TR EN

SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA VE TASARIM YÖNTEMLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ISY622 SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA VE TASARIM YÖNTEMLERİ 1 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi DOKTORA, TYY: + 8.Düzey, EQF-LLL: 8.Düzey, QF-EHEA: 3.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi YEŞİM KOÇYİĞİT
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi ŞEBNEM GÜRSOY ULUSOY

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, öğrencilere nitel araştırma yöntemlerini tanıtmaktır. Böylece öğrenciler, sosyal araştırmalarda yaygın olarak kullanılan niteliksel araştırma yöntemlerine aşina olacaklar ve bu yöntemleri içeren bir araştırma önerisi hazırlayabileceklerdir.
İçerik: Bu ders, nitel araştırma yaklaşımlarını içermektedir. Konular, nitel araştırmaların doğası, etnografi ve katılımcı gözlem, görüşme,odak grup, döküman inceleme, vaka çalışmaları ile bilgisayar desteki veri analiz ve araştırmayı kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Sosyal araştırmalarda nitel araştırmanın rolünü açıklayabilecektir.
Nitel araştırmanın özelliklerini açıklayabilecektir.
Verilen bir araştırma durumuna göre araştırmayı tasarlayabilecektir.
Nitel veri toplama tekniklerinin özelliklerini açıklayabilecektir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Niteliksel Analizin Yapısı -
2 - Ethnografya ve Katılımcı Gözlem -
3 - Niteliksel Araştırmada Göreüşme -
4 - Odak Grubu -
5 - Niteliksel Veri Analizi -
6 - Niteliksel Araştırmada Karşılaşılan Sorunlar -
7 - Sosyal Araştırmada Karma Yöntem: Niteliksel ve Niceliksel Araştırmayı Birleştirme -
8 - ARA SINAV -
9 - Bilgisayar yardımıyla niteliksel veri analizi -
10 - Niteliksel Veri toplama (alan çalışması) -
11 - Niteliksel Veri toplama (alan çalışması) -
12 - Araştırmanın Yazıya Dökülmesi -
13 - Tekrar -
14 - Dönemin gözden geçirilmesi -
15 - Dönemin gözden geçirilmesi -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Altunışık, R. (2007) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Yay. SÖNMEZ, VEYSEL PROF.Dr ve ALACAPINAR, FUSUN DOÇ.DR: ÖRNEKLENDİRİLMİŞ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ANI YAYINCILIK, 5. Baskı

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanına ilişkin kavram ve kuramları tarihsel çerçeve içerisinde ve karşılaştırmalı olarak açıklar.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanındaki kavram ve olguları, Sosyal Bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir
4
2
Alanındaki olgular hakkında uzmanlaşır ve bilimsel ve disiplinler arası araştırma yapar
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında ilgi duyduğu kavram, kuram ve olgular hakkında uzmanlaşır ve geleceğe yönelik öngörüler geliştirir
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanına ilişkin olguları incelemek için kaynak taraması yapabilir ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanır
5
2
Güncel teknolojiyi kullanarak alanındaki olgular hakkında betimsel ve keşifsel araştırmalar yapar ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanır
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili bir çalışmayı disiplin ve sorumluluk çerçevesinde kendi başına üstlenir ve sonuçlandırır
4
2
Alanıyla ilgili bir ekip çalışmasında lider veya ekip üyesi olarak çeşitli görevler üstlenebilir ve bunları eksiksiz yerine getirir.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanına ilişkin bilgi ve bulguları sebep-sonuç ilişkisi ve eleştirel yaklaşım çerçevesinde analiz eder
4
2
İşletme alanına dair kuramsal veya uygulamadaki boşlukları tanımlar ve çözüm önerileri getirir.
5
3
İşletme alanına dair bilgileri hedeflediği meslekte nasıl kullanacağı hakkında fikirler üretir.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanına dair bilgileri etkili sunum ve iletişim teknikleri kullanarak aktarır.
4
2
İşletme alanına ilişkin bilgileri proje, etkinlik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine yöneltir.
4
3
Yabancı dilde kaynak taraması yapar, gündemi takip eder ve yazılı-sözlü çalışmalar üretir.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kaynaklardan edindiği bilginin işlenmesi ve aktarılmasında toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere saygılı hareket eder.
5
2
Yaşamboyu öğrenme ilkesi çerçevesinde alanla ilgili güncel gelişmeleri takip eder ve çalışmalarını yönlendirir
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 1 10 10
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 2 8 16
Ödev 2 16 32
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 1 15 15
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 20 20
Ara Sınav 1 15 15
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 23 0 151
Genel Toplam 151
Toplam İş Yükü / 25.5 5,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0