TR EN

STRATEJİK YÖNETİM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
UTY409 STRATEJİK YÖNETİM 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. OSMAN ERGÜVEN VATANDAŞ
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi CANAN TİFTİK

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersle, öğrencilerin stratejik yönetimin temel kavramları, İşletmenin sürdürülebilir rekabet üstünlüğünü sağlamada stratejik yönetimin önemi, İşletmenin stratejik planlarının nasıl oluşturulabileceğinin öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
İçerik: Bu dersle; öğrencilerin, İşletmenin stratejik planlarının nasıl oluşturulabileceği, İşletmelerde stratejik yönetim değerlemesi ve kontrol sürecinin kavranması hedeflenmektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Öğrenciler Stratejik Yönetim ile ilgili temel kavramları öğrenip yorumlar.
Öğrenciler İşletmeleri stratejik olarak etkileyen iç ve dış çevre faktörlerini analiz eder.
Öğrenciler Stratejik yönetim ile ilgili teorileri özetler.
Öğrenciler stratejik planlama modelleri ve bu modellerin bileşenlerine göre oluşturulacak planlama anlayışlarını geliştirir.
Öğrenciler stratejik yönetimin amaçlarını tanımlar.
Öğrenciler, işletmelerde stratejik yönetimin uygulama araçlarının örnek olaylar ve ödevlerle açıklar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap Okuma Dersin amacı ve içeriği hakkında bilgilendirme. Ders kapsamında kullanılacak ana ve yardımcı kaynaklar, ölçme ve değerlendirme sistemi, hakkında bilgilendirme. Stratejik Yönetim Hakkında Genel Bilgilendirme Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
2 Kitap Okuma Stratejik Yönetimin Kapsamı Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
3 Kitap Okuma Vizyon ve Misyon Kavramları Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
4 Kitap Okuma Dışsal Değerlendirme Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
5 Kitap Okuma İçsel Değerlendirme Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
6 Kitap Okuma Eyleme Yönelik Stratejiler Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
7 Kitap Okuma Stratejik Analiz ve Karar Verme Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap Okuma Strateji Uygulamaları: Yönetsel ve Operasyonel Konular Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
10 Kitap Okuma Strateji Uygulamaları: Pazarlama Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
11 Kitap Okuma Strateji Uygulamaları: Finans-Muhasebe Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
12 Kitap Okuma Strateji Uygulamaları: Ar-Ge Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
13 Kitap Okuma Strateji Uygulamaları: Yönetim Bilgi Sistemleri Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
14 Kitap Okuma Strateji Değerlendirme ve Kontrol Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
15 Kitap Okuma Kurumsal Yönetişim Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Marşap, A. (2017), Çağdaş Stratejik Yönetişim Global Strateşim, Nobel yayınevi, Ankara.
Karabulut, T. (2015), Stratejik Yenilik Yönetimi, Papatya yayınevi. İstanbul.
Eren, E. (2018), Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta yayınları, İstanbul.
Charles W.L. Hill, Gareth R. Jones, (2012), Strategic Management: Theory & Cases: An Integrated Approach, 10th edition., South-Western Cengage Learning, USA.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 50
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık Yönetiminin tarihsel gelişim sürecini açıklar.
3
2
Havayolu Taşımacılığı ile ilgili bilgisayar programlarını kullanır.
3
3
Havacılık yönetimi ile ilgili temel kavramları tanımlar.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanlarıyla ilişkilendirir.
4
2
İşletmenin temel fonksiyonları arasındaki ilişkileri ve bu fonksiyonlar arasındaki etkileşimleri sınıflandırır.
3
3
Alanıyla ilgili bilgi ve becerilerini iş sağlığı ve güvenliğinin hukuki boyutunu göz önünde tutarak uygular.
3
4
Girişimcilik ve yenilikçilik kavramlarını alanıyla ilişkilendirir.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havayoluyla ilgili operasyonel faaliyetleri yönetir.
4
2
Yaşam boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş yaşamında kullanır.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında, ilgili kurumlarla mevzuata uygun yazılı anlaşmaları hazırlar.
4
2
Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçerek iş yaşamında kullanır.
4
3
Ekip üyesi olarak havacılık faaliyetlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar tüm aşamaları yönetir.
3
4
Hava taşımacılığı ile ilgili paydaşları ile işbirliği yapar.
4
5
Alanıyla ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir.
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
3
2
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunların çözümü için bireysel ya da ekip üyesi olarak karar verir.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
4
2
Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri uygular.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili kişi ve kurumlarla yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
4
2
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ilgili birimlere açıklar.
5
3
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık ve işletme bilgilerini kullanarak havalimanları ve terminal operasyonlarını etkin bir biçimde yönetir.
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 11 2 22
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 4 10 40
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 3 9 27
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 34 0 133
Genel Toplam 133
Toplam İş Yükü / 25.5 5,2
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0