TR EN

DEMOKRASİ KURAMLARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SKY315 DEMOKRASİ KURAMLARI 6 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. MEHMET SELÇUK USLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; siyaset biliminin ve modern toplumların temel konularından olan demokrasi konusunda öne çıkan kuramlar ışığında karşılaştırmalı bir perspektiften dünyayı ve Türkiye analiz etmeye yarayacak bilgi ve kuramsal altyapı sağlamaktır.
İçerik: Dersin içeriği demokrasi kavramı, demokrasi tanımları, klasik demokrasi kuramları, modern demokrasi kuramları, Türkiye ve demokrasi gibi konulardan oluşmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Demokrasinin temel ilkelerini ve niteliklerini açıklar. (Explain)
Modern demokrasi kuramları ile öncü demokrasi kuramları arasında ilişki kurar. (Relate)
Demokrasi kuramlarını karşılaştırır. (Compare)
Demokrasi kuramlarının bilgisini kullanarak, demokrasinin genel ilkelerini yorumlar. (Interpret)
Modern demokrasi kuramlarını tanımlar. (Identify)
Demokrasi kuramlarını tarihi ve siyasi perspektiften kategorize eder. (Catogarize)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Demokrasi kavramı, Demokrasinin içeriği, Demokrasinin temel ilkeler Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
2 Kitaptan ilgili bölümün okunması Demokrasi kuramları (Aristo, Montesquieu, Rousseau) Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
3 Kitaptan ilgili bölümün okunması Demokrasi kuramları (Tocqueville, Mill, Marx) Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
4 Kitaptan ilgili bölümün okunması Doğrudan demokrasi ve temsili demokrasi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
5 Kitaptan ilgili bölümün okunması Korumacı demokrasi ve gelişmeci demokrasi yaklaşımları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
6 Kitaptan ilgili bölümün okunması Modern Demokrasi Kuramları: Liberal Demokrasi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
7 Kitaptan ilgili bölümün okunması Modern Demokrasi Kuramları: Halk Demokrasisi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitaptan ilgili bölümün okunması Modern Demokrasi Kuramları: Sosyal Demokrasi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
10 Kitaptan ilgili bölümün okunması Modern Demokrasi Kuramları: Seçkinci Demokrasi-Ekonomik Demokrasi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
11 Kitaptan ilgili bölümün okunması Modern Demokrasi Kuramları: Çoğulcu Demokrasi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
12 Kitaptan ilgili bölümün okunması Modern Demokrasi Kuramları: Katılımcı Demokrasi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
13 Kitaptan ilgili bölümün okunması Modern Demokrasi Kuramları: Radikal Demokrasi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi, İnceleme
14 Kitaptan ilgili bölümün okunması Türkiye ve Demokrasi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi, İnceleme
15 Kitaptan ilgili bölümün okunması Genel Değerlendirme Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi, İnceleme
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Dahl, R. A. (2001). Demokrasi Üstüne, İstanbul: Phoenix
Tanilli, S. (2007). Devlet ve Demokrasi, İstanbul: Alkım
Schmidt, M.G. (2002). Demokrasi Kuramlarına Giriş, (çev. Köktaş E.) Vadi Yayınları.
Dahl, R. A. (2000). On Democracy, New Heaven: Yale University Press

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
2
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
2
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
3
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
2
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
2
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 2 2
Final Sınavı Hazırlığı 6 5 30
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 5 25
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 40 0 126
Genel Toplam 126
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0