TR EN

Head of Department & ECTS Coordinator

DEPARTMENT CHAIRMAN
Name Surname : ZERRİN FUNDA ÜRÜK
Degree : Assist.Prof.Dr.
Ext. : 283
E-Mail : zfuruk@gelisim.edu.tr
Web Adresi View
Name Surname : CANSIN İLAYDA ÇETİN
Degree : Assist.Prof.Dr.
Ext. :
E-Mail : cicetin@gelisim.edu.tr
Web Adresi View
Name Surname : ESRA BÜYÜKEMİR KARAGÖZ
Degree : Lecturer
Ext. :
E-Mail : ebuyukemir@gelisim.edu.tr
Web Adresi View
Name Surname : İBRAHİM EROL
Degree : Lecturer
Ext. :
E-Mail : iberol@gelisim.edu.tr
Web Adresi View
Name Surname : MİNEL KURTULUŞ
Degree : Lecturer
Ext. :
E-Mail : mikurtulus@gelisim.edu.tr
Web Adresi View
Name Surname : YAĞIZ YAKIN
Degree : Lecturer
Ext. :
E-Mail : yyakin@gelisim.edu.tr
Web Adresi View
Name Surname : GÖKÇE UZGÖREN
Degree : Res.Asisst.
Ext. :
E-Mail : guzgoren@gelisim.edu.tr
Web Adresi View
Name Surname : MERVE KARADABAN
Degree : Res.Asisst.
Ext. :
E-Mail : mkaradaban@gelisim.edu.tr
Web Adresi View
Name Surname : TUĞÇE ÖZTÜRK
Degree : Res.Asisst.
Ext. :
E-Mail : tozturk@gelisim.edu.tr
Web Adresi View