TR EN

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ BİLGİ SİSTEMİ

Akademik Danışmanlık

1. Lisans-Önlisans Programları

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde ön lisans ve lisans öğrencilerinin, eğitim-öğretim ile ilgili karşılaşabilecekleri sorunların çözümünde yardımcı olmak ve eğitimleri boyunca kendilerine bu konuda rehberlik yapmak amacıyla, ilgili bölümlerden akademik danışmanlar görevlendirilmektedir. Akademik danışmanlar, öğrencileri mevzuatlar hakkında bilgilendirir, ders seçimleri, ders ekleme-bırakma, kayıt yenileme gibi işlemlerde ve akademik konularda öğrencilere danışmanlık yapmaktadır. 
 

2. Lisansüstü Programlar

Tezli Lisansüstü Programlar

Lisansüstü öğrencilerin tez danışmanları, ikinci yarıyılın sonuna kadar, ilgili Enstitü’nün Yönetim Kurulu kararıyla atanır. Yüksek lisans programı tez danışmanları öğretim üyeleri ve doktoralı öğretim görevlileri arasından seçilirken, doktora programı tez danışmanları zorunlu olarak doktoralı öğretim görevlileri arasından seçilmektedir. Lisansüstü öğrencisine ait tezin içeriği itibariyle birden fazla tez danışmanının gerektiği durumlarda, ilgili Enstitü kararıyla ikinci bir danışman atanabilmektedir. Öğrencinin talebi veya danışmanın atanma ve emeklilik gibi çeşitli nedenlerle çekilme talebinin olması üzerine, anabilim dalı ve danışmanın görüş ve önerileri dikkate alınarak ilgili Enstitü’nün kararıyla danışman değişikliği ve yeni danışman ataması yapılabilmektedir. Danışmanın atanmasına geçen süre zarfında veya hastalık ve seyahat gibi mazeretlerinin olması durumunda ilgili anabilim dalı başkanı danışmanlık görevini yürütür ve onaylanması gereken belgeleri onaylayarak Enstitü ’ye teslim eder.

Tez danışmanları öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesinde yardımcı olmak, ders kayıtlarını onaylamak ve tez çalışmasını yönetmek ile yükümlüdür. Danışman, tez süresince çeşitli gelişme raporları ile birlikte öğrencinin tezini değerlendirerek, çalışma ile ilgili kanaatini Enstitü Müdürlüğü’ne bildirir.


Tezsiz Lisansüstü Programlar

İlgili Enstitü Anabilim dalı Başkanlığı, tezsiz lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler için birinci yarıyılın sonuna kadar öğretim üyesi ve öğretim görevliler arasından danışmanlar atar. Danışmanlar, ders seçimi ve dönem projeleri gibi akademik konularda öğrencilere danışmanlık sağlarlar.

Bunların yanı sıra İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerine devam eden Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve Araştırma Merkezi (PDRAM), Sürekli Eğitim Merkezi ve Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü gibi idari birimlerimiz de öğrencilerimize danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

 
Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve Araştırma Merkezi (PDRAM)

 İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve Araştırma Merkezi (PDRAM ), öğrencilerinin ve çalışanlarının bireysel, sosyal ve akademik gelişimlerine yardımcı olmayı, üniversite yaşamına uyumlarını kolaylaştırmayı hedefler. Ayrıca merkezimiz, gündelik yaşamda; gelişimlerini engelleyen sorunların üstesinden gelebilmelerini sağlayacak başetme becerilerini kazandırmak, bireysel potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmalarına yardımcı olmak ve bu alanlarda ortaya çıkabilecek problemlere yönelik önleyici çalışmalar yapmaktadır. Merkezimizde görüşmeler gizlilik ve tarafsızlık ilkeleri göz önünde tutularak yapılır.
 

  Sürekli Eğitim Merkezi

Sürekli Eğitim Merkezi, sunduğu modern, çağdaş eğitim ve öğretim ortamı,
akademik ve mesleki bilgi birikimine sahip, donanımlı ve deneyimli eğitmenleriyle
çağdaş ve ayrıcalıklı  eğitim-öğretim hizmeti vermektedir.

Merkezin hedefleri aşağıdaki gibidir;

  • Sürekli öğrenme ve gelişimi bir yaşam biçimi haline getirmek,
  • Üretken, duyarlı, sürekli öğrenmeye ve gelişmeye açık birey ve toplumlara ulaşmak,
  • Bilimsel bilgiyi yetişkinlerle, kurumlarla paylaşmak ve teori ile uygulamayı bütünleştirerek, toplum yararına sunmanın en etkili süreçlerini geliştirmek,
  • Öğrencilerin yanı sıra kamu ve özel sektör çalışanlarına yönelik olarak birçok uzmanlık alanını kapsayan eğitim programları sunmak
  •  
  • Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü

    İstanbul Gelişim Üniversitesi Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü, öğrencilere gerek öğrenimleri sırasında gerekse mezuniyetleri sonrasında sağlıklı sosyal ilişkiler kurmaları ve başarılı çalışmalar yapabilmeleri konusunda danışmanlık desteği sağlayarak üniversitemizin hedefleri doğrultusunda en iyi hizmeti vermeyi hedeflemektedir. Öğrencilerin mesleki yatkınlıklarının belirlenmesi amacıyla kariyer testlerinin uygulanması, yurt dışı eğitim ve iş konularında öğrenci ve mezunlara danışmanlık yapılması, mezun öğrencilerimiz ile firma ve kurumlar arasında diyalog sağlanması, Kariyer Günleri ve iş dünyasını tanımaya yönelik konferanslar, geçiş sınavları hakkında bilgilendirme ve yönlendirme hizmetleri birimin faaliyetleri arasında bulunmaktadır.