cevap, Demonstrasyon
15 Literatür Okuma Rorschach Mürekkep Lekesi Testi, Tematik Algı Testi (TAT) Tanıtımı. Anlatım, Soru-Cevap, Demonstrasyon
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Özgüven, İ.E. (2014). Psikolojik Testler, Nobel Akademik Yayıncılık.
Erkuş, A. (2003). Psikometri üzerine yazılar, Ankara:Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
Anastasi, A. & Urbina, S. (1997). Psychological Testing (7th. Ed.), New Jersey: PrenticeHall, Inc
Tunaboylu-İkiz, T. (2002). Rorschach testinin psikanalitik yorumu 2; erişkin psikopatolojisi. Bağlam Yayınları, İstanbul.
Tunaboylu-İkiz, T. (2012). Tematik Algı Testi(TAT) Bağlam Yayınları, İstanbul.
Journal of Applied Psychology
Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
2
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
2
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
3
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
2
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
2
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 1 13
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 7 1 7
Ödev 7 1 7
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 7 1 7
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 7 1 7
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 20 20
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 15 15
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 1 10 10
TOPLAM 60 0 130
Genel Toplam 130
Toplam İş Yükü / 25.5 5,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0