TR EN

Profile of the Programme(Qualification)

PROGRAMME LEARNING OUTCOMES

KNOWLEDGE

Described in terms of theoretical and factual knowledge.

1
To explain the basic concepts and theories associated with the field of International Logistics and Transportation
2
To relate concepts and cases in the field of International Logistics and Transportation with other fields in Social Sciences
3
To make scientific and interdisciplinary research about the cases in the field

SKILLS

Described in terms of cognitive and practical skills.

1
To draw conceptual and theoretical connections between past and present trade and logistics – transportation procedures and to make forecasts for the future
2
To make literature review for analyzing cases in the field of International Logistics and Transportation and to use this information for personal studies.
3
To use the latest technology for making descriptive and exploratory research and to use this information for personal studies.

OCCUPATIONAL

Autonomy & Responsibility

1
To conduct a field-specific study individually and to complete it with discipline and responsibility.
2
To assume duties and responsibilities in a team work as leader or team member and to fulfil them flawlessly.

Learning to Learn

1
To analyze data and findings in the field of International Logistics and Transportation with respect to cause-effect relations and critical perspective.
2
To identify gaps in the theory and practice of International Logistics and Transportation and to offer solutions for each.
3
To develop ideas as to how to use the information related to the field of International Logistics and Transportation in professional life.

Communication & Social

1
To convey information related with the field of International Logistics and Transportation by using effective presentation and communication techniques.
2
To use field-specific information for creation of various projects, activities and social responsibility programmes in the field of International Logistics and Transportation
3
To conduct literature review, follow the recent developments and produce written and oral works in a foreign language

Occupational and/or Vocational

1
To respect social, cultural, scientific and ethical norms and values in the processing and dissemination of data.
2
To follow latest developments in the field and direct personal studies accordingly within the framework of the lifelong learning principle.

PROGRAMME LEARNING OUTCOMES

1
To explain the basic concepts and theories associated with the field of International Logistics and Transportation
2
To relate concepts and cases in the field of International Logistics and Transportation with other fields in Social Sciences
3
To make scientific and interdisciplinary research about the cases in the field
4
To draw conceptual and theoretical connections between past and present trade and logistics – transportation procedures and to make forecasts for the future
5
To make literature review for analyzing cases in the field of International Logistics and Transportation and to use this information for personal studies.
6
To use the latest technology for making descriptive and exploratory research and to use this information for personal studies.
7
To conduct a field-specific study individually and to complete it with discipline and responsibility.
8
To assume duties and responsibilities in a team work as leader or team member and to fulfil them flawlessly.
9
To analyze data and findings in the field of International Logistics and Transportation with respect to cause-effect relations and critical perspective.
10
To identify gaps in the theory and practice of International Logistics and Transportation and to offer solutions for each.
11
To develop ideas as to how to use the information related to the field of International Logistics and Transportation in professional life.
12
To convey information related with the field of International Logistics and Transportation by using effective presentation and communication techniques.
13
To use field-specific information for creation of various projects, activities and social responsibility programmes in the field of International Logistics and Transportation
14
To conduct literature review, follow the recent developments and produce written and oral works in a foreign language
15
To respect social, cultural, scientific and ethical norms and values in the processing and dissemination of data.
16
To follow latest developments in the field and direct personal studies accordingly within the framework of the lifelong learning principle.

KNOWLEDGE

Theoretical, Factual

Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanına ilişkin temel kavram ve kuramları uzmanlık düzeyinde geliştirir.
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanındaki kavram ve olguları, Sosyal Bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir
Alanındaki olgular hakkında bilimsel ve disiplinler arası araştırma yapabilir

SKILLS

Cognitive, Practical

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
Geçmişten günümüze ticaret ve lojistik – taşımacılık yönetimi arasında kavramsal ve kuramsal bağlantılar kurar ve geleceğe yönelik öngörüler geliştirir
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanına ilişkin olguları incelemek için kaynak taraması yapabilir ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanabilir.
Güncel teknolojiyi kullanarak alanındaki olgular hakkında betimsel ve keşifsel araştırmalar yapabilir ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanabilir.

PERSONAL & OCCUPATIONAL COMPETENCES IN TERMS OF EACH OF THE FOLLOWING GROUPS

Autonomy & Responsibility

Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Alanıyla ilgili bir çalışmayı disiplin ve sorumluluk çerçevesinde kendi başına üstlenir ve sonuçlandırır.
Alanıyla ilgili bir ekip çalışmasında lider veya ekip üyesi olarak çeşitli görevler üstlenebilir ve bunları eksiksiz yerine getirir.

Learning to Learn

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanına ilişkin bilgi ve bulguları sebep-sonuç ilişkisi ve eleştirel yaklaşım çerçevesinde analiz eder
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanına dair kuramsal veya uygulamadaki boşlukları tanımlar ve çözüm önerileri getirir.
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanına dair bilgileri hedeflediği meslekte nasıl kullanacağı hakkında fikirler üretir

Communication & Social

Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanına ilişkin bilgileri proje, etkinlik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine yöneltebilirya sözlü olarak iletir.
Yabancı dilde kaynak taraması yapabilir, gündemi takip edebilir ve yazılı-sözlü çalışmalar üretebilir
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanına dair bilgileri etkili sunum ve iletişim teknikleri kullanarak aktarır.

Occupational and/or Vocational

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
Kaynaklardan edindiği bilginin işlenmesi ve aktarılmasında toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere saygılı hareket eder değerlendirir.
Yaşamboyu öğrenme ilkesi çerçevesinde alanla ilgili güncel gelişmeleri takip eder ve çalışmalarını yönlendirir.