TR EN

Profile of the Programme(Qualification)

PROGRAMME LEARNING OUTCOMES

KNOWLEDGE

Described in terms of theoretical and factual knowledge.

1
Student will be able to identify the concepts related to Physical Education and Sports Sciences.
2
Student will be able to discuss training organization and its functioning with the knowledge gained in the subjects such as performance measurement, training plan preparation, talent selection and technical-tactical training.
3
Student will be able to describe and relate the concepts of physical education and sports science with the theories of training science.

SKILLS

Described in terms of cognitive and practical skills.

1
Student will be able to identify the needs for sports activities of groups with different characteristics, such as age, gender, and persons with special needs.
2
Student will be able to analyze data and results for current applications in the field of Training science by using scientific research methods and techniques.
3
Student will be able to execute the measurement activities in order to determine the motor development, sports performance and fitness characteristics, to use the equipment, technology and software needed for these activities and to analyze the results of the evaluation.
4
Student will be able to solve the problems related to sport sciences and coaching profession applications with a critical and inquisitive point of view, based on knowledge of the literature he/she has.
5
Student will be able to choose the appropriate training method according to the characteristics of the group and the environment and to formulate the training program by taking these differences into consideration.

OCCUPATIONAL

Autonomy & Responsibility

1
Student will be able to administer projects, activities, social and sports activities in collaborative group studies and to solve possible problems that might be encountered within the process.

Learning to Learn

1
Student will be able to recognize the importance of professional development by following scientific, technological and current developments related with coaching.
2
Student will be able to behave in accordance with the need to be open to change and life-long learning.
3
Student will be able to develop the teaching skills required by the profession according to different teaching methods.

Communication & Social

1
Student will be able to express his/her knowledge and thoughts about the field in a fluent and understandable manner both written and verbally.
2
Student will be able to use his/her knowledge and competence in coaching practices more effectively with his/her social life and communication skills in sports activities, organizations and studies carried out at national and international levels.

Occupational and/or Vocational

1
Student will be able to describe accepted ethical values and legal regulations in the field of sport sciences and in social life, and to apply the relevant articles in the legislation in case of need.
2
By utilizing the existing historical and theoretical knowledge of the field, student will be able to recognize problems related to skills selection, performance development, physical activity for sports and special groups for all, and to solve these problems based on ethical values.
3
By using personality traits with the social skills required by the coaching profession; student will be able to arrange specific project, organization and works with sustainable societal and social content specific with the field.
4
Student will be able to administer technical and tactical skills in the relevant performance sports and selected sports branches that he / she determines as his / her area of expertise, and to formulate specific training programs for the branch.

PROGRAMME LEARNING OUTCOMES

1
Student will be able to identify the concepts related to Physical Education and Sports Sciences.
2
Student will be able to discuss training organization and its functioning with the knowledge gained in the subjects such as performance measurement, training plan preparation, talent selection and technical-tactical training.
3
Student will be able to describe and relate the concepts of physical education and sports science with the theories of training science.
4
Student will be able to identify the needs for sports activities of groups with different characteristics, such as age, gender, and persons with special needs.
5
Student will be able to analyze data and results for current applications in the field of Training science by using scientific research methods and techniques.
6
Student will be able to execute the measurement activities in order to determine the motor development, sports performance and fitness characteristics, to use the equipment, technology and software needed for these activities and to analyze the results of the evaluation.
7
Student will be able to solve the problems related to sport sciences and coaching profession applications with a critical and inquisitive point of view, based on knowledge of the literature he/she has.
8
Student will be able to choose the appropriate training method according to the characteristics of the group and the environment and to formulate the training program by taking these differences into consideration.
9
Student will be able to administer projects, activities, social and sports activities in collaborative group studies and to solve possible problems that might be encountered within the process.
10
Student will be able to recognize the importance of professional development by following scientific, technological and current developments related with coaching.
11
Student will be able to behave in accordance with the need to be open to change and life-long learning.
12
Student will be able to develop the teaching skills required by the profession according to different teaching methods.
13
Student will be able to express his/her knowledge and thoughts about the field in a fluent and understandable manner both written and verbally.
14
Student will be able to use his/her knowledge and competence in coaching practices more effectively with his/her social life and communication skills in sports activities, organizations and studies carried out at national and international levels.
15
Student will be able to describe accepted ethical values and legal regulations in the field of sport sciences and in social life, and to apply the relevant articles in the legislation in case of need.
16
By utilizing the existing historical and theoretical knowledge of the field, student will be able to recognize problems related to skills selection, performance development, physical activity for sports and special groups for all, and to solve these problems based on ethical values.
17
By using personality traits with the social skills required by the coaching profession; student will be able to arrange specific project, organization and works with sustainable societal and social content specific with the field.
18
Student will be able to administer technical and tactical skills in the relevant performance sports and selected sports branches that he / she determines as his / her area of expertise, and to formulate specific training programs for the branch.

KNOWLEDGE

Theoretical, Factual

Possess advanced level theoretical and practical knowledge supported by textbooks with updated information, practice equipments and other resources.
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Alanındaki ve yakın disiplinlerdeki kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibidir.
Alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir.
Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri, örgütün bölümleri ve birbirleriyle ilişkileri ve etkileşimleri, yönetimi, politikaları ve stratejileri konularında bilgi sahibidir.
Alanına özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibidir.
Alanındaki yasal düzenlemeler, meslek standartları ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
Alanında yer alan belirli bir meslek, iş ile ilgili detaylı bilgi sahibidir.
Alanındaki ve yakın alanlardaki önemli sorunlar ve alternatif çözüm yolları konusunda bilgi sahibidir.
Alanındaki ve yakın disiplinlerdeki kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibidir.
Alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir.
Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri, örgütün bölümleri ve birbirleriyle ilişkileri ve etkileşimleri, yönetimi, politikaları ve stratejileri konularında bilgi sahibidir.
Alanına özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibidir.
Alanındaki yasal düzenlemeler, meslek standartları ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
Alanında yer alan belirli bir meslek, iş ile ilgili detaylı bilgi sahibidir.
Alanındaki ve yakın alanlardaki önemli sorunlar ve alternatif çözüm yolları konusunda bilgi sahibidir.
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.

SKILLS

Cognitive, Practical

Use of advanced theoretical and practical knowledge within the field.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Interpret and evaluate data, define and analyze problems, develop solutions based on research and proofs by using acquired advanced knowledge and skills within the field.
Alanındaki ve yakın disiplinlerdeki bilgileri, kuramları, modelleri genel olarak ve iş ortamında kullanır ve yorumlar.
Alanında faaliyet gösteren örgütlerin iç ve dış çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar, katkı sağlar ve değişimlere uyum sağlar.
Alanındaki uygulamalardan soyut ve kuramsal çıkarımlar yapar.
Öz değerlendirme yapar.
Alanı ile ilgili planlayabilme, örgütleme, koordinasyon, yöneltme ve kontrol fonksiyonlarını yerine getirir.
Alanı ile ilgili hizmet verme süreçlerini analiz eder, planlar, uygular, denetler ve gerektiğinde hizmet verme süreçlerini yeniden yapılandırır ve geliştirir.
Alanı ile ilgili hizmet verme politika ve stratejilerini kullanır, hizmet süreçlerini tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, gözden geçirir, geliştirir, değerlendirir, hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm bulur ve tüketici tatminini ölçme araçları geliştirir ve kullanır.
Alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma yöntemlerini kullanarak proje ve araştırmalar planlar, gerçekleştirir, sonuçları açık ve anlaşılır bir şekilde sunar.
Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur.
Alanı ile ilgili sorunlarla ilgili olarak bilinen teknikleri kullanarak bilgileri analiz eder, sorunların çözümünde farklı seçenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öngörülemeyen ve karmaşık sorunları çözer.
Alanı ile ilgili gelişmeleri ve uygulamaları takip eder ve uygulamada kullanır.
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.

PERSONAL & OCCUPATIONAL COMPETENCES IN TERMS OF EACH OF THE FOLLOWING GROUPS

Autonomy & Responsibility

Conduct studies at an advanced level in the field independently.
Take responsibility both as a team member and individually in order to solve unexpected complex problems faced within the implementations in the field.
Planning and managing activities towards the development of subordinates in the framework of a project.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Başkalarıyla ve bağımsız olarak etkin bir biçimde çalışır.
Ekip üyesi olarak çalışır , sorumluluk alır ve ekibi yönetir.
Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını değerlendirir.
Karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda, sorunların çözümünde özgün ve özerk olur ve kendi başına karar verir.
Alanı ile ilgili karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımlar gerektiren hizmet süreçlerini ve işleri yönetir veya dönüştürür.
Kendini ve zamanı yönetir ve öz eleştiri yapar.
Alanı ile ilgili karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda teknik ve mesleki faaliyetleri veya projeleri yönetir.
Mahiyetinde çalışan bireylerin veya grupların mesleki gelişimlerini yönetir.
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.

Learning to Learn

Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
Evaluate the knowledge and skills acquired at an advanced level in the field with a critical approach.
Determine learning needs and direct the learning.
Develop positive attitude towards lifelong learning.
Mesleki bilgi, beceri ve yetkinliğini arttırmak için kendi kendine öğrenir.
Alanı ve mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ulusal ve uluslar arası düzeyde takip eder.
Daha fazla sorumluluk alabilmek için bilgi, beceri ve yetkinliklerini arttırarak kişisel ve mesleki olarak kendini sürekli geliştirir.
Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle günceller ve geliştirir.
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.

Communication & Social

Inform people and institutions, transfer ideas and solution proposals to problems in written and orally on issues in the field.
Share the ideas and solution proposals to problems on issues in the field with professionals and non-professionals by the support of qualitative and quantitative data.
Organize and implement project and activities for social environment with a sense of social responsibility.
Monitor the developments in the field and communicate with peers by using a foreign language at least at a level of European Language Portfolio B1 General Level.
Use informatics and communication technologies with at least a minimum level of European Computer Driving License Advanced Level software knowledge.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Bireylerarası ve kültürlerarası etkin iletişim kurar ve grup çalışması yapar.
Alanı ile ilgili bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere sunar.
Bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.

Occupational and/or Vocational

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Act in accordance with social, scientific, cultural and ethic values on the stages of gathering, implementation and release of the results of data related to the field.
Possess sufficient consciousness about the issues of universality of social rights, social justice, quality, cultural values and also, environmental protection, worker's health and security.
Alanı ile ilgili düzenli olarak sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapar ve bu amaçla bilgi toplar.
Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.
Alanı ile ilgili etik değerlere bağlı kalır ve sosyal sorumluluk sahibidir.
Hizmet sunulan kişilerin özel hayatlarının mahremiyeti ve gizliliği konusunda yeterli bilince sahiptir ve bu konuda gerekli tedbirleri alır.
Alanı ile ilgili işleri gerçekleştirirken insan sağlığını, sosyal ve doğal çevreyi dikkate alır.
Temel hak ve hürriyetleri gözetir, insanlar ve kültürler arasındaki farklılıklara duyarlı olur; hoşgörü ve saygı gösterir.
Alanı ile ilgili yasal mevzuatı yorumlar ve mevcut varsayımlara sorgulayıcı bakış açısıyla yaklaşır.
Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.