TR EN

SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SBE530 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 1 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi YÜKSEK LİSANS, TYY: + 7.Düzey, EQF-LLL: 7.Düzey, QF-EHEA: 2.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. REMZİYE KÖSE ÖZELÇİ
Dersin Veren Hoca/Hocalar Prof.Dr. SACİDE VURAL

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersi alan öğrencilere; Bilimsel bilginin üretilme süreçlerini uygulayarak,etik değerleri gözeten bilimsel bilgiyi üretme ve hedef kitlelerle paylaşma bilgi,beceri ve yetkinliğine sahip olmasını sağlamaktır
İçerik: Bu derste,bilim, kuram ve araştırma ilişkisi, bilimsel araştırmanın tasarım ve gerçekleştirilmesinden raporlaştırılmasına değin süreçlerin nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin konular verilir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Bilim, kuram ve araştırma ilişkisini bilir.
Bilimsel bir araştırma tasarımını gerçekleştirir.
Bilimsel bilgi üretme süreçlerini izleyerek araştırma yapma bilgi, beceri ve yetkinliğine sahip olur.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - : Bilim-Kuram ve Araştırma Sunum, Sorular ve cevaplar,Tartışma
2 - Bilimin özellikleri Bir önceki dersin sorularının cevaplanması, sunum, sorular ve cevaplar, tartışma
3 - Bilimsel Araştırmanın gelişmesi Bir önceki dersin sorularının cevaplanması, sunum, sorular ve cevaplar, tartışma
4 - Araştırma Yöntemleri Bir önceki dersin sorularının cevaplanması, sunum, sorular ve cevaplar, tartışma
5 - Araştırma Yöntemleri Bir önceki dersin sorularının cevaplanması, sunum, sorular ve cevaplar, tartışma
6 - Araştırma Tasarım ve Süreci Bir önceki dersin sorularının cevaplanması, sunum, sorular ve cevaplar, tartışma
7 - Nicel Araştırmalarda veri toplama Bir önceki dersin sorularının cevaplanması, sunum, sorular ve cevaplar, tartışma
8 - ARA SINAV -
9 - Nitel Araştırmalarda veri toplama Bir önceki dersin sorularının cevaplanması, sunum, sorular ve cevaplar, tartışma
10 - Örneklem alma teknikleri Bir önceki dersin sorularının cevaplanması, sunum, sorular ve cevaplar, tartışma
11 - Anket hazırlama Bir önceki dersin sorularının cevaplanması, sunum, sorular ve cevaplar, tartışma
12 - Veri analizi Bir önceki dersin sorularının cevaplanması, sunum, sorular ve cevaplar, tartışma
13 - Bilimsel Yazım (ödev,araştırma raporu,makale) Bir önceki dersin sorularının cevaplanması, sunum, sorular ve cevaplar, tartışma
14 - Bilimsel Araştırmalarda referans verme Bir önceki dersin sorularının cevaplanması, sunum, sorular ve cevaplar, tartışma
15 - Araştırma ve Etik Bir önceki dersin sorularının cevaplanması, sunum, sorular ve cevaplar, tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Kozak, Metin (2018). Bilimsel Araştırma: Tasarım, Yazım ve Yayım Teknikleri, 4. Baskı, Ankara.:Detay Yayıncılık.
Daşdemir, İsmet (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Nobel Yayını.
Bilim Etiği Komitesi (2002). Bilimsel Araştırmada Etik Sorunlar, Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi Yayını
Balcı, Ali (2013). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler, Genişletilmiş 10. Baskı, Ankara.
Ortak Yapıt (2011). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, 3. Baskı, Ed. Kaan Böke, İstanbul: Alfa Yayınları.
Aziz, Aysel (2013). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, 7. Baskı, Ankara: Nobel Yayınları,.
Day, Robert (1996). Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? Çev. Gülay Aşkar Altay, Ankara: TUBİTAK Yayını.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişimin temel olgularını, ilkelerini, uygulama alanındaki yöntemlerini açıklar, temel düzeyde problem çözmek için analiz ve değerlendirmeler yapar.
5
2
İletişim alanı ile ilgili güncel bilgileri iletişimin kuramları ile ilişki kurup açıklar.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin diğer alanlarıyla ilişkilendirir.
5
2
Disiplinler arası araştırmalar yaparak sonuçlarını bilgi ve olgusal olarak kendi alanına aktarır.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal olayları objektif olarak analiz ve değerlendirme yapma bilincine ve becerisine sahip olur.
4
2
Disiplinler arası araştırma yapma bilinci ve becerisine sahip olur.
4
3
Mesleki çalışmalarında alanın etik değerlerinin bilincinde olarak hareket etme becerisine sahip olur.
5
4
Radyo- televizyon ve diğer medyalara haber yapma bilgi ve becerisine sahip olur.
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Akademik ve uygulama çalışmalarında mesleki sınırlılıklarını yeterliliklerini ve sorumluluklarını tanımlar ve uygular.
4
2
Alanında yayımlanmış veri kaynaklarını etkin biçimde kullanarak literatür taraması yapabilir, bilimsel çalışmaları takip edebilir ve çalışmalarında kullanabilir.
5
3
Çalışmalarında problem çözme, zaman yönetimi, öz disiplin ve etkin iletişim becerilerini kullanır.
4
4
Çalışmalarında farklı yaratıcılıklar ortaya koyma becerilerini kullanır.
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında yapacağı bir araştırmayı kendi başına tasarlayıp sonuçlandırır, bulguları yorumlayarak çözüm önerileri getirir.
5
2
Ekip çalışması içinde lider ya da ekip üyesi olarak görev alır ve görevini yerine getirir.
3
3
Alanı ile ilgili olarak, bireylerin ve grupların mesleki gelişiminin yönetiminde sorumluluk alır.
4
4
Alanında özgün çalışmalar yapma konusunda istekli, işbirliği yapmaya yatkın ve sorumluluk almaya hazırdır.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak kabul eder.
5
2
Alanındaki gelişmeleri, değişmeleri, yenilikleri yakından izler.
4
3
Mesleki kariyerini geliştirmek için yeni öğrenmelerin gerekli olduğuna inanarak devam eder.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Etkin iletişim tekniklerini ilgili yerlerde ve uygun ortam ve zamanda kullanır
5
2
Mesleki bilgi ve becerisini kullanarak sağlıklı sosyal ilişkiler kurar.
4
3
İletişim kurmada önemli olması nedeniyle bir yabancı dili öğrenme yetkinliğini geliştirir.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olma.
5
2
Alan ile ilgili verilerin, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetme bilgi ve bilincine sahip olma.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 2 28
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 5 5 25
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 5 5
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 3 3
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 51 0 147
Genel Toplam 147
Toplam İş Yükü / 25.5 5,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0