TR EN

TURİZMDE TANITIM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT434 TURİZMDE TANITIM 6 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. MEHMET SELÇUK USLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, turizm konusunda kampanya oluşturma sürecinin açıklanması ve bu süreçte halkla ilişkiler ve reklamcılık yöntemlerinin nasıl kullanıldığının katılımcılar tarafından değerlendirilmesidir.
İçerik: Ders, Turist kavramının tanımlanması, Turizm kampanyalarının değerlendirilmesi, Turizm işletmelerinde iletişimin yapısının analizi, Kişisel İletişim kavramının açıklanması, Propaganda uygulamalarının tartışılması, Çift yönlü iletişimin faydalarının listelenmesi, İmaj geliştirmeye yönelik yaratıcı yaklaşım örneklerinin değerlendirilmesi gibi konuları içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Turizm sektöründe halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyeti yürütürken dikkat edilmesi gereken unsurlardan en az 3 tanesini listeler
Turizm reklamlarının hedef kitlesinin özelliklerinden en az 4 tanesini listeler
Örnek bir vaka çalışması üzerinden halkla ilişkiler ve reklamcılığın turizm sektöründeki önemini açıklar
Örnek vakalar yardımıyla turizm tüketicisinin ilgisini çekmeye yönelik yaratıcı stratejileri analiz eder
Ülke imajının turizm açısından önemini ülkeleri ziyaret eden turist sayısı verilerinin yardımıyla değerlendirir

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Turizm Sektörü Anlatım Soru-cevap yöntemi
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Turizm’de İletişim Anlatım Soru-cevap yöntemi
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Turizm ve Halkla İlişkiler Faaliyetleri Anlatım Soru-cevap yöntemi
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Turizm ve Reklam Faaliyetleri Anlatım Soru-cevap yöntemi
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Ülke Tanıtımı ve İmaj Oluşturma Anlatım Soru-cevap yöntemi
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Lobicilik Anlatım Soru-cevap yöntemi
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Turizm İşletmelerinde İletişim Yönetimi Anlatım Soru-cevap yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kriz Yönetimi Anlatım Soru-cevap yöntemi
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Türkiye'nin Tanıtım ve İmaj Sorunları İçin Öneriler Anlatım Soru-cevap yöntemi
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Olumlu İmaja Sahip Ülke Örnekleri ve Söz Konusu Ülkelerin Geçmiş Faaliyetlerinin İncelenmesi Anlatım Soru-cevap yöntemi
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Türkiye'nin Turizm Varlıklarını Tanıtma Stratejileri Anlatım Soru-cevap yöntemi
13 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma, Örnek inceleme Örnek Turizm Kampanyaları Anlatım Soru-cevap yöntemi Örnek olay analizi
14 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma, Örnek inceleme Örnek Turizm Kampanyaları Anlatım Soru-cevap yöntemi Örnek olay analizi
15 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma, Örnek inceleme Örnek Turizm Kampanyaları Anlatım Soru-cevap yöntemi Örnek olay analizi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Avcıkurt, C. (2010). Turizmde Tanıtma ve Satış Geliştirme. Sakarya: Değişim Yayınları
Tolungüç, A. (1999). Turizmde Tanıtım ve Reklam. MediaCat Yayınları
Rızaoğlu, B. (2003). Turizmde Tanıtma. Ankara: Detay Yayıncılık
Loda, M. D., Norman, W., Backman, K. F. (2007). Advertising and publicity: Suggested new applications for tourism marketers. Journal of travel research, 45(3): 259-265.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
2
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
2
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
3
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
2
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
2
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 2 28
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 7 7
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 6 6
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 46 0 127
Genel Toplam 127
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0